Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne kierunki badań socjologicznych w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-WKBSwEmon Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne kierunki badań socjologicznych w Europie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

01 –S1A_W02

02 –S1A_W06

03 –S1A_W08

04 –S1A_U02… - 05–S1A_K02… -

K2_W01,

… -S2A_W01

K2_U01;S2A_U01

K2_K01;S2A_K01, S2A_K03

Wymagania wstępne:

znajomośc wstepu do socjologii

Skrócony opis:

Celem tego przedmiotu jest prezentacja, w świetle wyników badań współczesnej socjologii europejskiej, procesów konstrukcji nowoczesnych społeczeństw dwudziestego pierwszego wieku w skali globalnej ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństw europejskich, także polskiego..

Zadaniem Wspólczesnych kierunkow…. jest badanie wiedzy socjologicznej o konstrukcji zjawisk globalnych z poziomu społeczeństw europejskich w korelacji z innymi przedmiotami kształcenia socjologicznego oraz antropologii społecznej, kulturowej i historycznej. Struktura badania i wykladu zakłada następujące narzędzia i materiały: (1) opracowania z europejskiej i światowej socjologii ;(2) perspektywa globalna i porównawcza;(3) perspektywa zróżnicowań społecznych;( 3) koncentracja na ujęciach krytycznych ;(4) obowiązujący zakres odniesień do najnowszych badań w Europie;(5)wizualizacja ( tabele, obrazy, fotografie) przekazu;

Pełny opis:

Tematy i problematyka

1.1968-2010 What Happened ( Collins Randal, Four Sociological Traditions, New York: Oxford University Press, 1994)

2.A New Global Order: Globalization, Neoliberalism and Market Expansion, and Hyper- Industrializm;

3. a Rapid transantional flows

Transational econmy

Population pressures

Heightened economic expectations

Capital flows

4.Cultures nad patterns of transculturation

5.Neoliberalism ( aka Free Markets and Free Trade)

6,Urbanization, Health and Enviromental Problems, and Regional Conflicts

7,The Emerging distribution of Economic Inequality

8.Cultural Consequences: Postmodern Culture and Ironic Hopelessness

9.Social Movements. Comparing street demonstrations

10,Social Mobility sans Frontières

11.From indignation to occupation: A new wave of global mobilization

12.

Global Sociology in different disciplinary practices: current conditions, problems and perspectives-the study based on the conceptual scheme of M.Burawoy highlighting four disciplinary practices;

1.professional sociology

2.policy sociology

critical sociology

4.public sociology

13.For a better comprehension of the current trends, problems and perspectives relating to the formation of a global sociology,

14/15. Transforming Sociology in Europe

Literatura:

Literatura podstawowa :

1..Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu edukacji. PWN. Warszawa, 2006

2.Berger, Peter, L; Thomas Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. PWN, Warszawa ,2011 lub inne wydania

3..Giddens, Anthony, Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa, 2012

4. Giddens Anthony, Socjologia,PWN, Warszawa, 2004

5.Inglehart, Roland, Modernization and Postmodernization.Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1997

6.Abu-Lughod, Janet, L.,Sociology for the Twenty-first Century,The University of Chicago Press, Chicago, London, 1999

7. European Societies – pismo ( pięć edycji rocznie) Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA), edycje z 2005-2013

8. European Sociological Review – pismo ( kwartalnik)Europejskiego Konsorcjum Badan Socjologicznych, edycje z 2005-2013

9. Beck,Ulrich,Społeczeństwo ryzyka.Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa,2004

Literatura uzupełniająca

1. Turner, Jonathan, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa, 2004,

2. Bourdieu, Pierre, Dystynkcja. Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa,2005

3. Adams. K.G.J. Galanes, Komunikacja w grupach.PWN, Warszawa, 2008,

4. Gergen, J. Kenneth, Nasycone Ja. PWN, Warszawa, 2009

5. Rogoff, Barbara,The Cultural Nature of Human Development. Oxford University Press, Oxford, NY, 2003

6. Bruce, Steve,Socjologia, GWP, Sopot, 2012

7. Current Sociology –pismo ( dwumiesięcznik) Miedzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA), edycje z lat 2005-2013

Literatura ogólna

1. Sztompka,Piotr,2002. Sociologia. Analaiza społeczeństwa.Znak, Kraków.

2. Merton Robert, 2006. ‘Paradygmat analizy funkcjonalnej’, w: WTS 1, s. 366-375; także w: Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PIW, Warszawa 1982, 121-51.

