Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-OWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:


PS1_W15;


Umiejętności:


PS1_U08;


Kompetencje społeczne:


PS1_K01; PS1_K09;


Skrócony opis:

Ochrona własności intelektualnej (OWI) jest przedmiotem umożliwiającym studentowi zapoznanie się z podstawowymi regulacjami dotyczącymi ochrony praw autorskich a także praw własności. W kontekście społeczeństwa wiedzy jest to bardzo ważna dla poszukującego wiedzy dziedzina. Treści prezentowane podczas realizacji przedmiotu OWI stanowią objaśnienie przedmiotu ochrony praw autorskich, ich genezy a także praktycznego zastosowania. Studenci zapoznają się również z przyjętą terminologią prawniczą obowiązującą w danej dziedzinie.

Pełny opis:

Propedeutyka wiedzy o prawie

Istota i funkcje prawa własności intelektualnej (WI)

Historia WI

Zakres (przedmiot) prawa WI

Zarządzanie WI

Ochrona WI w prawie krajowym

Ochrona WI w prawie międzynarodowym

Prawa WI

- autorskie i pokrewne,

- znaków towarowych,

- oznaczeń geograficznych

- wynalazcze i patentowe,

- wzorów przemysłowych i użytkowych,

- ochrona baz danych

- do odmiany roślin

Internet a prawa WI

ECTS: 1 ECTS = 15 godzin pracy pracy studenta

udział w ćwiczeniach - 8

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 1

przygotowanie do kolokwium zaliczającego - 4

SUMA GODZIN 30 [15:15=1]

LICZBA ECTS - 1

Literatura:

* Kotarba W. (2012), Ochrona własności intelektualnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

* Kurzępa B., Kurzępa E. (2010), Ochrona własności intelektualnej. Zarys problematyki, wyd. Dom Organizatora, Toruń.

* Merski J., Szmigrodzki J. (2007), Ochrona własności intelektualnej. Podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego, wyd. WSE Almamer, Warszawa.

* Michniewicz G. (2012), Ochrona własności intelektualnej, wyd. C.H. Beck, Warszawa.

* Przybyliński B. (2012), Ochrona własności intelektualnej, wyd. UT-P, Bydgoszcz.

* Stec P. (red.) (2011), Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.

* Dereń A.M. (2011), Ochrona własności intelektualnej w obrocie gospodarczym, Oficyna Wydawnicza PWSZ, Nysa.

* Grosicki L. (2012), Ochrona własności intelektualnej. Własność przemysłowa, wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk.

* Jankowska M. (2011), Autor i prawo do autorstwa, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

* Podrecki P. (2010), Środki ochrony praw własności intelektualnej, wyd. LexisNexis, Warszawa.

* Wróblewska H. (red.) (2007), Ochrona własności intelektualnej. Aspekty praktyczne. Materiały dla przedsiębiorców, studentów i pedagogów, wyd. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.

* Załucki M. (red.) (2010), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, wyd. Difin, Warszawa.

* Załucki M. (red.) (2011), Ochrona własności intelektualnej w Polsce, wyd. Difin, Warszawa.

=> Lektura do samodzielnego opracowania: dr Natalia Kohtamäki (WPiA UKSW) "Praktyczny Przewodnik Antyplagiatowy"

Link do strony WNHiS:

http://www.wnhis.uksw.edu.pl/sites/default/files/Praktyczny%20przewodnik%20antyplagiatowy%20NKohtamaki.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Studenci powinni nabyć podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej (OWI), w tym przemysłowej i prawa autorskiego (rozumieć podstawowe pojęcia i zasady) oraz potrafić ją wykorzystać, znać metody i narzędzia pozyskiwania danych, mieć wiedzę o strukturze, historycznej ewolucji, normach i regułach działania instytucji zajmujących się OWI, potrafić prawidłowo interpretować zjawiska dotyczące OWI, prawidłowo posługiwać się wybranymi normami i regułami z zakresu OWI, posiąść umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych, potrafić współdziałać i pracować w grupie oraz uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Umiejętności:

Studenci podczas trwania kursu Ochrony własności intelektualnej nabywają podstawową terminologię prawną oraz dowiadują się, jak nie wykonywać plagiatów. Poznają także podstawowe kryteria prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej.

Kompetencje społeczne:

Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne , prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu socjologa oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz rozumie potrzebę jej doskonalenia. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.

Metody i kryteria oceniania:

*Obecność na zajęciach (dopuszcza się max 1 nieobecność);

*Aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach;

*Czytanie literatury rozszerzającej wiadomości z danej tematyki;

*Końcowe kolokwium zaliczeniowe.

Do zdobycia w końcowym kolokwium zaliczeniowym jest max. 20 pkt.

Bdb 18 - 20

Db+ 17 – 17,5

Db 15 – 16,5

Dst+ 14 – 14,5

Dst 12 – 13,5

Ndst < 12

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)