Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Savoire-vivre w XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-SV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Savoire-vivre w XXI wieku
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

1.Wiedza – student ma świadomość kompleksowych przemian kultury (w tym kultury obyczajowej) oraz historycznej zmienności jej znaczeń; posiada wiedzę o roli człowieka działającego (wespół z innymi) w strukturach społecznych;

Symbole: AR1_W09; HI1_W07; HS1_W09; P1_W08; SO1_W06


2.Umiejętności – student posiada umiejętność rozumienia i analizy zjawisk społeczno-kulturowych; dysponuje podstawową umiejętność integracji wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych; potrafi zastosować system aksjonormatywny do rozpoznania, oceny i realizacji zjawisk oraz zadań społecznych, i politycznych;

Symbole: AR1_U02; HI1_U05; HS1_U05; P1_U05, U06; SO1_U05; U08


3.Kompetencje – student potrafi współdziałać w grupie, przyjmować różne role w życiu zbiorowym; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, tradycji i obyczajów na poziomie globalnym i lokalnym; aktywnie, w sposób profesjonalny i etyczny uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym;

Symbole: AR1_K02, K05, K06; HI1_K02, K05, K06; HS_K02, K04, K05; P1_K02, K05; SO_K02, K_06


Skrócony opis:

Celem zajęć jest podkreślenie uniwersalnego znaczenia savoir-vivre´u jako sztuki życia; ukazanie roli savoir-vivre´u w transmisji kulturowej i podtrzymywaniu więzi społecznej; odtworzenie najważniejszych zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących współcześnie w sferze prywatnej i publicznej (m.in. w rodzinie, w relacjach intymnych, w życiu towarzyskim, w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, w pracy, w polityce, w biznesie); zwrócenie uwagi na genezę, przejawy i funkcje savoir-vivre´u oraz jego nieprzestrzegania w życiu jednostkowym i społecznym

Pełny opis:

1. Co to jest savoir vivre?

2. Filozofia savoir vivre z perspektywy socjologicznej

3. Savoir-vivre nowoczesnej kobiety

4. Savoir-vivre współczesnego mężczyzny

5. Interakcja społeczna a savoir-vivre

a. Komunikacja niewerbalna, mowa ciała, postawa

b. Komunikacja werbalna.

c. Perfumy

6. Savoir vivre a współczesne metody komunikacji

a. List tradycyjny, e-mail

b. Telefon komórkowy

c. Media społecznościowe

7. Nakrywanie i podawanie do stołu. Sztuka jedzenia

8. Zachowanie w miejscach publicznych – zasady ogólne.

9. Zasady procedencji

10. Savoir vivre w Kościele.

Literatura:

- Allen J., Organizacja imprez. Najlepszy przewodnik dla organizatorów: udanych spotkań, imprez firmowych, balów dobroczynnych, konferencji, konwencji, imprez motywacyjnych i innych wydarzeń specjalnych. Przełożył L. Mokrzycki, Wydawnictwo IPS, Warszawa 2006;

- Au von F., Zachowanie przy stole, przeł. E. Pieńkowska-Rohozińska, Klub Dla Ciebie, Warszawa 2009;

- Bareiss H., O zachowaniu się przy stole. 77 kłopotliwych dań, przeł. A. Bender, Diogenes, Warszawa 1999;

- Brzozowski M. A., Sztuka bycia i obycia, MUZA S.A., Warszawa 2006;

- Brzozowski M. A., Wysocki R., ABC dobrych manier, MUZA S.A., Warszawa 2003;

- Cording I., O zachowaniu się przy stole, przeł. A. Orzechowska-Rajecka, Marba Crown

Ltd., Warszawa 1991;

- Demicki Z., Jak przyjąć gości, Wydawnictwo Adam Marszałek, wydanie II poprawione, Toruń 2002.