3. Luhmann Niklas, 2006, ‘Pojęcie społeczeństwa’, w: WTS 1, s. 414-424

4.. Szacka, Barbara,2003. Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Wydawnicza, Warszawa,

5. Homans George, ‘Podstawowe procesy społeczne’, w: WTS 1, s. 72-81

6. Blau Peter, ‘Wymiana społeczna’, w: WTS 1, s. 82-92.

7. Giddens,Anthony,2004, Socjologia.PWN,Warszawa

8. Goffman Erving, 2000, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa

9. Berger, Peter, L. Rewolucja kapitalistyczna, Oficyna Naukowa, Warszawa

10.. Beck, Ulrich, 2004. Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa

11. 2000. Jak żyją Polacy.. Pod red. H.Domańskiego,A.Ostrowskiej,A.Rycharda. IFIS PAN, Warszawa

12.. Turner, Jonathan H.1998, Socjologia. Koncepcje i zastosowanie.Zysk i s-ka. Poznań

13. Giddens, Anthony, 2006, Nowoczesnoć i tożsamość. PWN, Warszawa

14.. 2009.Enklawy życia społecznego. Kontynuacje. Uniwersytet Szczeciński.Rozprawy i studia. T.754. Szczecin.

15. Bauman, Zygmunt, 1995, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, PWN, Warszawa.

16.. Nee Victor, 2006, ‘Instytucje jako forma kapitału społecznego’, w: WTS 1, 563-565.

17.. Elias Norbert. 1981. „O przemianach w postawie wobec potrzeb naturalnych”, w: tenże, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980, PIW, s. 176-197.

18. 1990, Teoria i praktyka socjologii empirycznej. Pod red.A.Giza-Poleszczuk, E.Mokrzycki, IFiS PAN,Warszawa

19.. Wasilewski Jacek)red,2006, Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian.Scholar, WarszawaBourdieu Pierre. 2006, ‘Dystynkcja: klasy i klasyfikacje’, w: WTS 2, s. 634-650, też w: Dystynkcja, Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Scholar, s. 572-595.

26. Foucault Michel, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998, s. 7-32 (rozdz. I.1 Ciało skazańca) i s. 191-220 (rozdz. III.3 Panoptikon).

27. Giddens Anthony, Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, NOMOS, Kraków 2001, s. 134-184..

28. Turner Jonathan. 2008. Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: PWN, s. 571-584.

29. Wallerstein, Immanuel. 2006. ‘Nowoczesny system-świat’, WTS 2, s. 747-754.

30. Bauman Zygmunt, Dwa szkice z moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994

31. Beck Ulrich, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, 25-65.

32. Millet, Kate. 1982, „Teoria polityki płciowej”, w: Nikt nie rodzi się kobietą, Teresa Hołówka (red.), Warszawa: Czytelnik, s. 58-111.

33. Smith, Dorothy, 2006, ‘Poznawanie społeczeństwa od wewnątrz: kobiecy punkt widzenia’, w: WTS 2, s. 1182-1184 ORAZ Chodorow Nancy, 2006, ‘Osobowość płci a reprodukcja macierzyństwa’, w: WTS 2, s. 1206-1209.

34. Zybertowicz, Andrzej. 2001. Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych, „Kultura i historia” nr 1, s. 118-134.

35. Berger, Peter L. i Thomas Luckmann. 1983. Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: PIW, s. 202-263 (Rozdział 3. Społeczeństwo jako rzeczywistość subiektywna).

36. Castells Manuel, 2007, Społeczeństwo sieci, Warszawa: PWN, s. 19-42, 467-474.

37. Andreski, Stanisław. 2002. Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Warszawa: Oficyna Naukowa, (wstęp, 1 wybrany rozdział oraz zakończenie).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA – ogólna

1. Kłoskowska Antonina, 1969, ‘Teoria socjologiczna Talcotta Parsonsa’, W: Talcott Parsons, Struktura społeczna a osobowość, Warszawa: PWE, s. 7-19.

