Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczna przestrzeń Internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-SPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczna przestrzeń Internetu
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W03, SO2_W04, SO2_W10; SO2_U01, SO2_U03, SO2_U06; SO2_U11, SO2_K04

Skrócony opis:

Kurs wprowadza studenta w zagadnienie alternatywnej dla rzeczywistej przestrzeni społecznej jaka istnieje w Internecie. Zgłębiając kwestie tożsamości kształtowanej w sieci, więzi subiektywnej jako odmiany więzi społecznej, kwestii władzy formułowanej w sieci oraz innych fenomenów, student odkrywa, że Internet stanowi odmianę przestrzeni społecznej.

Pełny opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy znają podstawy socjologii - język tej dyscypliny, operują podstawowymi pojęciami oraz umieją wskazać najważniejszych socjologów.

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i wykształcenie w nich umiejętności definiowania Sieci w kategoriach przestrzenie społecznej, która stanowi alternatywne środowisko życia dla współczesnego człowieka. W związku z tym na kursie przedstawione zostaną socjologiczne pojęcia cyberprzestrzeni, rzeczywistości wirtualnej, sieci, przestrzeni wirtualnej, zagadnienie tożsamości wirtualnej, więzi społecznej, grup i społeczności wirtualnych. Ponadto przedstawiona zostanie również historia Internetu oraz przykłady fenomenów społecznych jak np. blogosfera, e-cmentarze, wirtualna sztuka, e-macierzyństwo.

Literatura:

Barber A., Skonsumowani, Warszawa 2008, s. 348.

Batorski D., Internet a usiecioweinie relacji społecznych, „Kultura Współczesna” 1(43): 41-62.

Batorski, D., Społeczne aspekty korzystania z nowych technologii, w: red. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2005.

Bendyk, E. (2004). Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa 2004.

Castells M., Społeczeństwo sieci,., Warszawa 2010.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2008.

Goban-Klas M., Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

Goban-Klas T. , Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne?, „Ethos” 1-2 (69-70) 2005.

Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.

Gromkowska A., Tożsamość w cyber-przestrzeni - (re)konstrukcje i (re)prezentacje, „Kultura i współczesność” 3/1999.

Gruszczyński, W., Czy normy językowe obowiązują w Internecie? w J. Bralczyk and K. Mosiołek-Kłosińska Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Strony 183-190. Warszawa.

Internet i komputery: wyposażenie gospodarstw domowych, sposoby i cele korzystania, Komunikat z badań CBOS BS/58/2006

Jonscher Ch., Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, Warszawa 2001

Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne : cyberkultura : sztuka multimediów, Warszawa 2001.

Krzysztofek K., Wprowdzenie, w: A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.

M.Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny” Rok LXVII - zeszyt 4 – 2005.

Mattelart A., Społeczeństwo informacji. UKSW

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa 2004.

Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, Warszawa 1997.

Nie tylko internet: nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe, red. J. Mucha

Olechnicki K., Fotografia cyfrowa = śmierć fotografii?, „Camer@obscura. Historia, teoria i estetyka fotografii” 2007, nr 3-4, s. 313.

Olechnicki K., Batorski D., Wprowadzenie do socjologii Internetu, „Studia socjologiczne”, 2007, nr 3, s. 5-14

Olechnicki K., Antropologiczne penetracje wizualnych przestrzeni rzeczywistości: fotografia jako narzędzie badawcze, „Kultura i Społeczeństwo”, 2000, nr 4, s. 109-140.

Olechnicki K., Badanie fotoblogów jako badanie codzienności, w: Barwy codzienności. Analiza Socjologiczna, red. M. Bogunia-Borowska, Warszawa 2009, s. 341-361.

Olechnicki K., Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009

Olechnicki K., Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery internetu, Toruń 2008.

Olechnicki K., Badania wizualne w działaniu: antologia tekstów. Warszawa 2011.

Olechnicki, „Internet”, w: Encyklopedia socjologii, suplement. Warszawa 2005: Oficyna Naukowa.

Pomorski, J. M., Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się? w: A. Mattelart, Społeczeństwo informacji. Kraków 2004.

