Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PSpoł Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1A_W01, S1A_W09, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W05, S1A_W08 S1A_U01, S1A_U02,S1A_U03, S1A_U08, S1A_U09 S1A_K07, S1A_K07, S1A_U01, S1A_U06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z problemami i dylematami polityki społecznej

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia polityki społecznej: definicja, przedmiot, cel, źródła, metoda, zakres, stosunek do innych nauk, podmioty polityki społecznej, polityka społeczna jako teoria i praktyka. Geneza i ewolucja polityki społecznej w skali międzynarodowej: od prawa ubogich do pierwszych ustaw ubezpieczeniowych, zabezpieczenia społeczne początku XIX wieku, rozbudowa systemu świadczeń socjalnych 1930-1950, budowa welfare state, czasy najnowsze. Doktryny i modele polityki społecznej. Geneza i rozwój Polityki społecznej w Unii Europejskiej. Ubóstwo jako kwestia społeczna: kryteria i mierniki zjawiska, przyczyny i skala, skutki społeczne, przeciwdziałanie. Rynek pracy. Zabezpieczenie społeczne: ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna, ochrona zdrowia

Literatura:

Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, J. Słupińska, M. Księżopolski, Katowice 1998;Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie, red. M. Kolankiewicz, A. Zielińska, Warszawa 1998; Dekada polskiej polityki społecznej: od przełomu do końca wieku, red. S. Golinowska, Warszawa 2000; S. Golinowska, Polityka społeczna koncepcje- instytucje-koszty, Warszawa 2000; L. Frąckiewicz, Polityka społeczna, zarys wykładu, Katowice 1998; L. Dziewięcka-Bokun, J. Mielecki, Wybrane problemy polityki społecznej, Wrocław 1997; K. Podoski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Gdańsk 1998; B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa 2000; M. Księżopolski, Modele polityki społecznej, Warszawa 1999; G. Firlit-Fesnak, Rodzina polska w warunkach zmiany systemowej na tle krajów europejskich, Warszawa 1996; S. Golinowska, Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, Warszawa 1996; Polityka społeczna globalna i lokalna, red. A. Kurzynowski, Warszawa 2000.Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji, red. J. Mikulski, J. Auleytner, Warszawa 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- Zna definicje, cele i modele polityki społecznej oraz jej podmioty

- Charakteryzuje zjawiska demograficzne w Polsce, system zabezpieczenia społecznego oraz politykę rodzinną

- Zna specyfikę współczesnych problemów społecznych w Polsce, marginalizacji, wykluczenia społecznego oraz zjawisk patologicznych

Umiejętności:

- Interpretuje współczesne problemy i kwestie społeczne w Polsce, zjawisko marginalizacji i zjawiska patologiczne

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizowania przyczyn i poszukiwania konsekwencji konkretnych zachowań

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę do opracowania w formie pisemnej wybranego zagadnienia

Kompetencje:

- Staje się bardziej wrażliwy na problemy społeczne Polski i świata

- Staje się bardziej otwarty na dostrzeganie i interpretowanie zjawisk społecznych

- Dostrzega swoje możliwości poznawcze i rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę i podstawowe umiejętności analityczne w odniesieniu do głównych obszarów zainteresowania polityki społecznej. Efektem uczestnictwa w zajęciach ma być umiejętność dostrzegania i analizowania problemów społecznych oraz krytycznej oceny proponowanych i wdrażanych sposobów ich rozwiązywania. Studenci powinni dostrzec ścisły związek polityki społecznej z codziennym życiem każdego człowieka i wynikającą stąd praktyczną użyteczność wiedzy z zakresu polityki społecznej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie tematyki polityki społecznej jako praktyki działania podmiotów życia społecznego oraz jako dyscypliny naukowej. Zajęcia poświęcone są omówieniu kształtowania się zabezpieczenia społecznego w Europie, tworzeniu się modeli i zasadniczych koncepcji polityki społecznej oraz podstawowych dylematów wyboru przy konstruowaniu programów socjalnych. Porównywane są koncepcje polityki społecznej wybranych krajów rozwiniętych i na tym tle analizowana jest polityka społeczna realizowana w Polsce, w zakresie ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Ponadto, przedstawione będą zasady konstruowania i wykorzystywania norm na przykładzie płacy minimalnej, minimum socjalnego, minimum biologicznego i gwarantowanego dochodu minimalnego.

Zdobyta wiedza ma pozwolić studentom identyfikować, definiować, interpretować a przede wszystkim rozumieć problemy społeczne.

Literatura:

- Bojanowska E., Grewiński M., Rymsza M., Uścińska G., Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, Warszawa 2018.

- Bednarski M., Wiśniewski Z., Polityka społeczna w Polsce. Osiągnięcia i wyzwania, Warszawa 2018.

- Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Poznań 1993.

- Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

- Szatur - Jaworska B. red., Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej - doświadczenia i wyzwania, Warszawa 2017.

- Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.