2. Luhmann Niklas. 2007. ‘System i funkcja’, w: tenże, Systemy społeczne, Kraków: Nomos, s. 19-46.

3. Skąpska, Grażyna, 2007. ‘Niklas Luhmann i teoria systemów społecznych’, w: Luhmann, Systemy społeczne, Kraków: Nomos, s. VII-XVIII.

4. Mucha Janusz, 1978, Konflikt i społeczeństwo, Warszawa: PWN, s. 128-162.

5. Kempny Marian, Szmatka Jacek. 1992. ‘Współczesne teorie wymiany społecznej. Wprowadzenie’, w: Kempny Marian, Szmatka Jacek (red.) Współczesne teorie wymiany społecznej, Warszawa: PWN, 5-71.

6. Hechter Michael i Satoshi Kanazawa. 2006, ‘Teoria racjonalnego wyboru a socjologia’, w: WTS 1, s. 164-180.

7. Tittenbrunn, Jacek. Sektor publiczny w ujęciu teorii wyboru publicznego, „Kultura i Społeczeństwo” 4/1997, ss. 75-81.

8. Blumer, Herbert. 1975. ‘Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada’, w: Włodzimierz Derczyński, Aleksandra Jasińska-Kania i Jerzy Szacki, red., Elementy teorii socjologicznej, Warszawa: PWN, s. 70-84, też w: WTS 1, s. 262-271.

9. Hałas Elżbieta. 2007. ‘Osobliwości interakcjonizmu Ervinga Goffmana’. „Studia Socjologiczne” nr 1, s. 147-161.

10. Manterys Aleksander, 2008, ‘Wstęp’, w: Schütz, O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.

11. Kaniowski Andrzej. 2002. ‘Szkoła frankfurcka’. „Encyklopedia Socjologii” t. 4, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 157-161 oraz odpowiedni fragment podręcznika J. Szackiego.

12. Mucha Janusz, 1986, Socjologia radykalna jako krytyka społeczna. Orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej, PWN, Warszawa, 53-88.

13. Szlendak, Tomasz. 2003. ‘Co się stało z socjobiologią?’ w: „Kultura i Społeczeństwo” nr XLVII, 1, s. 3-26.

14. Pawlak, Wojciech. 1993, "Instytucje i zmiana instytucjonalna w teorii D. Northa", w: SS 1, s. 65-76.

15. Szacki, Jerzy. „Figuracyjna” socjologia Eliasa, w: tenże, Historia myśli społecznej i socjologicznej, Warszawa: PWN, s. 738-748.

16. Kłoskowska Antonina, 1990, ‘Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu’, w: Pierre Bourdieu i Jean-Claude Passeron. Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: PWN, s. 7-42.

17. Szacki, Jerzy. Foucault: dyskurs i władza, w: tenże, Historia myśli społecznej i socjologicznej, Warszawa: PWN, s. 902-909

18. Foucault Michel, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France, Wyd. KR, Warszawa 1998, 13-50.

19. Brzeziński Dariusz. 2008. ‘Dwie dekady etyki ponowoczesnej. Analiza krytyki i ewolucji refleksji etycznej Zygmunta Baumana’. „Studia Socjologiczne” nr 3, s. 7-42.

20. Pietrowicz Krzysztof. 2004. O opisywaniu rzeczywistości społecznej, „Przegląd Polityczny” nr 64.

21. Ziółkowski, Marek. 2006. „Teoria socjologiczna początku XXI wieku”, w: WTS 1, s. 15-31.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

01 –S1A_W02

02 –S1A_W06

03 –S1A_W08

04 –S1A_U02… - 05–S1A_K02… -

… -

Partycypacja w kursie:30 godz.

Literatura: 30 godz.

Przygotowanie opresentacji :30 godz.

ECTS:90:3=3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo wedle syandardówe Regulaminy Studiów w Instytucie Socjologii UKSW

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wójtowicz
Prowadzący grup: Andrzej Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.