Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-PRD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W06, PS1_W07; PS1_U04, PS1_U11, PS1_U18; PS1_K09

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami pracy z rodziną problemową, dysfunkcyjną. W trakcie zajęć słuchacz będzie miał możliwość zapoznania się z metodami pracy z rodziną, w zależności od rodzaju dysfunkcji, którą ona przejawia. Zajęcia będą miały formę wykładów interaktywnych, jak również odgrywania scenek, ćwiczenia nabywanych umiejętności w pracy grupowej.

Pełny opis:

1. Rodzina prawidłowo funkcjonująca

2. Rodzina dysfunkcyjna

3. Specyfika pracy z rodziną z problemem alkoholowym

4. Praca z rodziną przemocową

5. Specyfika pracy socjalnej z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne

6.Piecza zastępcza jako forma pomocy dziecku

7. Empowerment

8.Warsztaty dla rodziców jako forma pomocy dziecku i rodzinie

9.Metody terapeutyczne w pracy z rodziną

10.Metoda Skoncentrowana na Rozwiązaniach

11. Superwizja w pracy socjalnej

Literatura:

1. B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydanie II. Kraków: Wydawnictwo UJ, 1999.

2. G.Kaczmarek, B.Karlińska, A.Kruczek, I.Płatek,

M.Polak, M.Sobkowiak, Standard pracy socjalnej z osobą z

niepełnosprawnością i jej rodziną z uwzględnieniem

osób z zaburzeniami psychicznymi, Standrady w Pomocy.

3. I.Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną, Katowice, Wydawnictwo Naukowe: „Śląsk”, 2012

4. D.Ławniczak, M.Marszałkowska, B.Mierzejewska, D.Polczyk, L.Zeller

Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi.

5.A.M. Seweryńska. Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa 2004.

6. J.Żebrowski, (red.)Rodzina polska na przełomie wieków.Gdańsk 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Ma podstawową wiedzę na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań dysfunkcji rodziny. Wie jak rozwijała się pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. Posiada wiedzę o głównych środowiskach powodujących dysfunkcję rodziny, dynamice tego procesu i warunkach optymalnej pomocy rodzinom zagrożonym dysfunkcją.

Umiejętności:

Dostrzega, nazywa, interpretuje i analizuje przyczyny dysfunkcji rodziny. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami

teoretycznym i w celu analizowania ludzkich

zachowań. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać

ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym

działaniu.

Kompetencje społeczne:

Prawidłowo organizuje działanie i stosuje zasady etyki

zawodowej pracownika socjalnego

Dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy

oraz przyjmowania wielorakich ról.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa: obecność na zajęciach, aktywność, egzamin końcowy w formie pisemnej - opisowy.

Zna podstawowe zagadnienia w obszarze dysfunkcji rodziny - 3

Potrafi analizować proces dysfunkcji rodziny z perspektywy różnych jej rodzajów - 4

Potrafi zastosować podstawowe koncepcje do tworzenie systemu pomocy rodzinom z różnymi dysfunkcjami - 5.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)