Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tożsamość kultury europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-TKE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tożsamość kultury europejskiej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S01_W03,S01_W04,S01_W09,S01_W10,S01_U03,S01_K06

Wymagania wstępne:

ogólne wykształcenie z poziomu matury

Skrócony opis:

Tożsamość kultury europejskiej jest tematem badań socjologicznych, historycznych i kulturoznawczych.

W szczegółowych ich dyscyplinach i subdyscyplinach obecne są ujęcia historiograficzne, socjograficzne, historiozoficzne, idiograficzne i nomotetyczne.

W perspektywie socjologii i antropologii historycznej oraz socjologii kultury podejmowane są kwestie źródłowego znaczenia pytań o tożsamość kulturową i tożsamość kultury, kryteriów i narzędzi konstrukcji tożsamości kultury dla danego społeczeństwa w Europie, jego dominujących struktur, ze względu na które możliwe jest badanie tożsamości kulturowej i tożsamości kultury.

Pełny opis:

Tematy i problematyka

1. Idea początku: Procesy konstrukcji kategorii czasu. Formy źródłowego opisu zbiorowości

2. Jednostka i społeczeństwo: procesy kategoryzacji relacji społecznych

3. Terytorium: geografia, władza, historia

4. Kategorie kultury: mitologie i kroniki historyczne

5. Kategorie kultury: nauka i religia

6. Kategorie kultury: sztuka i filozofia

7. Kategorie kultury: prawo , idee ładu zbiorowego

8. Tożsamość kultury europejskiej: wzory całościujące, stereotypy, zróżnicowania perspektyw

9. Zróżnicowania i konflikty tożsamości w kulturze:

10. Zróżnicowania i konflikty tożsamości społecznych: porządek moralny i porządek polityczny

11. Struktury i procesy zmian: synchronia i diachronia

12. Tożsamość w warunkach nowoczesności: paradoksy jednoczenia europejskiego

13. Kryzysy tożsamości: społeczeństwa ponowoczesne w Europie

14. Socjologiczne modele społeczeństw w Europie

15. Wojny i rewolucje kulturowe: tożsamości kulturowe w warunkach transformacji spolecznych

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Davies, Norman, Europa. Rozprawa historyka z historią. Przekład E. Tabakowska, Znak, Kraków, 1998

2.Weber, Max, Gospodarka i społeczeństwo.Zarys socjologii rozum8iejącej. Przełożyła D.Lachowska, PWN, Warszawa, 2002, s.5.42;158-238;488-649

3. Bourdieu, Pierre, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Przełozył P. Biłos, SCHOLAR, Warszawa2005.

4. Castells, Manuel, Siła tożsamości. Przekład S.Szymanski, PWN, Warszawa, 2009

5. Wójtowicz, Andrzej, Pisanie utopii (w) Wirtual. Czy nowy wspaniały świat? SCHOLAR, 2010, s.68-74

6. Modernizacja Polski, Struktury.Agencje,Instytucje.Red. Naukowa Witold Morawski, Cześć V. Wymiar Kulturowy.s.607-692

7. Bogucka, Maria, Kultura, naród, Trwanie. Dzieje kultury polskiej od jej zarania do 1989 roku. Wydawnictwo TRIO, Warszawa, 2008

8. Miłosz, Czesław, Rodzinna Europa,Czytelnik, 1990.

9. Miłosz, Czesław, Historia Literatury Polskiej do roku 1939. Znak. KIraków, 1997

10. Nowak, Andrzej, Dzieje Polski. Tom 1 do 1202.Skad nasz ród. Biały Kruk, Kraków, 2014

11.Giddens,Anthony, Nowoczesność i tożsamość. Tł. A.Sulżycka, PWN, warszawa, 2012

12.Bauman, Zygmunt, Europa. Niedokończona przygoda. Przekład T.Kunz,Wydawnictwo Literackie, 2005

13. Therborn. Göran, Drogi do nowoczesnej Europy. PWN, Warszawa-Kraków, 1998

Literatura uzupełniająca

1.Człowiek Grecji. Pod red J-P.Vernanta. Przełożyli, P.Bravo, Ł.Niesiołowski –Spanò. Świat Książki, 2000

2. Człowiek Rzymu. Pod red. Andrea Giardina, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 1997

3.Człowk średniowiecza. Pod red. Jacques Le Goffa, Przełożyła M.Radożycka-Paoletti. Świat Książki,2000

4.Człowiek Renesansu. Pod red. Eugenia Garina, Przełożyła A.Osmólska-Mętrak, Świat książki, 2001

