Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-ZZL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i pojęciami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

2. Omówienie rozwoju idei zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Wskazanie różnych procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

4. Wykształcenie umiejętności praktycznych zarządzania zasobami ludzkimi.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu socjologii

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Podstawowe terminy i pojęcia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

2. Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie personelem.

4. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie organizacją.

6. Zarządzanie zasobami ludzkimi a kreowanie kultury organizacji.

7. Procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

7.1. Przeprowadzanie zmian.

7.2. Zaangażowanie, motywowanie i stymulowanie.

7.3. Elastyczność.

7.4. Praca zespołowa.

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce.

8.1. Proces rekrutacji.

8.2. Rozwijanie i doskonalenie zasobów ludzkich.

8.3. Nadzór nad efektywnością pracy.

8.4. Stosunki pracownicze.

Metody oceny:

Przedmiot kończy się egzaminem, który jest sprawdzianem uzyskanej wiedzy, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. Składnikiem końcowej oceny zaliczeniowej jest test wiadomości.

Literatura:

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Kraków 1998.

A. Baruk, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Warszawa 2006.

H. Bloom, R. Calori, Ph. de Woot, Zarządzanie europejskie, Warszawa 1996.

P. Drucker, Menedżer skuteczny, Warszawa 1994.

G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami, Warszawa 2004.

L. Korzeniowski, Menedżment. Postawy zarządzania, Kraków 2005.

M. Kostera, Zarządzanie personelem, Warszawa 1994.

A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1999.

M. Lisiecki, Internet w procesach zarządzania zasobami ludzkimi [w:] R. Skubisz (red.), Internet 2000, Lublin 2000.

P. Louart, Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Warszawa 1995.

Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa 1999.

D.M. Stewart, Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą, Warszawa 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)