Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żebractwo i włóczęgostwo jako zagrożenie dla porządku społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-ŻWZPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żebractwo i włóczęgostwo jako zagrożenie dla porządku społecznego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru 3 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01,

BW1_U02

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa społecznego, w szczególności problemów społecznych i patologii życia społecznego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat zjawisk żebractwa i włóczęgostwa jako szczególnych doświadczeń z dziedziny bezpieczeństwa personalnego, ujmowanych zarazem w perspektywie zagrożeń dla porządku społecznego. W ramach wykładu zostaną omówione definicje i typologie, geneza i ewolucja, a także współczesne wyzwania, jakie żebractwo i włóczęgostwo stanowią dla bezpieczeństwa personalnego i publicznego. Szczególny nacisk zostanie położony na związek żebractwa i włóczęgostwa z innymi problemami społecznymi, umiejętności diagnozowania i propozycje rozwiązań tych problemów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student/ka posiada pogłębioną wiedzę z zakresu badań i analiz wybranych problemów społecznych i patologii życia społecznego,

2. Student/ka potrafi scharakteryzować zjawiska żebractwa i włóczęgostwa oraz ich związki z innymi problemami społecznymi,

3, Student/ka zna genezę i ewolucję żebractwa i włóczęgostwa,

4. Student/ka zna historyczne i współczesne sposoby przeciwdziałania żebractwu i włóczęgostwu,

5, Student/ka zna regulacje prawne odnoszące się do żebractwa i włóczęgostwa,

6. Student/ka potrafi wskazać współczesne uwarunkowania żebractwa i włóczęgostwa,

7. Student/ka potrafi zdiagnozować zagrożenia jednostkowe i społeczne związane z żebractwem i włóczęgostwem,

8. Student/ka potrafi formułować propozycje rozwiązań problemów żebractwa i włóczęgostwa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie - 30 godzin

Konsultacje i zaliczenie przedmiotu - 5 godzin

Samodzielna analiza literatury przedmiotu - 25 godzin

Przygotowanie do testu końcowego - 15 godzin

SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim –35 godz. (1,2 ECTS)Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)