Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwiązywanie konfliktów w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-RKwOspec
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W05; SO2_W06; SO2_W07; SO2_U06; SO2_U07; SO2_U08; SO2_K02; SO2_K04; SO2_K07

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukierunkowanie kompetencyjne w zakresie rozwiązywania konfliktów w organizacji oraz implementacja sposobów postępowania z konfliktem odnoszących się zarówno do profilaktyki, jak i zarządzania konfliktem.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - Student projektuje ramy aksjonormatywne funkcjonowania w organizacji.

EK2 - Student proponuje konkretne rozwiązania sytuacji konfliktowych.

EK3 - Student pracuje w zespole przyjmując w nim różne role i potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania.

EK4 - Student potrafi podejmować działania w zakresie profilaktyki i zarządzania konfliktem w organizacji.

EK5 - Student w sposób kreatywny potrafi tworzyć przestrzeń przyjazną ludziom i budować zgodne relacje.

ECTS:

obecność na zajęciach - 25-30 godz.

przygotowanie do zajęć - 25-30 godz.

praca pisemna - 25-30 godz.

suma - 75-90 godz. = 3 pkt. ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)