Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe wizytujące

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-Pra
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe wizytujące
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_U09, PS1_U10

Skrócony opis:

Praktyki zawodowe wizytujące mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę przyszlej profesji pracownika socjalnego. Student powinien nabyć umiejętnosć zastosowania teorii w praktyce.

Do głównych zadań pracownika socjalnego należy właściwa diagnoza, opis i analiza skuteczności form pomocy środowiskowej. Tematyka zajęć obejmuje: wybrane zagadnienia z zakresu pracy socjalnej i środowiskowej, główne pojęcia ora wybrane problemy społeczno-edukacyjnej aktywizacji z uwzględnieniem aktualnych programów pomocowych.

Pełny opis:

Praca w konkretnym środowisku daje możliwośc obserwacji, mobilizuje do myślenia oraz szukania żródeł wszelkiech nieprawidłowości czy dysfunkcji życia społecznego. Student doświadczając określonych zachowań petentów ma możliwość zyskania umiejętności rozwiązywania problemów. Uczy się jak postępować zarówno merytorycznie jak i formanie w sytuacjach kryzysowych. Przede wszystkim uczy się nawiązywać relacje z drugim człowiekem potrzebującym pomocy. Sytuacje te stwarzają możliwość nauki często trudnych relacji interpersonalnych.

Cele praktyk:

1) zapoznanie sie ze specyfika funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

2) zapoznanie sie ze struktura organizacyjna jednostek oraz zadaniami przypisanymi osobom

w danej strukturze.

3) zapoznanie sie z funkcjami srodowiskowymi jednostek zajmujacych sie pomoca i praca

socjalna na rzecz osób i rodzin wymagajacych wsparcia,

4) zapoznanie sie specyfika osób i rodzin korzystajacych z pomocy społecznej pod wzgledem

demograficzno-ekonomicznym oraz psychologiczno-społecznym,

5) aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach

6) ocena własna przebiegu praktyk oraz działalnosci pomocowej, udzielanej przez placówke

Literatura:

1.Brenda Dubois, Karla Krogsrud Miley, Praca socjalna 1, Wraszawa 1996.

2.Gerrits F., Vlaar P. , Profil kompetencji. Organizator społeczności lokalnych, Warszawa 2011.

3.Grewiński M., Skrzypczak B., (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Warszawa 2011.

4.Harris V., Umiejętności potrzebne w organizowaniu społeczności lokalnej, Warszawa 2011.

5.Jakoniuk-Diallo; Kubiak H.; O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, Difin, Warszawa 2010.Aouil B., Poradnictwo i wsparcie psychologiczne online, w: Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, (red.) M. Piorunek, Toruń 2011.Adamczyk M. Metody pracy socjalnej a rozwój kapitału społecznego, w: Wspólczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, (red.) W.Szymczak, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2009, s.163-178.

6.Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wraszawa 2004.

7.Karwowska M., Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego ( w kontekście społecznych zmian), Kraków 2003.

8.Kazanowski Z., Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo, UMCS, Lublin 2011, s. 61-83.

9.Kazimierczak T., Deprywacja społęczna a pomoc społeczna. Wprowadzenie do pomocy społecznej, (red.) Kazimierczak T., Łuczyńska M., Warszawa 1996, s. 17-40.

10.Kaźmierczak T. (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, Warszawa 2007.

11.Kukla D., Duda W., Doradztwo zawodowe jako atrybut w procesie wkraczania współczesnej młodzieży na rynek pracy, w: W kręgu wychowania i pracy, (red.) L. Marszałek, A. Solak, UKSW w Warszawie, Warszawa 2010, s. 95-112.

12.Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007.

13.Piekarski J., Pilch T. i in., Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010.

14.Pomoc-wsparcie-poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red.) M. Iorunek, Wydawnicwto Adam Marszałek, Toruń 2010

15.Popielski K., Potrzeby i pragnienia ludzkiej egzystencji. Wsparcie egzystencjalne, w: Obecność i nieobecność. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji, (red.) M. Filińska, B. Momot, A. Wojciechowski, Toruń 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu praktyk student będzie:

- znał podstawowe pojęcia i koncepcje z metodyki pracy środowiskowej,

- znał podstawowe fakty związane z dziejami (rozwojem i zmianami) metodyki pracy środowiskowej w Polsce i na świecie

- umiał scharakteryzować pracę środowiskową jako subdyscyplinę akademicką, znał jej prekursorów oraz ich koncepcje działań,

- rozumiał środowiskowe uwarunkowania wychowania i rozwoju oraz możliwości/potrzeby badania, kreowania i przekształcania środowiska życia człowieka,

- potrafił dokonać diagnozy i opisu najważniejszych problemów środowiskowych we współczesnym świecie,

- potrafił opanować sytuacje konflikotowe,

- potrafił wymienić i odnaleźć partnerów działań środowiskowych,

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w praktykach (godziny zgodnie z Programem studenckich praktyk zawodowych WNHiS UKSW) potwierdzony na obowiązujących dokumentach.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe wizytujące I rok, praca socjalna. Studia stacjonarne, 80 godzin.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)