Sitarski, P., Czas rzeczywisty, nierzeczywista rozmowa. Komunikacja językowa w Internecie a nowa tożsamość użytkowników i 'nowe' wspólnoty w J. Bralczyk and K. Mosiołek-Kłosińska Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Strony 177-182. Warszawa 2001.

Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L. H. Haber, M. Niezgoda Kraków 2006.

Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, red. L. Haber, Kraków 2004.

Społeczna przestrzeń internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.

Szabłowski S, Technologia Web 2.0 jako środowisko dydaktyczne w szkole społeczeństwa wiedzy Web technology 2.0, w: „Dydaktyka informatyki problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego” 6 (2011), s. 237-254.

Szpunar M., Nowe-stare medium Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa 2012.

Szpunar M., Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości,

Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, K. Konecki, Warszawa 2005, s. 378-403.

Szpunar M., Społeczności wirtualne jako społeczności - próba ujęcia socjologicznego, Jednostka-grupa-cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, red. M. Radochoński, B. Przywara, Rzeszów 2004, s. 157-184.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków

Thompson J. B., ,Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001

Welsch W., Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i innych światach, przeł. J. Gilewicz, w: Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 1, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1998, s. 40.

Zemło M., Społeczeństwo wiedzy – kwestia bliskiej czy odległej przyszłości?, „Przegląd Socjologiczny” 2008 (57) 3, s. 59-77.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SO2_W03, SO2_W04, SO2_W10;

ma rozszerzoną wiedzę o sieciowych strukturach i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych sieciowych struktur i instytucji społecznych

ma pogłębioną wiedzę o relacjach między sieciowymi strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych sieciowych struktur i instytucji społecznych i sieciowych więzi społecznych

ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat sieciowych struktur i instytucji społecznych i cechach sieciowych więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji

SO2_U01, SO2_U03, SO2_U06; SO2_U11,

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje w cyberprzestrzeni między zjawiskami społecznymi;potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych w sieci, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować; posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy o społecznej przestrzeni Internetu w różnych zakresach i formach, umie dokonać krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

SO2_K04 - Dzięki znajomości specyfiki życia społecznego w sieci, relacji i grupowości jakie tam się tworzą prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu socjologa.

ECTS:

Udział w zajęciach – 30 h (1ects)

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 h

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN 75:25 = ok 3

LICZBA ECTS – 3

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie zna podstawowych pojęć z zakresu społecznej przestrzeni Internetu i nie umie ich zdefiniować. Nie potrafi wymienić i omówić kluczowych fenomenów społecznych jakie obecne są w przestrzeni społecznej Internetu. Nie umie wskazać powodów, dla których Internet określany jest przestrzenią społeczną.

- na ocenę 3 (dst): student zna podstawowe pojęcia z zakresu społecznej przestrzeni Internetu i w umiarkowanym stopniu potrafi je zdefiniować. Nie potrafi wymienić i omówić kluczowych fenomenów społecznych jakie obecne są w przestrzeni społecznej Internetu. Umie w umiarkowanym stopniu wskazać powody, dla których Internet określany jest przestrzenią społeczną.

- na ocenę 4 (db): student dobrze orientuje się w podstawowych pojęciach z zakresu społecznej przestrzeni Internetu i umie je zdefiniować. W dobrym stopniu potrafi wymienić i omówić kluczowe fenomeny społeczne jakie obecne są w przestrzeni społecznej Internetu. Umie dobrze wskazać powody, dla których Internet określany jest przestrzenią społeczną.

- na ocenę 5 (bdb): student bardzo dobrze orientuje się w podstawowych pojęciach z zakresu społecznej przestrzeni Internetu i umie je zdefiniować. W bardzo dobrym stopniu potrafi wymienić i omówić kluczowe fenomeny społeczne jakie obecne są w przestrzeni społecznej Internetu. Umie bardzo dobrze wskazać powody, dla których Internet określany jest przestrzenią społeczną.

Zaliczenie przedmiotu: Test pisemny (pytania zamknięte i otwarte).

Obecność na zajęciach jest nie obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)