Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka patologii społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-PPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka patologii społecznych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W07, PS1_W09, PS1_W12; PS1_U10, PS1_U18; PS1_K01, PS1_K08

Skrócony opis:

Zapoznanie przyszłych pracowników socjalnych z profilaktyką patologii społecznych. Ukazanie możliwości oddziaływań profilaktycznych celem zapobiegania różnym formom dewiacji społecznych. Dzięki zajęciom studenci poznają wpływ uwarunkowań biologicznych i psychospołecznych na powstawanie patologii społecznych. Zdobędą wiedzę na temat obrazu poszczególnych typów patologii społecznych w tym uzależnień. Kompetencje studenta spowodują lepszą diagnozę oraz profilaktykę zjawisk patologicznych.

Pełny opis:

Podstawowe treści programowe realizowane w ramach tego przedmiotu to: pojęcie i rodzaje patologii, profilaktyka zjawisk patologicznych. Psychospołeczne i biologiczne uwarunkowania patologii społecznych. Zakres i klasyfikacja patologii.Poznanie teorii opisujących i wyjaśniających zjawiska patologiczne oraz różnorodnych uwarunkowań tych zjawisk. Zjawiska patologiczne charakterystyczne dla współczesnej cywilizacji oraz analiza czynników zwiększających ryzyko zachowań patologicznych we współczesnym świecie.

Literatura:

- Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.

- Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.

- Sołtysiak T. (red.), Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy, Bydgoszcz 1995.

- Jędrzejko M., (red.), Patologie społeczne, Pułtusk 2006.

- Słowik-Gabryelska A., Patologie społeczne, Szczecin 2007.

- Marczak M. (red.) Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza – student: zna podstawową terminologię używaną w obrębie patologii społecznych, rozumie ją i adekwatnie nazywa w zależności od sytuacji. Charakteryzuje wybrane teorie (psychologiczne, biologiczne, społeczne, filozoficzne) opisujące i wyjaśniające zachowania patologiczne i ich uwarunkowania. Student potrafi zdiagnozować i wyjaśnić poszczególne rodzaje patologii społecznych. Potrafi omówić przyczyny różnych zjawisk dewiacyjnych, zna mechanizmy uzależnień.

Umiejętności - student: potrafi opracowywać rozwiązania problemów związanych z patologicznymi zjawiskami społecznymi, prognozować ich przebieg oraz przewidywać skutki. Potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w celu analizowania oraz projektowania strategii działań, potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych przy zastosowaniu odpowiednich metod. Posługuje się zasadami i normami etycznymi w projektowaniu działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych, dostrzega dylematy etyczne. Student stosuje nomenklaturę związaną z profilaktyką i resocjalizacją patologii społecznych.

Kompetencje społeczne - student: ma przekonanie o sensie wartości i potrzebie podejmowania działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku społecznym. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w środowisku z którym będzie współpracował.

Opis ECTS:

obecność na zajęciach - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 20 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją - 30 godz.

lektura zalecanej literatury - 10 godzin

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności );

2. Ocena merytoryczna wygłoszonego i oddanego referatu oraz przygotowanej przez studenta prezentacji multimedialnej.

3. Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowe treści programowe realizowane w ramach tego przedmiotu to: pojęcie i rodzaje patologii, profilaktyka zjawisk patologicznych. Psychospołeczne i biologiczne uwarunkowania patologii społecznych. Zakres i klasyfikacja patologii. Poznanie teorii opisujących i wyjaśniających zjawiska patologiczne oraz różnorodnych uwarunkowań tych zjawisk. Zjawiska patologiczne charakterystyczne dla współczesnej cywilizacji oraz analiza czynników zwiększających ryzyko zachowań patologicznych we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Patologia społeczna - definicja, istota, charakter

2. Zakres i klasyfikacja patologii.

3. Wybrane teorie opisujące i wyjaśniające zjawiska przestępczości, dewiacji i zachowań patologicznych

4. Zjawiska patologiczne charakterystyczne dla współczesnej cywilizacji (m. in. alkoholizm, narkomania, prostytucja, hazard, handel ludźmi, mobbing)

5. Profilaktyka zjawisk patologicznych.

Literatura:

-Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.

- Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.

- Sołtysiak T. (red.), Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy, Bydgoszcz 1995.

- Jędrzejko M., (red.), Patologie społeczne, Pułtusk 2006.

- Słowik-Gabryelska A., Patologie społeczne, Szczecin 2007.

- Marczak M. (red.) Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2013

Wymagania wstępne:

Znajomość pojęć i zagadnień socjologicznych oraz z zakresu polityki społecznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.