Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Realizacja projektu badawczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-RPB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Realizacja projektu badawczego
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W02; SO2_W07; SO2_U01; SO2_U02; SO2_U03; SO2_U04;

SO2_U08; SO2_K05

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z poszczególnymi zasadami realizacji projektów badawczych oraz przeprowadzić ich przez poszczególne działania związane z jego realizacją.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące bloki tematyczne:

1. Zarządzanie zespołem projektowym

2. Realizacja badań terenowych. Kwestie etyczne. Analiza danych

3. Harmonogram i budżet projektu

4. Zarządzanie ryzykiem

5. Konstruowanie i redakcja raportu badawczego

6. Zasady przygotowania prezentacji wyników raportu badawczego

7. Promocja wyników projektu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008, PWN

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009, PWN

Oppenheim A. N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004, Zysk i S-ka

Chomczyński P., Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom II , Nr 1, Listopad 2006

Makowska M., Analiza danych zastanych: przewodnik dla studentów, Warszawa 2013, Scholar.

Literatura uzupełniająca:

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010, PWN

Denzin N., Lincoln Y., Metody badań jakościowych, Warszawa 2009, PWN

Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa 2013, PWN

Konecki K. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, 2000, PWN

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000, Zysk i S-ka

Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, Warszawa 2010, PWN

Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Warszawa 2001, PWN

Barbour R., Badania fokusowe, Warszawa 2011, PWN

Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H., Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Warszawa 2009, Scholar

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2011, PWN

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, Zysk i S-ka

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)