Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia prawa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu:

1. Wskazanie studentom czynników i procesów społecznych wpływających na tworzenie się i formalizowanie prawa.

2. Omówienie problemów przestrzegania i łamania prawa.

3. Ukazanie sposobów funkcjonowania oraz kształtowania się struktur instytucji prawnych.

4. Zapoznanie studentów z systemami i procesami prawnymi.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z socjologii ogólnej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Tożsamość socjologii prawa.

2. Prawo a inne systemy normatywne.

3. Kultura prawna – jej uwarunkowania i przemiany.

4. Kontrola społeczna i państwowa.

5. Konformizm i dewiacja społeczna.

6. Funkcje prawa.

7. Dysfunkcjonalność prawa i instytucji prawnych.

8. Prawo i państwo wobec zmian społecznych.

9. Tworzenie i stosowanie prawa.

10. Świadomość prawna.

11. Postawy wobec prawa.

12. Społeczny prestiż prawa.

Metody oceny:

Przedmiot kończy się egzaminem, który jest sprawdzianem uzyskanej wiedzy, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

Literatura:

H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Kraków 1987 (lektura obowiązkowa),

P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2001,

H.J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995,

Encyklopedia socjologii, Warszawa 1999, tom I i II

I. Jakubowska-Branicka, Czy jesteśmy inni? Czyli w poszukiwaniu absolutnego autorytetu, Warszawa 2000,

A. Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologiczno-prawne, Warszawa 2001,

A. Kojder, E. Łojko, W. Staśkiewicz, A. Turska (autorzy wyboru), Elementy socjologii prawa, Warszawa 1990, tom I, II i III,

E. Łojko (red. nauk.), Studenci prawa o swojej przyszłości zawodowej. Wyniki ankiety 1996 – 1997, Warszawa 1999,

R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982,

Prawo i ład społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000,

A. Pieniążek, M. Stefaniuk, K. Winkler, Materiały do socjologii prawa, Lublin 1993,

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002

A. Turska, Prawo w społeczeństwie czasu zmiany systemowej, „Państwo i Prawo” 1997, z. 1, A. Turska, E. Łojko, Z. Cywiński, A. Kojder, Społeczny wizerunek prawa. Z badań „Jakiego prawa Polacy potrzebują?”, Warszawa 1999,

M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2001,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)