Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo obrotu dyplomatycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-BOD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo obrotu dyplomatycznego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru 3 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, BW1_U02

Skrócony opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy nt. bezpieczeństwa obrotu dyplomatycznego zarówno w zakresie regulowanym normami prawa dyplomatycznego i konsularnego, jak i pewnych norm zwyczajowych generowanych przez ewolucję społeczną i techniczną. W czasach gwałtownych przemian politycznych na świecie, globalizacji, dynamiki ruchu osobowego i gwałtownego rozwoju technik informacyjnych problematyka ta nabiera szczególnego i bardziej powszechnego znaczenia.

W przypadku zajęć stacjonarnych realizowane są one w sali wykładowej. Prezentacje przy pomocy laptopa i projektora.

W przypadku zajęć zdalnych prowadzone są online poprzez aplikację MS Teams. Na zajęcia można się dostać poprzez link zamieszczony na platformie e.uksw.edu.pl - w wybranym przedmiocie, pod konkretną datą zajęć lub poprzez link otrzymany w poczcie umail. Tam także (na platformie moodle - e.uksw.edu.pl) zamieszczone będą dodatkowe materiały i informacje odnośnie zajęć.

Pełny opis:

Przybliżenie studentom podstawowej wiedzy o normach rządzących zachowaniem dyplomatów w trakcie wykonywania ich misji, w tym szczególnie:

- w warunkach występowania działań godzących w bezpieczeństwo i prestiż przedstawicieli dyplomatycznych;

- w czasie udzielania pomocy i ochrony obywatelom swojego kraju na terenie państwa przyjmującego;

- przy wspieraniu działalności ekonomicznej firm i osób fizycznych, obywateli państwa wysyłającego;

- w czasie podejmowania aktywności poszukiwawczych i ratunkowych;

- podczas wypełniania standardowych i specyficznych obowiązków przedstawiciela państwa wysyłającego.

Przekazanie wiedzy o podstawowych prawach i obowiązkach dyplomatów oraz nieustannych zmianach warunków ich działania w czasach bezprecedensowej dynamiki rozwoju coraz bardziej złożonych stosunków międzypaństwowych, samorządowych i międzyludzkich.

Dla lepszego przyswojenia wiedzy i orientacji w zakresie tematyki konwersatorium każdy ze studentów musi przygotować i wziąć udział w interakcyjnej prezentacji dwóch przypadków studyjnych z niżej wymienionej listy tematycznej, określającej także merytoryczny profil zajęć:

A. Lista przypadków dyplomatycznych

1. Dyplomata akredytowany w państwie przyjmującym steruje dronem latającym nad Min. Obrony kraju przyjmującego. 14.12.2021 B. Bylak

2. Dyplomata dokonał zakupów za 860 tys. PLN i wystąpił do władz RP o zwrot należnego mu podatku VAT. 21.10.2021 M. Wesołowski

3.Dyplomata jest ożeniony z obywatelką kraju przyjmującego posiadającą dzieci będące obywatelami kraju trzeciego, jaki jest ich status dyplomatyczny? 28.10.21 G. Śpiewak

4. Dyplomata wywiózł w bagażniku swojego prywatnego samochodu przez granicę kraju przyjmującego obywatela swojego państwa do trzeciego kraju. 4.11.2021

5. Dyplomata w ciągu ostatniego roku spowodował na terenie kraju przyjmującego 13 kolizji drogowych (straty tylko materialne). 4.11.2021

6. Ambasador przed złożeniem listów akredytacyjnych wygłosił płomienne przemówienie na odbywającym się w stolicy kraju przyjmującego zjeździe partii rządzącej w tym kraju. 18.11.2021

7. Ambasador małego afrykańskiego państwa zgłosił władzom kraju przyjmującego zamiar rozszerzenia personelu swojej placówki o 37 dyplomatów. 18.11.2021

8. Ambasador zażądał od swoich dyplomatów umieszczenia flagi i godła ich kraju na każdym wózku dziecięcym , którymi dyplomaci przewożą swoje dzieci. 25.11.2021