5. Człowiek Baroku, Pod red. Rosaria Vilariego, Przełożyły B.Bielańska,M.Gurgul,M.Woźniak, Swiat książki, 2001

6. Człowiek Romantyzmu. Pod red. Françoisa Fureta, Przełozyły J. Łulaszewicz,J. Ugniewska, Świat Książki, 2001

7.Historia chrześcijaństwa. Biskupi,mnisi, cesarze, 610-1054 ,T.4. Praca zbiorowa Wydawnictwo Krupski-S-kaWarszawa,1999, T. Ekspansja Kościoła Rzymskiego,1054-1274. Warszawa, 2001

8.Historia powszechna PWN: Józef Wolski, Starożytność; Tadeusz Manteuffel,Średniowiecze;Zbigniew Wójcik, Wiek XVI-Xvii; Emanuel Rostworowski, Wiek XVIII; Mieczysław Żywczyński, 1789-1870; Janusz Pajewski, 11871-1918

9.Historia Powszechna, Biblioteka Gazety Wyborczej, T.17-21. Prace zbiorowe,Mediasat Poland SA. 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- potrafi efektywnie posługiwać się fachową terminologią z zakresu tożsamości kultury europejskiej, socjologii kultury, ukazując ich miejsce w systemie nauk społecznych oraz relacje do innych nauk;

- potrafi efektywnie prezentować i dyskutować na temat zagadnień problemowych związanych z istotą tożsamości kultury europejskiej;

- potrafi dokonać rozróżnienia i scharakteryzowania podstawowych cech społeczeństwa ponowoczesnego w odniesieniu do obecnej kondycji kulturowej Europy;

- potrafi wyliczyć i opisać proces kształtowania się cywilizacji Europejskiej na tle procesów integracyjnych;

- potrafi wymienić i analizować założenia teoretyczne ideologii i nurtów badających analizowane zagadnienia.

WIEDZA:

Definiuje specyfikę tożsamości kultury europejskiej w ramach szeroko ujmowanej socjologii kultury i jej miejsca w systemie nauk społecznych.

Wymienia i opisuje poszczególne cechy strukturalne tożsamości kultury Europejskiej oraz wartości podstawowych ją kształtujących.

Wyjaśnia i identyfikuje poszczególne zjawiska i procesy kulturowe w jednoczącej się Europie.

Wylicza i opisuje funkcje wartości kulturowych i podstawowych w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym Europy na tle zman globalizacyjnych.

Formułuje, tłumaczy i odtwarza cechy konstytutywne kultury europejskiej w procesie jej powstania, dynamiki i ewolucji.

UMIEJĘTNOŚCI:

Posługuje się naukową terminologią z zakresu socjologii kultury i zagadnień związanych z istotą tożsamości kultury europejskiej w celu wyjaśniania i analizowania jej cech specyficznych.

Konstruuje, porządkuje i klasyfikuje poszczególne płaszczyzny i cechy konstytutywne tożsamości kulturowej i społecznej w odniesieniu do współczesnej rzeczywistości społecznej.

Projektuje i porównuje zachowania jednostek i zbiorowości w kontekście komunikacji międzykulturowej.

Poddaje socjologicznej krytyce i ocenie negatywne zjawiska kulturowe na tle anomii i kryzysu tożsamości kultury europejskiej.

KOMPETENCJE:

Dba o stosowanie naukowej terminologii z zakresu tożsamości kultury europejskiej i socjologii kultury.

Dyskutuje na tematy aktualne, dotyczące kondycji kulturowej, moralnej, społecznej i politycznej Europy na tle procesów globalizacyjnych.

Zachowuje otwartość na odmienne teorie kultury i cywiliazacji europejskiej w kontekście tendencji relatywistycznych, indywidualistycznych, kolektywistycznych, czy też etnocentrycznych.

Potrafi współpracować w grupie, projektując sytuacje modelowe z zakresu integracji i komunikacji międzykulturowej w Europie.

Jest zorientowany na pogłębianie i doskonalenie nabytej wiedzy w dziedzinie socjologii kultury i tożsamości kultury europejskiej.

ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 30 godz

lektury: 20 godzin

przygotowanie prezentacji: 30 godzin

przygotowanie do egzaminu: 30 godzin

suma: 110 godzin

ECTS: 110 : 30 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

aktywność,

esej, debata indywidualna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wójtowicz
Prowadzący grup: Andrzej Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jak w sekcji nadrzędnej

Pełny opis:

jak w sekcji nadrzędnej

Literatura:

jak w sekcji nadrzędnej

Wymagania wstępne:

jak w sekcji nadrzędnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.