Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody pomiaru zjawisk społecznych i psychometria-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BD-MPZSP-w
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pomiaru zjawisk społecznych i psychometria-wykład
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Zgodnie z programem studiów uchwalonym przez Senat UKSW:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/search

BDAS2_W16, BDAS2_W07

Skrócony opis:

Kurs ten zapewnia studentom kluczową wiedzę i umiejętności z zakresu pomiaru w naukach społecznych, skupiając się na zasadach psychometrii. Studenci poznają podstawowe koncepcje związane z pomiarem, rodzaje skal pomiarowych oraz techniki standaryzacji i normalizacji testów. Tematy obejmują kryteria oceny testów, szacowanie rzetelności i trafności, oraz praktyczną analizę testów. Po ukończeniu kursu, studenci będą potrafili krytycznie oceniać wyniki testów i stosować techniki pomiaru w różnych obszarach nauk społecznych.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapewnienie studentom wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie pomiaru w naukach społecznych, z naciskiem na aspekty psychometryczne. Głównym celem jest przygotowanie studentów do zrozumienia podstawowych koncepcji związanych z pomiarem, rodzajami skal pomiarowych oraz technikami standaryzacji i normalizacji testów. Poprzez zapoznanie się z kryteriami oceny testów psychometrycznych, metodyką szacowania ich rzetelności i trafności, studenci zdobywają umiejętności niezbędne do krytycznej oceny i interpretacji wyników testów w kontekście nauk społecznych. Dodatkowo, kurs ma na celu wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności związane z analizą danych pomiarowych oraz stosowanie ich w różnych obszarach nauk społecznych, niezależnie od ich specjalizacji czy zawodu.

1. Pomiar w naukach społecznych: Omówienie pojęcia zmiennej, rodzajów skal pomiarowych oraz znaczenia standaryzacji w pomiarze psychologicznym. Przyjrzenie się międzyosobniczej i wewnątrzosobniczej zmienności i stałości.

2. Wprowadzenie do pomiaru: Definicja pomiaru, rola zmiennych w badaniach naukowych, oraz wpływ czynników zniekształcających pomiar.

3. Kryteria dobroci testów psychologicznych: Omówienie rzetelności, trafności, standaryzacji, normalizacji i obiektywności jako kluczowych kryteriów oceny testów.

4. Rzetelność testów psychologicznych: Definicja, różne rodzaje rzetelności, metody jej szacowania oraz omówienie typowych problemów i pułapek.

5. Trafność testów psychologicznych: Wprowadzenie do trafności jako kluczowego aspektu pomiaru psychologicznego, zdefiniowanie rodzajów trafności i jej praktyczne znaczenie.

6. Szacowanie trafności testów: Praktyczne techniki i metody szacowania trafności, analiza konkretnych przykładów.

7. Normalizacja testów: Co to jest normalizacja, proces jej przeprowadzania oraz znaczenie dla interpretacji wyników testów.

8. Standaryzacja testów: Wyjaśnienie różnic między standaryzacją a normalizacją, procedury standaryzacji, oraz omówienie korzyści i ograniczeń tego procesu.

Literatura:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999) Testy psychologiczne. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa

Aranowska, E. (2005). Pomiar ilościowy w psychologii [Quantitative measurements in psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Aranowska, E., Rytel, J. (2013). Kontrowersje wokół rzetelności jako pojęcia psychometrycznego. Przegląd Psychologiczny, 56(1), 29-43.

Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-we SCHOLAR.

Rzechowska, E., & Szymańska, A. (2017). Wykorzystanie strategii Rekonstrukcji Transformacji Procesu do budowy skali psychologicznej. In W. J. Paluchowski (Ed.), Diagnozowanie – wy-zwania i konteksty (pp. 31–58). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Rytel, J. (2021). Kontrowersje wokół pojęcia trafności. Studia Psychologica: Theoria et Praxis, 21(1), 49-63

Zawadzki, B. (2006) Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Wydawnic-two Naukowe Scholar.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się, podzielone na wiedzę, kompetencje i umiejętności:

Wiedza:

1. Rozumienie podstawowych pojęć związanych z pomiarem w naukach społecznych, takich jak zmienne, rodzaje skal pomiarowych i znaczenie standaryzacji.

2. Świadomość kryteriów dobroci testów psychologicznych, takich jak rzetelność, trafność, standaryzacja, normalizacja i obiektywność.

