Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-UDI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SO1_W07;


Umiejętności:

SO1_U01, SO1_U08;


Kompetencje społeczne:

SO1_K

Skrócony opis:

TYTUŁ ZAJĘĆ: Umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne

RODZAJ ZAJĘĆ: obligatoryjne

FORMA ZAJĘĆ: konwersatorium

TOK STUDIÓW: stacjonarne

SEMESTR: zimowy

ILOŚĆ GODZIN ZAJĘCIOWYCH: 30

LICZBA JEDNOSTEK DYDAKTYCZNYCH: 15

Na ocenę końcową składały się będą następujące rozłączne elementy:

1. Punkty za aktywność uzyskane w części spotkania poświęconej analizie tekstów (możliwość uzyskania 0-2 punktu na spotkaniu - max. 18 punktów z całości zajęć), a także kolokwia z zaproponowanych lektur.

2. Analiza socjologiczna napisana na temat zaproponowany przez prowadzącego zajęcia. Lista 30 tematów przedstawiona zostanie na 3 spotkaniu.

Pełny opis:

CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA:

Analiza danych to integracja wiedzy i umiejętności rozumienia i wyjaśniania. Zasadniczym celem kursu jest poznanie klasycznych i współczesnych metod oraz technik interpretacji danych gromadzonych w procesie psychologicznego i socjologicznego poszukiwania wiedzy empirycznej.

Wielość technik w obrębie poszczególnych metod wymaga zastosowania wielości technik analitycznych odnoszących się do rozumienia i wyjaśniania ludzkiego zachowania. Słuchacze poprzez samodzielne studiowanie tekstów i ich omawianie na zajęciach powinni posiąść umiejętność posługiwania się elementarnymi kategoriami analitycznymi, użytecznymi podczas prowadzenia badań społecznych i komercyjnych. Kurs ma zachęcać do korzystania z jakościowych metod (etnometodologia, fenomenologia, etnografia, badanie w działaniu) i technik (studium przypadku, wywiad zogniskowany, obserwacja, analiza tekstu, analiza obrazu – filmu, reklamy, itp.) badań socjologicznych, stąd poza wiedzą teoretyczną daje także praktyczne umiejętności ich zastosowania. Z drugiej strony kurs obejmuje umiejętności interpretacji danych statystycznych w zakresie komparatystyki i badań międzykrajowych.

I. Wstęp: dlaczego? dla kogo? o czym? – logika i zasady kooperacji

II. Metody i techniki badań socjologicznych i psychologicznych – o alternatywizacji podmiotów badania

III. Modele poznania i zachowania: od socjobiologii do kognitywistyki

IV. Modele rozumienia i wyjaśniania: od behawioryzmu do socjologizmu

V. Specyfika danych demoskopowych i komercyjnych

VI. Interpretacja danych jakościowych – socjologia wizualna

VII. Interpretacja danych jakościowych – storytelling

VIII. Analiza dyskursu i krytyczna analiza dyskursu

IX. Procedury i emergencja: metody teorii ugruntowanej - Glaser Barney i Anselm L. Strauss

X. Analiza i interpretacja danych zastanych

XI. Analiza danych ilościowych – komparatystyka danych

XII. Analiza danych ilościowych – badania międzykrajowe

XIII. Rozumienie danych

Literatura:

A.Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002

Bartosz B. (2004) Ludzie chcą opowiedzieć swoją historię. Konstruowanie rzeczywistości w narracji (przez pryzmat doświadczeń autobiograficznych). W: E. Dryll, i A. Cierpka (red.) Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, s. 229-240.

CH. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

Charmaz K. (2008). Grounded Theory. W: Smith, J.A. (red.) Qualitative Psychology. A Practical Guide to Research Methods (2nd ed.). London: SAGE, s. 81-110.

Charmaz, Kathy. 2009. Teoria Ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: PWN.

Chmielnicka-Kuter E., Puchalska-Wasyl M. i Oleś P. (red.) (2004) Polifonia osobowości: Aktualne problemy psychologii narracji. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Christians C.G. (2009) Etyka i polityka w badaniach jakościowych. W: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (red.) Metody badao jakościowych. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin N.K. i Lincoln Y.S. (red.) (2009) Metody badań jakościowych. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Drew P. (2008) Conversation Analysis. W: Smith, J.A. (red.) Qualitative Psychology. A Practical Guide to Research Methods (2nd ed.). London: SAGE, s. 133-159.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007.

