Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia życia publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-SŻP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia życia publicznego
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SO1_W03, SO1_W04;


Umiejętności:

SO1_U03, SO1_U04, SO1_U08;


Kompetencje społeczne:

SO1_K01, SO1_K06

Skrócony opis:

Konwersatorium - socjologia życia publicznego dotyczy analizy szeroko rozumianego wymiaru życia społecznego, jakim jest udział w życiu publicznym. Poruszane zagadnienia będą brały pod uwagę szczególnie kwestię istnienia i relacji w obrębie struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych). Porządek publiczny będzie odniesiony do kwestii instytucjonalizacji, wyłaniania się wartości i norm oraz legitymizacji roszczeń we współczesnym społeczeństwie. Ponadto studenci zostaną zaznajomieni z podstawowymi pojęciami tej problematyki, m.in. kapitałem społecznym, opinią publiczną czy dyskursem publicznym.

Pełny opis:

Konwersatorium - Socjologia życia publicznego dotyczy analizy szeroko rozumianego wymiaru życia społecznego jakim jest udział w życiu publicznym. Poruszane zagadnienia będą brały pod uwagę szczególnie kwestię istnienia i relacji w obrębie struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych,

prawnych, ekonomicznych). Istotnymi zagadnieniami rozpatrywanymi będą kwestie władzy, dyskursu, propagandy, idei i norm społecznych. Kwestie dotyczące aktorów życia społecznego oraz tego, w jaki sposób jednostka przejawia swoją aktywność społeczną i zaangażowanie. W tym aspekcie omówione zostaną kwestie wykluczenia społecznego jak i przejawy patologii życia publicznego. Podejmowane tematy będą odniesieniem zarówno do klasycznych, jak i współczesnych tekstów dot. życia publicznego, jego znaczenia i wpływu na kreację społeczną. Studiowanie porządku publicznego będzie oparte o ustalenia klasyków tej subdyscypliny socjologicznej - zarówno Ervinga Goffmana, jak również Jurgena Habermasa. Podsumowaniem i niejako konkluzją z zajęć będzie temat dyskusyjny dotyczący polskiego życia publicznego oraz ogólnego zagadnienia opinii publicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Giza-Poleszczuk A., Marody M. (2004), Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A. (2010), (red.), Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Goffman E. (2008), Zachowanie w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń, (tł. O. Siara), PWN, Warszawa.

Goffman E. (2011), Relacje w przestrzeni publicznej. Mikrostudia porządku publicznego, (tł. O. Siara), PWN, Warszawa.

Habermas J. (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej (tł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, (tł. P. Sadura, S. Szymański), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Literatura obowiązkowa na poszczególne zajęcia:

1. Giza-Poleszczuk A., Marody M. (2004), Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 258-275, 292-301; Rochmińska A. (2015), Centra handlowe – czy miejsca dla wszystkich? Przykład – C.H. Manufaktura w Łodzi, [w:] Nierówności społeczne we współczesnym świecie, red. A. Wołk, A. Potasińska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 209-220.

2. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 178-186; Putnam R.D. (2008), Rozmyślania o zmianie społecznej w Ameryce, [w:] Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, (tł. P. Sadura, S. Szymański), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 27-49; Goffman E. (2011), Relacje w przestrzeni publicznej, PWN, Warszawa, podrozdział: Moduł ruchu (s. 18-34).

3. Kiciński K. (1988), Orientacje moralne. Próba typologii, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa, s. 178-216; Blau P. (1975), Wymiana społeczna, [w:] Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, PWN, Warszawa, s. 120-134.

4. Hankiss E. (1986), Pułapki społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 7-52; Olson M. (2006), Dobra publiczne i problem „pasażera na gapę”, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 138-144.

5. Berger P.L., Luckmann T. (2010), Instytucjonalizacja, [w:] Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, PWN, Warszawa, s. 69-136. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 188-205.

6. Ossowski S. (1956), Z zagadnień psychologii społecznej, [w:] Dzieła, t. 2., Studia z historii myśli i ruchów społecznych, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, rozdz. Ziemia i naród, PWN, Warszawa, s. 201-235.

7. Turowski J. (2000), Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, (rozdz. Analiza socjologiczna państwa), s. 105-127; Jarosz M. (2004), Patologia władzy + Źródła i zasięg korupcji, [w:] M. Jarosz, Władza. Przywileje. Korupcja, PWN, Warszawa, s. 41-72 + 200-219.

8. Mlicki M. (1986), O pojęciu konfliktu społecznego, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 123-136; Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 250-262.

9. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 211-242; Jarosz M. (2004), Społeczny obszar marginalizacji, [w:] M. Jarosz, Władza. Przywileje. Korupcja, PWN, Warszawa, s. 153-160; Arendt Ł. (2010), Wykluczenie cyfrowe – zagadnienia teoretyczno-empiryczne, [w:] Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, red. Ł. Arendt, E. Kryńska, IPiSS, Warszawa, s. 20-35 + 44-45.

10. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 101-116 + 117-139.

11. Hirszowicz M. (2007), Stąd ale dokąd? Społeczeństwo u progu nowej ery, Wydawnictwo Sic!, Warszawa, rozdz. 4. Samoorganizujące się społeczeństwo, s. 139-166.

12. Młyniec E. (2002), Opinia publiczna. Wstęp do teorii, Forum Naukowe, Poznań (wybór); Kuśmierski S. (1997), Opinia publiczna. Wprowadzenie do teorii, DrukTur, Warszawa (wybór), Golinowski J., Kaszkur A. (2014), (red.), Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz (wybór).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

podstawowa wiedza o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach. Wiedza o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

Umiejętności:

prawidłowa interpretacja zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie socjologii. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

ECTS: 1 ECTS = 15 godzin pracy studenta

udział w konwersatoriach - 20

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 13

przygotowanie do kolokwiów - 10

SUMA GODZIN 45 [45:15=3]

LICZBA ECTS = 3

Metody i kryteria oceniania:

Na poszczególne zajęcia uczestnicy konwersatorium przygotowują wyznaczone teksty (podane w kolejności, w wykazie literatury). Na podstawie materiału przedstawianego na zajęciach oraz przeczytanych tekstów studenci pracują w grupach nad postawionymi problemami. Praca na zajęciach prowadzona metodą: dyskusji panelowej, metody ćwiczeniowej opartej na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, prezentacji, klasycznej metody problemowej, metoda wykładu konwersatoryjnego. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się możliwość 2 nieobecności. Praca na zajęciach jest oceniana.

=> podczas zajęć prowadzący wyznacza grupy (max. 3-osobowe), które wygłaszają na następnych zajęciach problematykę podjętą w tekstach (0-5 pkt.), każda grupa musi zaprezentować się co najmniej raz,

=> na zajęciach nr 5, 9 oraz 13 przeprowadzone zostaną kolokwia ze znajomości lektur (każde po max. 5 pkt.), z całości kolokwiów można będzie zatem uzyskać 15 pkt.;

=> z całości zajęć będzie można uzyskać max. 20 pkt.;

=> możliwość popraw, jeszcze przed sesją, możliwość usprawiedliwiania nieobecności.

Skala punktowa ocen:

 

bdb 18 - 20

db+ 17 – 17,5

db 15 – 16,5

dst+ 14 – 14,5

dst 12 – 13,5

ndst < 12

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)