3. Znajomość różnych rodzajów trafności i rzetelności testów oraz umiejętność ich oceny i interpretacji.

Kompetencje:

1. Umiejętność analizy danych pomiarowych i stosowania ich w różnych obszarach nauk społecznych.

2. Umiejętność identyfikacji czynników, które mogą wpływać na zniekształcenie pomiaru w badaniach naukowych.

3. Zdolność do krytycznej oceny i interpretacji wyników testów psychometrycznych pod kątem ich rzetelności i trafności.

Umiejętności:

1. Praktyczna umiejętność szacowania trafności i rzetelności testów psychologicznych za pomocą różnych technik i metod.

2. Umiejętność stosowania procedur standaryzacji i normalizacji testów oraz świadomość korzyści i ograniczeń tego procesu.

3. Umiejętność prowadzenia moderowanych dyskusji na temat omawianych zagadnień oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w analizie konkretnych przykładów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie oparta na wynikach testu, który zalicza się uzyskując minimum 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs ten zapewnia studentom kluczową wiedzę i umiejętności z zakresu pomiaru w naukach społecznych, skupiając się na zasadach psychometrii. Studenci poznają podstawowe koncepcje związane z pomiarem, rodzaje skal pomiarowych oraz techniki standaryzacji i normalizacji testów. Tematy obejmują kryteria oceny testów, szacowanie rzetelności i trafności, oraz praktyczną analizę testów. Po ukończeniu kursu, studenci będą potrafili krytycznie oceniać wyniki testów i stosować techniki pomiaru w różnych obszarach nauk społecznych.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapewnienie studentom wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie pomiaru w naukach społecznych, z naciskiem na aspekty psychometryczne. Głównym celem jest przygotowanie studentów do zrozumienia podstawowych koncepcji związanych z pomiarem, rodzajami skal pomiarowych oraz technikami standaryzacji i normalizacji testów. Poprzez zapoznanie się z kryteriami oceny testów psychometrycznych, metodyką szacowania ich rzetelności i trafności, studenci zdobywają umiejętności niezbędne do krytycznej oceny i interpretacji wyników testów w kontekście nauk społecznych. Dodatkowo, kurs ma na celu wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności związane z analizą danych pomiarowych oraz stosowanie ich w różnych obszarach nauk społecznych, niezależnie od ich specjalizacji czy zawodu.

1. Pomiar w naukach społecznych: Omówienie pojęcia zmiennej, rodzajów skal pomiarowych oraz znaczenia standaryzacji w pomiarze psychologicznym. Przyjrzenie się międzyosobniczej i wewnątrzosobniczej zmienności i stałości.

2. Wprowadzenie do pomiaru: Definicja pomiaru, rola zmiennych w badaniach naukowych, oraz wpływ czynników zniekształcających pomiar.

3. Kryteria dobroci testów psychologicznych: Omówienie rzetelności, trafności, standaryzacji, normalizacji i obiektywności jako kluczowych kryteriów oceny testów.

4. Rzetelność testów psychologicznych: Definicja, różne rodzaje rzetelności, metody jej szacowania oraz omówienie typowych problemów i pułapek.

5. Trafność testów psychologicznych: Wprowadzenie do trafności jako kluczowego aspektu pomiaru psychologicznego, zdefiniowanie rodzajów trafności i jej praktyczne znaczenie.

6. Szacowanie trafności testów: Praktyczne techniki i metody szacowania trafności, analiza konkretnych przykładów.

7. Normalizacja testów: Co to jest normalizacja, proces jej przeprowadzania oraz znaczenie dla interpretacji wyników testów.

8. Standaryzacja testów: Wyjaśnienie różnic między standaryzacją a normalizacją, procedury standaryzacji, oraz omówienie korzyści i ograniczeń tego procesu.

Literatura:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999) Testy psychologiczne. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa

Aranowska, E. (2005). Pomiar ilościowy w psychologii [Quantitative measurements in psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Aranowska, E., Rytel, J. (2013). Kontrowersje wokół rzetelności jako pojęcia psychometrycznego. Przegląd Psychologiczny, 56(1), 29-43.

Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-we SCHOLAR.

Rzechowska, E., & Szymańska, A. (2017). Wykorzystanie strategii Rekonstrukcji Transformacji Procesu do budowy skali psychologicznej. In W. J. Paluchowski (Ed.), Diagnozowanie – wy-zwania i konteksty (pp. 31–58). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Rytel, J. (2021). Kontrowersje wokół pojęcia trafności. Studia Psychologica: Theoria et Praxis, 21(1), 49-63

Zawadzki, B. (2006) Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Wydawnic-two Naukowe Scholar.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)