Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opieka paliatywna i hospicyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-OPiH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opieka paliatywna i hospicyjna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W13, PS1_U10, PS1_U11; PS1_K07

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości na poziomie szkoły średniej o rozwoju człowieka oraz o istocie opieki paliatywnej.

Skrócony opis:

Student powinien posiadać podstawowy zakres wiedzy na temat medycyny, szczególnie chorób przewlekłych i nowotworowych, organizacji pomocy społecznej w stanach terminalnych.

Pełny opis:

Wsparcie socjalne to integralna część postępowania medycznego w opiece hospicyjnej i w leczeniu chorych z niepewnym rokowaniem. To podstawa i warunek pełnego leczenia i dobrej opieki nad pacjentem, którego choroba zastaje często w najmniej oczekiwanym okresie jego życia, kiedy jego sprawy osobiste i prawne nie są uregulowane.

Literatura:

Bartko A., Pawlikowski J., Ewolucja opieki paliatywno-hospicyjnej: od terminalnie do prenatalnie chorych, "Archiwum Historii i filozofii medycyny" 2016, nr 79.

Kacperczyk A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Kucharska E. , Rola pracownika socjalnego w pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom, "Studia Socialia Cracoviensia 7 (2015) nr 2 (13).

Walden – Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej, PZWL, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS1_W13

Ma podstawową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania

instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,

terapeutycznych i kulturalnych.

PS1_U10

Potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów socjalnych i

prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki

planowanych działań.

PS1_U10

Umie stosować metody pracy socjalnej procesach pomocy, opieki,

interwencji, szczególnie w stanach terminalnych.

PS1_K07

Wykorzystując swoją wiedzę socjalnych aspektach prawnych,

ekonomicznych oraz medycznych, aktywnie włącza się w przygotowanie

i realizację projektów społecznych/socjalnych o charakterze

socjalnym, edukacyjnym oraz zdrowotnym.

Wiedza:

- zna typowe struktury i instytucje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które składają się na opiekę paliatywną i hospicyjną,

- wie jak w perspektywie historycznej ukształtował się współczesny ruch hospicyjny,

- zna i rozumie koncepcję wielosektorowości pomocy społecznej.

Umiejętności:

- umie wskazać założenia ruchu hospicyjnego i opieki paliatywnej oraz ocenić ich efektywność,

- potrafi opracowywać strategie działań w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej,

- dostrzega i analizuje dylematy etyczne w opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Kompetencje:

- dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,

- kooperuje oraz efektywnie współpracuje z innymi specjalistami celem skutecznego udzielania pomocy,

- prawidłowo organizuje działanie i stosuje zasady etyki zawodowej pracownika socjalnego.

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

lektura zadanych tekstów - 20 godz.

konsultacje - 5 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 20 godz.

Suma godz. - 75

Liczba ECTS - 75 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.Na ocenę końcową z konwersatorium składa się ocena z aktywnego udziału i przygotowania do zajęć - 20%, obecność na konwersatorium - 20%, ocena z zaliczenia pisemnego - 60% .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)