Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-TI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informatyczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

K_W01; K_W06; K_W10


Umiejętności:

K_U01; K_U02; K_U09; K_U11


Kompetencje społeczne:

K_K01; K_K05; K_K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Przegląd najważniejszych technologii w zakresie software i hardware służących analizie danych socjologicznych i tworzeniu wiedzy z wymienionej dziedziny.

Dzięki przedmiotowi o charakterze ćwiczeniowym studenci rozwiną m.in. następujące umiejętności: obsługi części składowych pakietu Microsoft Office, praktycznego wykorzystywania wytycznych pisania prac naukowych, korzystania z wyobraźni socjologicznej w zakresie socjologii wizualnej.

Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera, ogólna wiedza dotycząca uwarunkowań społecznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Technologie informatyczne w służbie socjologii - wstęp teoretyczny

2. Microsoft Word - edycja tekstu, wyznaczniki dokumentów urzędowych i naukowych

3. Formatowanie tekstu i tabel pod kątem pracy naukowej

4. Microsoft Excel - bazy danych

5. Microsoft PowerPoint - prezentacja audiowizualna

6. Podstawy socjologii wizualnej - foto-esej

7. Socjologia internetu i sieciowość - zróżnicowanie komunikacji i informacji

8. Typologia i funkcjonalność stron internetowych

9. Rozwój technologii informatycznych a socjologia - szanse i zagrożenia

10. Zaliczenie

Metody oceny:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, uwzględniającym obecność oraz aktywność podczas zajęć, ocenie podlegać będą przede wszystkim projekty przygotowywane przez studentów w grupach ćwiczeniowych. Możliwy również test sprawdzający zdobyte wiadomości w warstwie teoretycznej i praktycznej.

Literatura:

1. Wybrana literatura techniczna z zakresu programów

wykorzystywanych podczas zajęć

2. P. Sztompka, Socjologia wizualna, Warszawa 2005

3. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student posiada wiedzę o zasadach i sposobach pracy w środowisku operacyjnym MS Office Word, MS Office Excel oraz MS Office PowerPoint.

Zna podstawowe narzędzia służące do edycji funkcji w w/w programach operacyjnych.

Posiada wiedzę o wykorzystaniu w pracy zawodowej narzędzi występujących w omawianej na zajęciach problematyce informatycznej.

Zna zastosowanie omawianych programów informatycznych we współczesnych analizach socjologicznych. Zna obecne wykorzystanie funkcji tych programów do analizy danych, edycji tekstu naukowego jak też prezentacji wyników swojej pracy.

Umiejętności:

Potrafi prawidłowo posługiwać się wszystkimi narzędziami występującymi w w/w programach informatycznych w celu edycji/analizy/prezentacji danych zastanych/własnych.

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania poszczególnych operacji logicznych dokonywanych w środowisku informatycznym MS Office.

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną w analizie danych statystycznych.

Posiada umiejętność przygotowania profesjonalnych prezentacji multimedialnych w języku polskim.

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość konieczności uwzględnienia współczesnych wymagań w dziedzinie informatyki, jakimi powinien posługiwać się absolwent studiów wyższych.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie poprzez realizację grupowej prezentacji.

Aktywność studenta: udział w ćwiczeniach (30 godz.), przygotowanie do zajęć (10 godz.), przygotowanie do kolokwium (10 godz.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.