Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-SSpoł Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy społeczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W03, SO1_W08; SO1_U01, SO1_U03; SO1_K04, SO1_K06

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie teorii systemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem teorii T. Parsonsa, N. Luhmana oraz J. Habermasa;

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

- systemy społeczne: najważniejsze pojęcia - rozróżnienie system a system społeczny, cechy systemów, teoria systemów społecznych;

- Model systemowy: elementy systemu, granica systemu, otoczenie, granica, wejście/wyjście z systemu, konwersja wewnątrzsystemowa i sprzężenie zwrotne;

- System społeczny wg T. Parsonsa - działanie społeczne, system działania społecznego (system behawioralny, osobowościowy, społeczny i kultury), niezbędniki funkcjonale (AGIL);

- Teoria systemu społecznego J. Habermasa - socjologiczna teoria działania społecznego: działanie komunikacyjne i jego racjonalność;

- System społeczny wg N. Luhmana - program naukowy N. Luhmana, problem kompleksowości i kontyngencji, system społeczny jako system autopojetyczny (granice systemu, system a środowisko, rola komunikacji w systemie społecznym), społeczeństwo jako najwyższy poziom analizy systemowej;

- Teorie systemu światowego I. Wallersteina - trzy formy porządku światowego (rdzeń, półperyferia, peryferia);

W kolejnych cyklach:

- wybrane systemy we współczesnym społeczeństwie polskim: rodzina a system społeczny, strategiczny model rodziny, strategia reprodukcji a charakter polskiej rodziny;

- Teoria strukturacji A. Giddensa;

- globalny system międzynarodowe wg Barry Buzan, Richard Little;

- edukacja w ujęciu systemowym;

Metody oceny:

- egzamin końcowy - test

Literatura:

Luhman N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Kraków 2007; Parsons T., Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972; Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2005; Giddens A., Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Sztompka P., Analiza systemowa w naukach politycznych, w: Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Opałka K., red., Warszawa 1975, s. 77-107; Wokół teorii krytycznej J. Habermasa, A. m. Kaniowski, A. Szahaj (red.), Warszawa; Barry Buzan, Richard Little, Systemy międzynarodowe w historii świata, PWN 2011;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

wiedza - student wyjaśnia genezę teorii systemów i prezentuje poszczególne teorie systemów społecznych, zna siatkę pojęciową w zakresie systemów społecznych, tłumaczy zasady modelu systemowego;

umiejętności - student ze zrozumieniem czyta teksty socjologiczne z zakresu teorii systemów społecznych, porównuje poszczególne teorie systemów społecznych, konstruuje modele systemowe służące analizie zjawisk społecznych;

kompetencje - student potrafi prowadzić dyskusję w zakresie rozumienia i wyjaśniania zagadnień systemów społecznych, zachowuje otwartość na postrzeganie świata w kategoriach systemów społecznych;

opis ECTS:

- udział w wykładzie - 30 h;

- przygotowanie do egzaminu - 30 h;

- wykonanie zadań w elearningu- 10 h

Metody i kryteria oceniania:

efekt kształcenia - wiedza:

- na ocenę ndst. student nie potrafi omówić teorii systemów społecznych, nie zna sitaki pojęciowej w zakresie systemów społecznych;

- na ocenę dst. student potrafi wymienić podstawowe teorie systemów społecznych, zna siatkę pojęciową w zakresie systemów społecznych;

- na ocenę db. student potrafi omówić podstawowe teorie systemów społecznych, zna siatkę pojęciową w zakresie systemów społecznych;

- na ocenę bdb student zna siatkę pojęciową w zakresie systemów społecznych, potrafi omówić i wyjaśnić podstawowe teorie w zakresie systemów społecznych;

efekt kształcenia umiejętności:

- na ocenę ndst. student nie potrafi ze zrozumieniem czytać tekstów z zakresu systemów społecznych, nie potrafi porównać poszczególnych teorii systemów społecznych;

- na ocenę dst. student ze zrozumieniem czyta teksty z zakresu systemów społecznych, nie potrafi porównać wybranych teorii systemów społecznych;

- na ocenę db student ze zrozumieniem czyta teksty z zakresu systemów społecznych i potrafi porównać wybrane teorie systemów społecznych;

- na ocenę bdb student ze zrozumieniem czyta teksty z zakresu systemów społecznych, potrafi porównać wybrane teorie systemów społecznych i podejmuje próbę analizy zjawisk społecznych z perspektywy systemowej;

sposób oceniania:

- egzamin końcowy;

- wykonanie zadań w e-learningu;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie teorii systemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem teorii T. Parsonsa, N. Luhmana oraz J. Habermasa. W drugiej części wykładów zostanie omówiona edukacja jako system społeczny w ujęciu funkcjonalnym, konfliktowym oraz interpretacyjnym;

Pełny opis:

- Systemy społeczne: najważniejsze pojęcia - rozróżnienie system a system społeczny, cechy systemów;

- system społeczny wg T. Parsonsa - działanie społeczne, system działania społecznego (system behawioralny, system osobowościowy, system społeczny, system kultury), niezbędniki funkcjonalne (AGIL);

- teoria systemu społecznego J. Habermasa - socjologiczna teoria działania: działanie komunikacyjne i jego racjonalność;

- system społeczny wg N. Luhmana - program naukowy N. Luhmana, problem kompleksowości i kontyngencji, system społeczny jako system autopojetyczny (granice systemu, system a środowisko systemu, rola komunikacji w systemu społ.), społeczeństwo jako najwyższy poziom analizy systemowej;

- Teorie systemu światowego I. Wallersteina - trzy formy systemów historycznych, trzy poziomy porządku światowego (rdzeń, półperyferia, peryferia);

- Edukacja – ujęcie systemowe: rola edukacji w społeczeństwie - edukacja a rozwój społeczny, kapitał społeczny; edukacja w ujęciu systemowym – strukturalny funkcjonalizm (Durkheim, Parsons); edukacja w ujęciu konfliktowym – podejście Marksowskie, P. Bourdieu, R. Collins; koncepcja kodu rozwiniętego i kodu ograniczonego B. Bernsteina, edukacja w ujęciu interpretacyjnym;

Literatura:

Luhman N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Kraków 2007;

Parsons T., Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972;

Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2005;

Opałka K., red., Warszawa 1975, s. 77-107; Wokół teorii krytycznej J. Habermasa, A. m. Kaniowski, A. Szahaj (red.),

P. Mikiewicz, Społeczne światy szkół średnich. Od trajektorii marginesu do trajektorii elit, Wrocław 2005;

M. J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków 2013;

R. Meighan, Socjologia edukacji, Toruń 1993;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.