Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-SEML
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W01; PS1_U15 ; PS1_K08, PS1_K01


Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada wiedzę z zakresu:

- różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych,

Student potrafi:

- przygotowywać prace pisemne i ustne w języku polskim dotyczące problematyki społecznej, w szczególności pomocy społecznej lub pracy socjalnej;

- ujmuje swoją wypowiedz w sposób uwzględniający kontekst teoretyczny i wykorzystuje zróżnicowane źródła.

W zakresie kompetencji społecznych student:

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności,korzystajac z róznych źródeł nowoczesnych technologii;

- uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane odmiennym położeniem kulturowym i społecznym.

Opis ECTS:

Semestr zimowy:

udział w zajęciach - 30 godz.

konsultacje - 10 godz.

wstępny etap przygotowania pracy dyplomowej - 90 godz.

Suma godz. - 90

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Semestr letni:

udział w zajęciach - 30 godz.

konsultacje - 20 godz.

wstępny etap przygotowania pracy dyplomowej - 100 godz.

Suma godz. - 150

Liczba ECTS - 150 godz./30 godz. = 5

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności w semestrze).

3. Ocena zaangażowania studenta w prace na ćwiczeniach.

4. Ocena merytoryczna i metodyczna pracy dyplomowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)