Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-SocOrg
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia organizacji
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W02, K_W04, K_W05

K_U01, K_U02

K_K02, K_K03, K_K07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów socjologii z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami i teoriami socjologii organizacji, a także ze zjawiskami i procesami zachodzącymi w organizacjach, jak również z podstawowymi procesami zarządczymi.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu socjologii ogólnej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Socjologia organizacji jako dyscyplina szczegółowa socjologii.

2. Współczesne szkoły i teorie w socjologii organizacji.

3. Teoria biurokracji M. Webera.

4. Typy organizacji.

5. Otoczenia organizacji.

6. Ład organizacyjny.

7. Kształtowanie grup i zespołów w organizacji.

8. Kultura organizacyjna.

9. Komunikacja w organizacji.

10. Role w organizacji.

11. Konflikty i zmiany w organizacji.

12. Władza w organizacjach.

13. Style kierowania.

14. Motywacyjne aspekty zachowań organizacyjnych.

15. Patologie struktur organizacyjnych.

Metody oceny:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, w formie testu sprawdzającego uzyskaną wiedzę, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości oraz wykazaniem się przez studenta wiedzą z przeczytanych trzech artykułów znajdujących się w spisie literatury.

Literatura:

Książki:

1. L. Buller, Influencja, Stalowa Wola 2008.

2. L. Buller, Bezpieczne i skuteczne komunikowanie, Warszawa 2005.

3. M. Lisiecki, Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, Warszawa 2001.

4. A. Matejko, Socjologia pracy. System społeczny zakładu pracy, Warszawa 1968.

Artykuły:

1. A.I. Baruk, Relacje interpersonalne w przedsiębiorstwach w dobie kryzysu", "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 6(713), s. 49-58.

2. M. Bugdol, Zaufanie i sprawiedliwość w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 11(706), s. 13-20.

3. L. Buller, Influencja w zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 6(701), s. 11-15.

4. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, Korupcja w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 7(702), s. 5-10

5. K. Łaszkiewicz, Zarządzanie zmianą w instytucji publicznej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 1(708), s. 59-63.

6. J.M. Moczydłowska, Potrzeba bezpieczeństwa w systemach motywacyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 11(706), s. 39-46.

7. M. Pańkowska, Zmiana pozycji lidera w organizacji wirtualnej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3(698), s. 25-29.

8. M.M. Parzychowska-Kurpiewska, S. Kurpiewski, Kreowanie postaw przedsiębiorczych w systemie edukacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3(698), s. 15-24.

9. A. Szuchnik, Internet jako nowoczesny kanał komunikacji między pracodawcą a pracownikiem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3(698), s. 51-58.

10. A. Szydlik-Leszczyńska, Kompetencje zawodowe osób z wyższym wykształceniem w regionie świętokrzyskim, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3(698), s. 9-14.

11. B. Węgrzyn, Systemy motywacyjne przedsiębiorstw produkcyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 7(714), s. 89-98.

12. W. Wojda-Rosół, Zatrzymanie pracowników w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3(698), s. 59-64.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: definiuje pojęcia związane z rodzajami organizacji, motywacją pracowników, zasobami organizacji, strukturami organizacyjnymi, rozpoznaje obszary możliwych konfliktów w organizacji, wskazuje na zalety funkcjonowania organizacji uczących się

UMIEJĘTNOŚCI; analizuje zjawiska związane z występowaniem konfliktów w organizacji, dobiera metody motywowania pracowników zwiększające poziom zaangażowania zatrudnionych w realizację celów organizacji

KOMPETENCJE: potrafi pracować w zespole, kieruje praca zespołów zadaniowych, jest otwarty na nowe formy funkcjonowania organizacji w tym na formy pracy w organizacjach uczących się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)