Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS.
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy społeczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1A_W08

S1A_U03

S1A_U04

S1A_K01

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu:

Rozumienia pojęcia procesu i procesualności i ich przydatności do analizy, wyjaśniania i prognozy zjawisk społecznych; umiejętności stosowania rozmaitych teorii zmiany społecznej w socjologii; rozumienia koncepcji „społeczeństwa jako procesu”; wykorzystywania kategorii teoretycznych do analizy zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach.

Pełny opis:

1. Pojęcie procesu, zmiany, postępu, rozwoju i rewolucji w socjologii

2. Struktura i czynniki procesów społecznych

3. Pojęcie cywilizacji – procesy cywilizacyjne przełomu XX i XXI w.

4. Globalizacja

5. Sekularyzacja i przemiany cywilizacyjne

6. Ład społeczny i procesy społeczne.

7. Integracja społeczna, rozpad i reprodukcja społeczna.

8. Struktura społeczna.

9. Kultura i jej przemiany.

10. Ład gospodarczy czasu przemian cywilizacyjnych.

11. Społeczne aspekty kryzysu gospodarczego.

12. Procesy demograficzne przełomu cywilizacyjnego.

13. Polska transformacja ustrojowa.

14. Mikrosocjologiczne procesy społeczne współczesności.

15. Wybrane teorie zmiany społecznej: podsumowanie.

Literatura:

P. Sztompka, Zmiana społeczna

M. Castells, Siła tożsamości

Z. Bauman, Globalizacja

A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość

A, Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji

K. Wielecki, Kryzys i socjologia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian; potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych; rozumie i potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z uwzględnieniem ich dynamiki cywilizacyjnej, makro, mezo i mikrospołecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Student ma do wyboru trzy formy zaliczenia przedmiotu

• egzamin ustny- znajomość podstaw materiału – dst; znajomość pełna i elementy rozumienia materiału – db; pełna znajomość materiału, zaawansowane rozumienie – bdb; samodzielne i twórcze rozumienie i pełna znajomość wymaganego materiału - bdb plus

• tłumaczenie ok. 20-25 stron tekstu z j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wskazanej przez wykładowcę, z dziedziny związanej z przedmiotem (uwaga, wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze): pełne, ze zrozumieniem, wierne, w bardzo dobrej polszczyźnie tłumaczenie – bdb; jak wyżej, ale z niewieloma brakami – db; rzetelne tłumaczenie z brakami rozumienia tekstu – dst. Wersja pisemna i elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem! W treści maila oraz na stronie tytułowej tłumaczenia trzeba podać KONIECZNIE!: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

• prezentacja (power point) na zadany temat z zakresu przedmiotu, objętości ok. 50 ramek) uwaga! Wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze; praca wykonana z pełnym zrozumieniem, rzetelnie – bdb; praca wykonana ze zrozumieniem nie mniej niż 75% materiału, rzetelnie – db; praca wykonana ze zrozumieniem ok. 50 – 74% materiału, w zasadzie rzetelnie – dst. Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Uwaga! Tłumaczenie przesyłamy wraz z oryginałem. W główce tłumaczenia trzeba podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora tłumaczenia oraz imię i nazwisko autora oryginału tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji dzieła, strony tłumaczone

Prezentacja w power point: ppt lub pptx. W treści maila oraz w pierwszej ramce prezentacji trzeba KONIECZNIE! podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

UWAGA! EWENTUALNE ZASTRZEŻENIA DO WPISU W USOSie TRZEBA ZGŁOSIĆ na adres mailowy wykładowcy nie później niż na tydzień po terminie egzaminu ustnego!

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)