Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-PRspec Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe specjalizacyjne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_U09, PS1_U10

Skrócony opis:

Praktyki zawodowe specjalistyczne mają na celu dalsze pogłębienie zdobytej wiedzy podczas praktyk specjalnościowych. Po zakończeniu praktyk specjalizacyjnych student powinien nabyć umiejętność zastosowania teorii w praktyce.

Do głównych zadań pracownika socjalnego należy właściwa diagnoza, opis i analiza skuteczności form pomocy środowiskowej. Tematyka zajęć obejmuje: wybrane zagadnienia z zakresu pracy socjalnej i środowiskowej, główne pojęcia ora wybrane problemy społeczno-edukacyjnej aktywizacji z uwzględnieniem aktualnych programów pomocowych.

Pełny opis:

Praca w konkretnym środowisku daje możliwośc obserwacji, mobilizuje do myślenia oraz szukania żródeł wszelkiech nieprawidłowości czy dysfunkcji życia społecznego. Student doświadczając określonych zachowań petentów ma możliwość zyskania umiejętności rozwiązywania problemów. Uczy się jak postępować zarówno merytorycznie jak i formanie w sytuacjach kryzysowych. Przede wszystkim uczy się nawiązywać relacje z drugim człowiekem potrzebującym pomocy. Sytuacje te stwarzają możliwość nauki często trudnych relacji interpersonalnych.

Cele praktyk:

1) zapoznanie sie z rodzajem świadczonych usług w jednostce,

2) potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz stopniem zaspokojenia przez placówki i poza nimi, potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,

3) nawiązanie kontaktów z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej świadczonej przez placówki, w asyście pracownika socjalnego,

4) współdziałanie z pracownikiem socjalnym w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznych osób i rodzin wymagających wsparcia,

5) zebranie materiałów umożliwiających opracowanie i realizacje projektów socjalnych,

6) ocena własna przebiegu praktyk oraz działalności pomocowej, udzielanej przez placówkę.

Literatura:

1.Brenda Dubois, Karla Krogsrud Miley, Praca socjalna 1, Wraszawa 1996.

2.Gerrits F., Vlaar P. , Profil kompetencji. Organizator społeczności lokalnych, Warszawa 2011.

3.Grewiński M., Skrzypczak B., (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Warszawa 2011.

4.Harris V., Umiejętności potrzebne w organizowaniu społeczności lokalnej, Warszawa 2011.

5.Jakoniuk-Diallo; Kubiak H.; O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, Difin, Warszawa 2010.Aouil B., Poradnictwo i wsparcie psychologiczne online, w: Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, (red.) M. Piorunek, Toruń 2011.Adamczyk M. Metody pracy socjalnej a rozwój kapitału społecznego, w: Wspólczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, (red.) W.Szymczak, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2009, s.163-178.

6.Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wraszawa 2004.

7.Karwowska M., Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego ( w kontekście społecznych zmian), Kraków 2003.

8.Kazanowski Z., Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo, UMCS, Lublin 2011, s. 61-83.

9.Kazimierczak T., Deprywacja społęczna a pomoc społeczna. Wprowadzenie do pomocy społecznej, (red.) Kazimierczak T., Łuczyńska M., Warszawa 1996, s. 17-40.

10.Kaźmierczak T. (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, Warszawa 2007.

11.Kukla D., Duda W., Doradztwo zawodowe jako atrybut w procesie wkraczania współczesnej młodzieży na rynek pracy, w: W kręgu wychowania i pracy, (red.) L. Marszałek, A. Solak, UKSW w Warszawie, Warszawa 2010, s. 95-112.

12.Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007.

13.Piekarski J., Pilch T. i in., Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010.

14.Pomoc-wsparcie-poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red.) M. Iorunek, Wydawnicwto Adam Marszałek, Toruń 2010

15.Popielski K., Potrzeby i pragnienia ludzkiej egzystencji. Wsparcie egzystencjalne, w: Obecność i nieobecność. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji, (red.) M. Filińska, B. Momot, A. Wojciechowski, Toruń 2010.

16.Poradnictwo zawodowe dla osób szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, (red.) Kukla D., Bednarczyk Ł., Difin, Warszawa 2010.

17.Radlińska H., Pedagogika społeczna, Warszawa1961.

18.Skrzypczak B., (red.), Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, Warszawa 2011.

19.Theiss W., Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny, Warszawa 2001.

20.Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, (red.) D. Kukla, Warszawa 2010, s. 401-425.

21.Wysocka E., Człowiek i środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu praktyk student będzie:

- znał podstawowe pojęcia i koncepcje z metodyki pracy środowiskowej,

- znał podstawowe fakty związane z dziejami (rozwojem i zmianami) metodyki pracy środowiskowej w Polsce i na świecie

- umiał scharakteryzować pracę środowiskową jako subdyscyplinę akademicką, znał jej prekursorów oraz ich koncepcje działań,

- rozumiał środowiskowe uwarunkowania wychowania i rozwoju oraz możliwości/potrzeby badania, kreowania i przekształcania środowiska życia człowieka,

- rozumiał znaczenie i specyfikę podstawowych środowisk wychowawczych pozaszkolnych w rozwoju społecznym jednostek;

- potrafił dokonać diagnozy i opisu najważniejszych problemów środowiskowych we współczesnym świecie,

- potrafił opanować sytuacje konflikotowe,

- potrafił wymienić i odnaleźć partnerów działań środowiskowych,

- dostrzegał i rozumiał rolę oraz zadania pracy środowiskowej w kontekście współczesnych przemian społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w praktykach (godziny zgodnie z Programem studenckich praktyk zawodowych WNHiS UKSW) potwierdzony na obowiązujących dokumentach.

Praktyki zawodowe:

Praktyka zawodowa specjalizacyjna po II roku, praca socjalna. Studia stacjonarne, 80 godzin.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.