Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie innowacjami w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-ZIwOspec
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie innowacjami w organizacji
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

*kierunkowe efekty kształcenia - w zakresie wiedzy:K_W0101, K_W010

*kierunkowe efekty kształcenia w zakresie umiejętności: K_U001,

K_U002, K_U004, K_U009

*kierunkowe efekty kształcenia w zakresie kompetencji: K_K001,

K_K004, K_K005

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów socjologii z podstawowymi zagadnieniami i teoriami zarządzania innowacjami w organizacji,rodzajami innowacji, źródłami innowacji i sposobami zakładania klastrów.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu socjologii ogólnej i zarządzania

Pełny opis:

1. Innowacje kluczowe pojęcia i definicje

2. Rodzaje innowacji

3. Typy innowacji

4. Przedsiębiorczość a innowacje

5. Źródła innowacji w przedsiębiorstwie

6. Zasoby przedsiębiorcy a proces tworzenie innowacji

7. Innowacje Taylora

8. Procesy innowacyjne w zarządzaniu i produkcji

9. Postrzeganie innowacji

10. Cele działalności innowacyjnej w organizacji

11. Zarządzanie działalnością innowacyjną

12. Innowacje a działalność badawczo rozwojowa w perspektywie 2014-2000

13. Zasady tworzenia inicjatyw klastrowych

14. Zarządzanie wiedza we współczesnej organizacji

Literatura:

M. Brzeziński, Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi

A. Sosnowska, Zarządzanie firmą innowacyjną

P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI w.

W.M. Grudzewski, Przedsiębiorstwo przyszłości

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniowa praca końcowa - zajęcia praktyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)