Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-SEk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia ekonomiczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

student zna podstawowe pojęcia, procesy i teorie ekonomiczne, przemiany współczesnego kapitalizmu, istotę, przyczyny, przebieg i skutki gospodarcze i społeczne współczesnego kryzysu gospodarczego, zna najważniejsze koncepcje polityki gospodarczej, zna społeczne i ekonomiczne aspekty polskiej transformacji oraz podstawy społecznej nauki Kościoła.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe pojęcia ekonomiczne, główne szkoły w ekonomii

3. Pojęcie cywilizacji i ładu społecznego

4. Ład gospodarczy jako wymiar cywilizacji i ładu społecznego

5. Geneza kapitalizmu i jego istota

6. Fazy industrializmu, kryzys kapitalizmu, kapitalizm "spełniony"

7. Kryzys cywilizacyjny i ładu demokratyczno-liberalnego z prospełeczną gospodarka rynkową

8.Dwa typy kapitalizmu - prognoza

9. Koncepcje efektywności ekonomicznej i społecznej

10. Modele współczesnego kapitalizmu i ich efektywność ekonomiczna i społeczna

11. Wallerstain vs. Fukujama - dwie wizje

12. Neoliberalizm i welfare state, socjaldemokratyczna koncepcja A. Giddensa, proroctwo A. Negriego

13. Polska transformacja ustrojowa i gospodarcza

14. "Terapia przez szok" na tle porównawczym - efektywność społeczna i ekonomiczna

15. Społeczna nauka Kościoła i efektywność ekonomiczna

Literatura:

Nouriel Roubini, Stephen Mihm, "Ekonomia kryzysu"

Grzegorz Kołodko, "Dokąd zmierza świat"

Henry Hazlitt "Ekonomia w jednej lekcji"

Witold Morawski "Socjologia ekonomiczna"

"Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości" - Paul Dembinski

Krzysztof Wielecki "Kryzys i socjologia"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

student zna podstawowe pojęcia i teorie ekonomicze, umie analizować przy ich użyciu dane ekonomiczne, zna i rozumie współczesne procesy społeczno gospodarcze, a w szczególności polskiej transformacji i kryzysu światowego, zna i rozumie podstawy społecznej nauki Kościoła, rozumie podstawowe zagadnienia etyczne związane z gospodarką, potrafi analizować i interpretować wypowiedzi z zakresy polityki gospodarczej, diagnoz i prognoz ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Student ma do wyboru trzy formy zaliczenia przedmiotu

• egzamin ustny- znajomość podstaw materiału – dst; znajomość pełna i elementy rozumienia materiału – db; pełna znajomość materiału, zaawansowane rozumienie – bdb; samodzielne i twórcze rozumienie i pełna znajomość wymaganego materiału - bdb plus

• tłumaczenie ok. 20-25 stron tekstu z j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wskazanej przez wykładowcę, z dziedziny związanej z przedmiotem (uwaga, wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze): pełne, ze zrozumieniem, wierne, w bardzo dobrej polszczyźnie tłumaczenie – bdb; jak wyżej, ale z niewieloma brakami – db; rzetelne tłumaczenie z brakami rozumienia tekstu – dst. Wersja pisemna i elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem! W treści maila oraz na stronie tytułowej tłumaczenia trzeba podać KONIECZNIE!: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

• prezentacja (power point) na zadany temat z zakresu przedmiotu, objętości ok. 50 ramek) uwaga! Wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze; praca wykonana z pełnym zrozumieniem, rzetelnie – bdb; praca wykonana ze zrozumieniem nie mniej niż 75% materiału, rzetelnie – db; praca wykonana ze zrozumieniem ok. 50 – 74% materiału, w zasadzie rzetelnie – dst. Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Uwaga! Tłumaczenie przesyłamy wraz z oryginałem. W główce tłumaczenia trzeba podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora tłumaczenia oraz imię i nazwisko autora oryginału tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji dzieła, strony tłumaczone

Prezentacja w power point: ppt lub pptx. W treści maila oraz w pierwszej ramce prezentacji trzeba KONIECZNIE! podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

UWAGA! EWENTUALNE ZASTRZEŻENIA DO WPISU W USOSie TRZEBA ZGŁOSIĆ na adres mailowy wykładowcy nie później niż na tydzień po terminie egzaminu ustnego!

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)