Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze słownictwem anglojęzycznym obecnym w tekstach socjologicznych- teoretycznych, dotyczących różnorodnych obszarów rzeczowych, oraz metodologicznych (literatura, raporty).

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

Zróżnicowanie paradygmatyczne w ramach nauk społecznych a strategie badań jakościowych

Paradygmaty i metateorie;

Strategie badań jakościowych;

Projektowanie badania jakościowego

Metodologia teorii ugruntowanej- podejścia klasyczne

Metodologia teorii ugruntowanej- ujęcia konstruktywistyczne i postmodernistyczne

Przykłady projektów prowadzonych zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej

Badania działaniu- action research

Literatura:

Lista artykułów/rozdziałów omawianych na zajęciach:

Keith F Punch, Design in Qualitative research- chapter: Overview, in: Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005, s. 134-140

Keith F Punch, Introduction to Social Research, chapter: Case Studies, in: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005, 142-149.

Keith F Punch, Introduction to Social Research, chapter: Etnography, in: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005, 150- 153.

Keith F Punch, Introduction to Social Research, chapter: Grounded theory, in: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005, 154- 159.

Melanie Birks, Jane Mills, Grounded theory. A Practical Guide SAGE Los Angeles, London, 2011, 4-14.

Keith F Punch, Introduction to Social Research, chapter: Action Research, in: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005.

Julienne Meyer, What is action research? s. 453-455, in: (ed.) C.Seale, Social research methods : a reader 2003.

Keith F Punch, Introduction to Social Research, chapter: Collecting Qualitative Data. The Interview in: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005, 168- 178.

Sue Jones, Depth Interviewing, 257-260, in: (ed.) C. Seale, Social research methods : a reader, 2003.

Keith F. Punch, Introduction to Social Research; chapter: Collecting Qualitative Data. Observation, Participant Observation, Documentary Data; in: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005, 178-186.

Keith F. Punch, Introduction to Social Research; chapter: Other Approaches to Qualitative analysis, in: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005, 216-228.

Jonathan Potter, Margaret Wetherell, Unfolding Discourse Analysis, 350-356, in: (ed.) C. Seale, Social research methods : a reader, 2003.

Stuart Hall, Foucault and discourse, 345-349, in: (ed.) C. Seale, Social research methods : a reader, 2003.

Kathy Charmaz, Constructing Grounded theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis SAGE Los Angeles, London, 2006, 42-66.

Krzysztof Konecki, Time in the Recruiting Search Process by Headhunting Companies, 131-146 in: (ed.) Anselm Strauss, Juliet Corbin, Grounded Theory in Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997.

Adele Clarke, Situational Analysis. Grounded Theory after Postmodern Turn; Doing situational Maps and Analysis, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi , 2005 83-99 [fragment rozdziału]

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SO2_W02, SO2_W05, SO2_W06, SO2_W08; SO2_U01, SO2_U05; SO2_K01, SO2_K03

Metody i kryteria oceniania:

Omawianie artykułów i fragmentów publikacji z przedstawionej listy.

Weryfikacja prawidłowego zrozumienia treści, utrwalenie informacji. Cotygodniowe wypełnianie ćwiczeń do przesyłanych artykułów/ raportów- słownictwo z zakresu badań społecznych i pytania do tekstu.

Obowiązkowa obecność na zajęciach. Dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności.

Przygotowanie do zajęć- znajomość tekstów wyznaczonych na dany dzień. Możliwe kontrolne, niezapowiedziane sprawdziany.

Punktowana aktywność- konstruktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska
Prowadzący grup: Izabela Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)