Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-WDSI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do socjologii
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Doktoranci
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01; S1A_W01

K_W06; S1A_W06

K_W10; S1A_W10;

K_U01; S1A_U01

K_U03; S1A_U03

K_U07; S1A_U07

K_K01; S1A_K01

K_K04; S1A_K04

K_K06; S1A_K06

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Nauczenie studentów socjologicznego spojrzenia na ludzkie zachowanie oraz rozumienia działań podejmowanych wobec innych w przestrzeni społecznej; poznanie języka specyficznego dla tej dyscypliny; rozbudzenie socjologicznej wyobraźni.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:- Socjologia jako nauka: osobliwości socjologii jako jednej z nauk społecznych, przedmiot socjologii, podstawowe orientacje socjologiczne, metody badań socjologicznych;

-Społeczeństwo: interpretacja społeczeństwa, podstawy życia społecznego, typy społeczeństw;

- Więź społeczna: działania społeczne, interakcje, cechy interakcji, teorie interakcji, stosunki społeczne i ich rodzaje, instytucje, kontrola społeczna i jej mechanizmy; typy więzi społecznej;

- Kultura: socjologiczne rozumienie kultury, wartości, normy, symbole, dziedziny kultury, wpływ kultury na życie społeczne, pojęcia związane z kulturą (m.in. etnocentryzm, relatywizm kulturowy, pluralizm, multikulturalizm, kultura elitarna, kultura masowa, popularna);

- Socjalizacja: rozumienie socjalizacji, socjalizacja a wychowanie, socjalizacja pierwotna i wtórna, instytucje socjalizacyjne i ich przemiany;

- Ład społeczny i jego zaburzenia: kontrola społeczna, sankcje, konformizm, dewiacja, anomia społeczna;

- Osobowość w refleksji socjologicznej: osobowość społeczna a tożsamość, struktura osobowości społecznej, rola społeczna, typologie osobowości, tożsamość zbiorowa i jednostkowa;

- Systemy aksjonormatywne (prawo, religia, moralność, zwyczaje, moda);

- Grupa: pojęcie grupy w socjologii, cechy konstytuujące grupę, struktura grupy, klasyfikacje grup społecznych; grupa a inne typy zbiorowości;

- Stratyfikacja społeczna: pojęcie stratyfikacji w socjologii, kasty, stany, klasy i ich wyznaczniki, społeczna mobilność;

- Wspólnoty: pojęcie wspólnoty, uwarunkowania życia wspólnotowego, rodzaje wspólnot, wspólnota narodowa;

- Instytucje i organizacje: rozumienie instytucji i organizacji, struktura instytucji i ich rodzaje, biurokracja;

- Zmiana społeczno-kulturowa: pojęcie zmiany, czynniki zmiany, teorie zmiany społecznej, proces globalizacji i lokalizacji;

- Jednostka a społeczeństwo – problemy determinizmu i wolności. Podsumowanie.

Metody oceny:

egzamin ustny oparty na wybranej literaturze przedmiotu.

Literatura:

Bauman Z.,T.May, Socjologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Berger P. L., Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007.

Calhoun C.,Rojek Ch.,Turner B.S., The SAGE Handbook of Sociology, Sage Publications, 2005.

Quah S.R.,Sales A. (ed.), The International Handbook of Sociology,

Sage Publications, 2000.

Mielicka H., Podstawy socjologii. Mikrostruktury społeczne, Wyd. Stachurski, Kielce 2002.

Pacholski M.,Słaboń A.,Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo AE, Kraków 1997.

Polakowska-Kujawa J.(red.),Socjologia ogólna. Wybrane problemy, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2002.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Sztompka P., Kucia M.(red.), Socjologia. Lektury, Znak, Kraków 2005.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.

Turowski J., Mikrostruktury społeczne, TN KUL, Lublin 1993.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami socjologicznymi;

2. Student uczy się socjologicznego "żargonu";

3. Student zapoznaje się z socjologicznym spojrzeniem na rzeczywistość życia społecznego;

4. Student zdobywa umiejętność obserwacji zjawisk społecznych z perspektywy socjologicznej;

5. Zdobywa umiejętność rozumienia i klasyfikacji zjawisk społecznych;

6. Student umie łączyć zjawiska społeczne w przyczynowo-skutkowej perspektywie;

7. Student nabywa kompetencji krytycznej wizji zjawisk społecznych;

8. Jest otwarty na pracę w zespołach badawczych;

9. Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, ale i potrzeby ich poszerzania i ciągłego dokształcania się.

Opis ECTS:

Uczestnictwo w wykładach - 30 g.

Przygotowanie do egzaminu ustnego/lub pisemnego (w roku akademickim 2020/21 forma do wyboru) - 45 g.

Konsultacje naukowe - 15 g.

Suma godz. - 90

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Metody i kryteria oceniania:

W roku akademickim 2020/21 wykład będzie prowadzony on-line w aplikacji MS Teams, z wykorzystaniem prezentacji oraz elementów konwersatoryjnych

Kod dostępu do wykładu - fgp 6492,

Przewidziane są do wyboru dwie formy egzaminu: pisemny (test wielozadaniowy na platformie Moodle) lub ustny, który odbędzie się na kanale prywatnym.

Słuchaczom zostanie podana literatura egzaminacyjna (pozostająca w korespondencji z treściami wykładu i ćwiczeń).

W ocenie egzaminu ustnego będzie brana pod uwagę jakość odpowiedzi na dwa wylosowane pytania (którym przypisano numery). Trzecie pytanie ma związek z socjologicznymi zainteresowaniami studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sroczyńska
Prowadzący grup: Wojciech Klimski, Maria Sroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.