Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty pisania wniosków aplikacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-WPWA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pisania wniosków aplikacyjnych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:specjalizacja

Cele przedmiotu:

zapoznanie i praktyczne zastosowanie umiejętności budowania projektu animacyjnego, zapoznanie i praktyczne zastosowanie umiejętności przeprowadzenia analizy społeczno-kulturowej społeczności lokalnej i jej potrzeb.pisania aplikacji.

Wymagania wstępne:uczęszczanie na konwersatorium "Formy aktywizacji społeczności lokalnej"

Pełny opis:

Treści merytoryczne: zajęcia bazują na pracy własnej studentów z prowadzacym". Na warsztatach studenci pracują w grupach nad konkretnym, własnym pomysłem projektu animacyjnego. Muszą określić grupę beneficjentów, rozpoznać problem społeczny ich dotyczący, wybrać rodzaj działań, które chcieliby podjąć na rzecz beneficjentów, a następnie napisać aplikację według wybranego wzoru. W tej ostatniej części pracy mogą korzystać z istniejących w Internecie generatorów wniosków. Prowadzący pełni funkcję konsultanta oraz koordynator pracy studentów. Oceniany jest gotowy projekt oraz wkład pracy studentów.

Metody oceny:

zaliczenia z oceną

Literatura:

Student na obowiązek zapoznać się z instrukcja wypełniania wniosków, regulaminem konkursowym i formularzem oceny formalnej, wybranego przez siebie projektu. Ponieważ nowa perspektywa UE 2014 - 2020, w której liczba otwartych konkursów jest ograniczona, student powinien znać ogólne zasady sporządzania wniosków na podstawie POKL.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi samodzielnie sporządzić wniosek o dofinansowanie dowolnego projektu UE ogłoszonego w I lub II kw. br.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci w zespołach przygotowują zgodnie w formularzem lub w generatorze, wniosek na przyznanie środków w celu realizacji projektu współfinansowanego w ramach dowolnego (dostępnego w I lub II kw. br). Adresy instytucji ogłaszających nabory dostarcza prowadzący.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)