Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekty badawcze w zakresie pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-3-PBwzPSćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekty badawcze w zakresie pracy socjalnej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W02; PS1_W10; PS1_W11; PS1_U03; PS1_U13; PS1_U17; PS1_01; PS1_K09; PS1_K12

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności identyfikowania i analizy kwestii społecznych w nawiązaniu do określonego paradygmatu heurystycznego. Studenci w trakcie zajęć mają za zadanie przygotowanie w grupach projektu badawczego na dowolnie wybrany temat mieszczący się w obszarze szeroko rozumianej problematyce społecznej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są kolejne etapy realizacji projektu badawczego:

- wybór tematu projektu i jego uzasadnienie;

- zdefiniowanie problemu badawczego oraz celu planowanych badań;

- osadzenie problematyki badań w odpowiednim paradygmacie teoretycznym;

- sformułowanie hipotez badawczych;

- wybór metody badawczej;

- przeprowadzenie badań własnych;

- analiza merytoryczna zebranych danych w trakcie badań własnych;

Omówienie każdego z etapów realizacji projektu badawczego wiążę się z przygotowaniem przez studentów na kolejne zajęcia poszczególnych etapów ich własnych projektów badawczych;

Literatura:

Babbie E., 2003, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa

Silverman D., 2009, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa

Nowak S., 2008, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza - student bada i analizuje postawy społeczne, korzysta z różnych źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych, opisuje i interpretuje problemy społeczne,

umiejętności - student posiada umiejętność opracowania i zrealizowania projektu badawczego w zakresie problemów społecznych;

kompetencje - student zachowuje krytycyzm w ocenie wyników badań w zakresie problemów społecznych, jest wrażliwy na kwestie społeczne i potrafi pracować w zespole;

- udział w konwersatorium 30 godz. = 1 pkt.

- przeprowadzenie badania terenowego 40 godz. = 1,5 pkt.

- napisanie raportu z badań = 40 godz. = 1,5 pkt.

Ogółem = 4 pkt.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć składają się następujące elementy

- obecność na zajęciach;

- systematyczne przygotowywanie wg wytycznych podanych przez wykładowcę kolejnych etapów własnego projektu badawczego;

- oddanie całego raportu z badań składającego się z części teoretycznej oraz z części poświęconej analizie wyników z badań własnych;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)