Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństwo chińskie i jego problemy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-SChiJP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo chińskie i jego problemy
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W04, SO1_W05, SO1_W06, SO1_W10; SO1_U01, SO1_U03, SO1_U06; SO1_K01, SO1_K06

Skrócony opis:

Zarys programu:

1. Zagadnienia wstępne

2. Zarys historycznego kształtowania się Chin współczesnych

3. Chiny komunistyczne i Tajwan

4. Znaczenie religii we współczesnych Chinach

5. Główne religie i nurty filozoficzne

6. Tradycje chińskie

7. Kultura chińska

8. Sytuacja demograficzna Chin

9. System polityczny ChRL

10. Budowa potęgi gospodarczej Chin

11. Etapy reform gospodarczych po 1978 r.

12. Znaczenie Chin na arenie międzynarodowej

13. Problemy ekologiczne

14. Podsumowanie: ważniejsze kody kulturowe społeczeństwa chińskiego

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi wydarzeniami historii Chin kształtującymi współczesną ich rzeczywistość, przedstawienie najbardziej charakterystycznych elementów kultury i tradycji Chin, zdobycie wiedzy o podstawowych zasadach filozofii i religii Chin, a także przedstawienie historii i obecnej sytuacji chrześcijaństwa i Kościoła w Chinach.

Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej obecnej sytuacji demograficznej, gospodarczej i politycznej Chin oraz ich znaczenia na arenie międzynarodowej. Relacje z najważniejszymi na arenie międzynarodowej państwami oraz ich udział i zaangażowanie w organizacjach międzynarodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. ZAJDLER E., Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich, Dialog, Warszawa 2011.

2. WARDĘGA J., Współczesne społeczeństwo chińskie. Konsekwencje przemian modernizacyjnych, Adam Marszałek, Toruń 2015.

3. MORTON W.S., LEWIS C.M., Chiny. Historia i kultura, UJ, Kraków 2007.

4. OLSZEWSKI W., Chiny. Zarys Kultury, UAM, Poznań 2003.

5. PIMPANEAU J., Chiny. Kultura i tradycje, Dialog, Warszawa 2001.

6. SZYMAŃSKA, Beata (red.), Filozofia Wschodu, UJ, Kraków 2006.

7. GAWLIKOWSKI K., ŁAWACZ M. (RED.), Wielkie przemiany w Chinach. Próba bilansu reform Deng Xiaopinga, SWPS Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

8. FAIRBANKS J.K., Historia Chin. Nowe spojrzenie, Marabut, Gdańsk 1996.

9. FENG Y., Krótka historia filozofii chińskiej, PWN, Warszawa 2001.

10. FEN LINGJUJ., SHI WEJMING, Kultura Chin, Adam Marszałek, Toruń 2008.

11. GACEK Ł., Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój – Ochrona środowiska – Gospodarka niskoemisyjna, UJ, Kraków 2015.

12. KÜNSTLER M.J., Dzieje kultury chińskiej, PWN, Warszawa 2007.

13. GAWLIKOWSKI K. (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Studia i szkice, t. 1-2, Trio, Warszawa 2004.

14. GAWLIKOWSKI K., TOMALA K. (red.), Chiny: rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku, Trio, Warszawa 2002

15. HALIŻAK E., Zmiana układu sił USA-Chiny a transformacja porządku międzynarodowego, UW, Warszawa 2005.

16. IWAŃCZUK K., ZIĘTEK A. (red.), Chiny w stosunkach międzynarodowych, UMCS, Lublin 2003.

17. JAKÓBIEC W., ROWIŃSKI J., System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.

18. TOMALA K. (red.), Chiny: przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, Trio, Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zapoznanie studentów z podstawowymi wydarzeniami historii Chin kształtującymi współczesną ich rzeczywistość, przedstawienie najbardziej charakterystycznych elementów kultury i tradycji Chin, zdobycie wiedzy o podstawowych zasadach filozofii i religii Chin, a także przedstawienie historii i obecnej sytuacji chrześcijaństwa i Kościoła w Chinach.

Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej obecnej sytuacji demograficznej, gospodarczej i politycznej Chin oraz ich znaczenia na arenie międzynarodowej. Relacje z najważniejszymi na arenie międzynarodowej państwami oraz ich udział i zaangażowanie w organizacjach międzynarodowych.

PUNKTY ECTS: 3

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w wykładzie - 30

konsultacje - 15

przygotowanie do egzaminu - 35

SUMA GODZIN - 80

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie (nie więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności - podnosi końcową ocenę o 0,5)

oraz egzamin końcowy w formie pisemnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)