Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne społeczeństwo polskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-WSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne społeczeństwo polskie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: Studenci w toku nauki będą zdobywać wiedzę z zakresu problematyki współczesnego społeczeństwa polskiego. Studenci zapoznają się z obecnym stanem społeczeństwa w różnych jego obszarach. W toku nauki uwaga studentów koncentrowana będzie m.in.na możliwościach oraz warunkach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym kraju. Zaprezentowane zostaną prawa człowieka i wolności obywatelskie oraz system wartości Polaków. Ponadto poddane analizie zostaną kwestie związane ze strukturą społeczną oraz obrazem demograficznym Polaków. Kwestie społeczne będą analizowane w odniesieniu do problematyki wykluczenia społecznego, zabezpieczenia społecznego oraz skutków bezrobocia w tym bezrobocia długotrwałego. W toku zajęć studenci zdobędą umiejętność interpretacji procesów mających miejsce we współczesnym społeczeństwie polskim.

Wymagania wstępne:Rozumienie pojęć socjologicznych i identyfikacja problemów społecznych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Wprowadzenie do problematyki

2.Społeczeństwo obywatelskie - kapitał społeczny

4. Prawa człowieka i wolności obywatelskich we współczesnym społeczeństwie polskim

5.System wartości Polaków w XXI wieku - a zaufanie

6.Struktura społeczna współczesnego społeczeństwa polskiego

7. Procesy demograficzne

8.Zmiany w społeczeństwie polskim a stereotypy

9.Rola gospodarki w życiu Polaków, spółdzielczość socjalna

10.Zróżnicowanie przestrzenne - obszary peryferyjne

11.Wykluczenie społeczne

12.Bezrobocie i długotrwałe bezrobocie jako problemy społeczne

13. Formy zabezpieczenia społecznego

14.Polska w strukturach Unii Europejskiej - szanse i wyzwania

Metody oceny:

Forma pisemna

Literatura:

1.Literatura podstawowa

Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian (red.) Wasilewski J., Warszawa 2006

Skorowski H., Problematyka praw człowieka, Warszawa 2005,

Społeczeństwo polskie w procesie zmian, (red.) U. Bejma, Warszawa 2008,

Literatura uzupełniająca

Balicki J., Frątczak E., Nam C., Przemiany ludnościowe. Fakty-mity-interpretacje, Warszawa 2007

Giddens A., Przemiany intymności,. Seksualność, miłość, erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2007

Kwiatkowska W., Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Łódź 2007,

Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001,

Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Warszawa 2000

Różnorodność procesów zmian. Transformacja niejedno ma imię, Warszawa 2004

Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2007,

Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, (red.) M. Jarosz, Warszawa 2008

Wymiary życia społecznego, (red.) M. Marody, Warszawa 2002

Zmiany społecznej stratyfikacji (red.) H. Domański, Warszawa 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

-ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych; ma wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny, grup rówieśniczych i innych grup społecznych oraz instytucji, które determinują udział jednostki i samych grup we wszystkich obszarach życia społecznego

- ma wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania,

-zna zasady funkcjonowania społeczeństwa jako całości oraz poszczególnych grup i kategorii społecznych; zna czynniki ograniczające szanse jednostek i grup zwłaszcza wynikających z procesów stereotypizacji

- ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach zmian; zna czynniki wpływające na zmiany zachodzące w różnych wymiarach funkcjonowania współczesnego społeczeństwa polskiego

-potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne

potrafi wskazać na różnorodność struktur i instytucji społecznych oraz ich roli w życiu społeczeństwa; potrafi wskazać grupy marginalne i faworyzowane we współczesnym społeczeństwie polskim

-potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych; potrafi wskazać obserwowane zamiany zachodzące w róznych kategoriach i grupach społecznych, rolę mediów w tych procesach oraz ich społecznym odbiorze

– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; pogłębia zdobywaną wiedzę,

– potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, potrafi znajdować źródła rzetelniej informacji

Opis ECTS

udział w wykładach - 30 godzin

konsultacje 10 godzin

przygotowanie sie do dyskusji - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)