Giorgi A. i Giorgi B. (2008) Phenomenology. W: Smith, J.A. (red.) Qualitative Psychology. A Practical Guide to Research Methods (2nd ed.). London: SAGE, s. 26-52.

Glaser Barney i Anselm L. Strauss. 1967. Discovery of Grounded Theory : Strategies for Qualitative Research. Chicago : Aldine. (wydanie polskie: Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss "Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego." Kraków: Nomos.)

Glaser Barney. 1998. Doing Grounded Theory. Issues and Discussions. Mill Valley: Sociology Press.

Glaser, Barney. 1992. Basics of Grounded Theory Analysis, Mill Valley, CA: The Sociology Press.

Glaser, Barney. 2002, September. Constructivist Grounded Theory? [47 paragraphs]. “Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research” [On-line Journal], 3(3). Available at: http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm [Date of access: 11.30.2007].

Gorzko, Marek. 2008. Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995Janusz B., Gdowska K. i de Barbaro B. (red.) (2008) Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: WUJ.

Konecki, Krzysztof T. 2005a. Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom I, Numer 1. Pobrany Miesiąc 03, Rok 2008 (http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/archive_pl.php)

Konecki, Krzysztof T. 2008. Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom IV Numer 3. Pobrany Grudzień, Rok 2008 (http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume8/PSJ_4_3_Konecki.pdf)

Konecki, Krzysztof. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.

Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji, Warszawa: PWN

Kvale S. (2004). InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.

Lincoln Y.S. (2009) Komisje etyczne i konserwatyzm metodologiczny. Wyzwania dla i ze strony paradygmatu fenomenologicznego. W: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (red.) Metody badao jakościowych. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA:

Analiza danych to integracja wiedzy i umiejętności rozumienia i wyjaśniania. Zasadniczym celem kursu jest poznanie klasycznych i współczesnych metod oraz technik interpretacji danych gromadzonych w procesie psychologicznego i socjologicznego poszukiwania wiedzy empirycznej. Wielość technik w obrębie poszczególnych metod wymaga zastosowania wielości technik analitycznych odnoszących się do rozumienia i wyjaśniania ludzkiego zachowania. Słuchacze poprzez samodzielne studiowanie tekstów i ich omawianie na zajęciach powinni posiąść umiejętność posługiwania się elementarnymi kategoriami analitycznymi, użytecznymi podczas prowadzenia badań społecznych i komercyjnych. Kurs ma zachęcać do korzystania z jakościowych metod (etnometodologia, fenomenologia, etnografia, badanie w działaniu) i technik (studium przypadku, wywiad zogniskowany, obserwacja, analiza tekstu, analiza obrazu – filmu, reklamy, itp.) badań socjologicznych, stąd poza wiedzą teoretyczną daje także praktyczne umiejętności ich zastosowania. Z drugiej strony kurs obejmuje umiejętności interpretacji danych statystycznych w zakresie komparatystyki i badań międzykrajowych.

Wiedza:

student wie czym jest dyscyplina, zna genezę dyscypliny, siatkę pojęciową oraz typologie w kluczowych zjawisk i procesów, zna fundamentalne dla dyscypliny teorie oraz szkoły badań. Student zna teoretyczne podstawy i praktyczne znaczenia zjawisk społecznych.

Umiejętności:

student czyta i interpretuje teksty z zakresu dyscypliny. Posiada umiejętność analizy powiązań zjawisk oraz ich wzajemnych relacji, zapoznaje się z funkcjonowaniem instytucji społecznych, reguł ich funkcjonowania oraz ich różnorodnych aspektów tak w wymiarze powstawania i zmiany, jak i skutków oddziaływania.

Kompetencje:

student dzięki konwersatorium posiada kompetencje w zakresie umożliwiającym prowadzenie samodzielnej analizy kontekstualnej, ale przede wszystkim ma wiedzę i umiejętności praktycznej analizy opisanych zjawisk i zastosowania ich do konkretnych empirycznych sytuacji.

udział w zajęciach - 18

konsultacje – 15

interaktywna gra zespołowa - 12

przygotowanie do testu - 15

SUMA GODZIN 60

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)