- Farr K., Twój osobisty stylista. W co się ubrać, przeł. C. Murawski, Muza S. A., Warszawa 2005;

- Hartley M, Mowa ciała w pracy, przeł. P. Żak, Jedność, Kielce 2004;

-Hurton A., Współczesny savoir vivre: poradnik, przeł. B. Tarnas, Klub dla Ciebie, Warszawa 2000;

-Ikanowicz C., Piekarski J. W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004;

- Jabłonowska L., Myśliwiec G., Współczesna etykieta. Standardy zachowań, elegancji, rozmowy, gestów i konsumpcji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002;

- Johnson Gross K., Stone J., tekst: M. Salomon, Kobieta sukcesu. Jak dobrać garderobę, by zdobyć i utrzymać posadę, przeł. B. Gutowska-Nowak, Muza S. A., Warszawa 2005;

- Johnson Gross K., Stone J., tekst: M. Salomon, Mężczyzna sukcesu. Jak dobrać garderobę, by zdobyć i utrzymać posadę, przeł. B. Gutowska-Nowak, Muza S. A., Warszawa 2005;

- Kamińska-Radomska I., Etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2003;

- Krajski S., Savoir vivre w Kościele. Podręcznik dla świeckich, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2007;

- Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre, Agencja SGK, Warszawa 2007;

-Orłowski T., Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006;

- Pease A., Mowa ciała. Jak odczytać myśli innych ludzi z ich gestów, przeł. P. Żak, Jedność, Kielce 2005;

-Pietkiewicz E., Etykieta menedżera, czyli sztuka dobrych manier w prowadzeniu interesów, Lettrex, Warszawa 1990;

-Pietkiewicz E., Savoir-vivre dla każdego, Świat Książki, Warszawa 1997;

-Potęga osobowości. Żyj wśród ludzi, przeł. J. Puchalska, Świat Książki, Warszawa 1996;

-Roetzel B., Gentleman. Moda ponadczasowa, przeł. J. Pokora i M. Rulski-Bożek, Konemann, Warszawa 2006;

-Rojek T., Życie towarzyskie i domowe. Nowy savoir-vivre, Książka i Wiedza, Warszawa 2003;

-Rothschild N., Savoir-vivre XXI wieku. Sztuka pięknego życia, przeł. E. Derelkowska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006;

- Spillane M., Zaprezentuj siebie. Poradnik dla nowoczesnej kobiety, przeł. J. Jannasz, Muza S. A., Warszawa 2003;

- Turbasa J., ABC męskiej elegancji, Wydawnictwo AA s. c., Kraków 2001;

- Żuchowski H. R., Słownik savoir-vivre dla pana, Polihymnia, Lublin 1995;

- Żuchowski H. R., Słownik savoir-vivre dla pani, Polihymnia, Lublin 1995;

- Żuchowski H. R., Encyklopedia dobrych manier, Polihymnia, Lublin 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1.Wiedza – student ma świadomość kompleksowych przemian kultury (w tym kultury obyczajowej) oraz historycznej zmienności jej znaczeń; posiada wiedzę o roli człowieka działającego (wespół z innymi) w strukturach społecznych;

Symbole: AR1_W09; HI1_W07; HS1_W09; P1_W08; SO1_W06

2.Umiejętności – student posiada umiejętność rozumienia i analizy zjawisk społeczno-kulturowych; dysponuje podstawową umiejętność integracji wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych; potrafi zastosować system aksjonormatywny do rozpoznania, oceny i realizacji zjawisk oraz zadań społecznych, i politycznych;

Symbole: AR1_U02; HI1_U05; HS1_U05; P1_U05, U06; SO1_U05; U08

3.Kompetencje – student potrafi współdziałać w grupie, przyjmować różne role w życiu zbiorowym; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, tradycji i obyczajów na poziomie globalnym i lokalnym; aktywnie, w sposób profesjonalny i etyczny uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym;

Symbole: AR1_K02, K05, K06; HI1_K02, K05, K06; HS_K02, K04, K05; P1_K02, K05; SO_K02, K_06

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, dyskusja, uczestnictwo zaproszonego gościa, prezentacje (także o charakterze interakcyjnym) współczesnych form zastosowania savoir-vivre´u w różnych sytuacjach społecznych; e-learning;

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną na podstawie projektów zespołowych - treści uwzględniają specyfikę poszczególnych kierunków studiów (dodatkowo prowadzący bierze pod uwagę obecność i aktywność studentów na zajęciach oraz aktywność w e-learningu).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)