9. Ambasador wyraził zgodę na codzienne goszczenie w jego sekretariacie kawą i ciasteczkami policjantów kraju przyjmującego, ochraniających ambasadę. 25.11.2021

10. Ambasador wspólnie ze swoimi dyplomatami założył w kraju przyjmującym spółkę prawa handlowego prowadząca sieć sklepów z alkoholem. 25.11.2021

B. Lista przypadków konsularnych:

1 Pracownik konsularny wyznania mojżeszowego udał się do miejscowego szpitala (położonego w stolicy ortodoksyjnie muzułmańskiego państwa) celem uzyskania oświadczenia o przebiegu wypadku samochodowego od rannego kierowcy. Pracownika konsularnego nie wpuszczono do szpitala i nie mógł wykonać czynności konsularnych. Kto ma rację ? 2.12.2021

2. Kierownik urzędu konsularnego otrzymał pismo o zwiększeniu dla jego placówki miejscowego podatku z tytułu pobieranych przez placówkę opłat za dokonywane czynności konsularne. W przypadku nieopłacenia podatku zagrożono mu aresztowaniem i karnymi odsetkami. 2.12.2021

3. MSZ kraju przyjmującego zarzucił konsulatowi działającemu w stolicy tego kraju wydawanie Kart Polaka dla obywateli na terytorium okręgu konsularnego argumentując, że jest to niezgodne z Konwencją Wiedeńską o stosunkach konsularnych. Dodatkowo konsulatowi zarzucono, że prowadzący sprawy Karty Polaka urzędnik konsularny nie uzyskał zgody władz kraju przyjmującego na wykonywanie takiej pracy. 9.12.2021

4. Urzędnik konsularny zmuszony przez żonę do nieoczekiwanego, atrakcyjnego dwutygodniowego wyjazdu turystycznego na Antarktydę poprosił swojego kolegę z innej placówki dyplomatycznej (państwo trzecie) o pełnienie za niego dyżuru konsularnego w dni wolne od pracy i przesyłanie stosownych informacji do MSZ. Wszystkie trzy kraje sa członkami UE. 9.12.2021

5. W związku z wybuchem wojny między państwem wysyłającym i przyjmującym wszyscy urzędnicy konsularni państwa wysyłającego zostali aresztowani. Archiwum placówki i dokumentacja sekretariatu Konsulatu zostały przewiezione do papierni, a kosztami transportu obciążono żonę aresztowanego kierownika placówki pod rygorem deportacji z kraju. 16.12.2021

6. W związku z powodzią władze kraju przyjmującego ustanowiły w pomieszczeniach konsulatu kraju wysyłającego punkt noclegowy i jadłodajnię zabraniając jednak stołowania się w niej kurierowi konsularnemu placówki konsularnej, mimo, iż ten jest obywatelem kraju przyjmującego Oba kraje są członkami NATO. 16.12.2021

7. Konsul Generalny zawarł porozumienie z wojewodami na terenie swojego okręgu konsularnego o utworzeniu w ciągu dwóch lat sieci dziesięciu konsulatów honorowych reprezentowanego przez niego państwa. 22.12.2021

8. Mieszkaniec Kaledonii zgłosił się do polskiego konsulatu w Korei Północnej z prośbą o udzielenie mu pomocy w powrocie do domu. 22.12.2021

C. Lista przypadków z zakresu funkcjonowania placówek:

1. Łączność z krajem wysyłającym. 13.12.2021

2. Kurierzy dyplomatyczni. 13.12.2021

3. Czas pobytu na placówce. 13.01.2022

4. Nabór pracowników do służby dyplomatyczno-konsularnej. 20.01.2022

5. Broń na placówce. 20.01.2022

6. Likwidacja placówki w wyniku konfliktu zbrojnego. 20.01.2022

7. Samochód na placówce (swoboda poruszania się). 27.01.2022

Literatura:

Burka Wojciech, Czubik Paweł (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, MSZ, Warszawa 2015

Kissinger Henry, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, s. 390.

Kuźniar Roman, Europa w porządku międzynarodowym, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 273.

Pierzchalska Maria, Dyplomacja od podstaw w opowieściach ekspertów, Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 205.

Sutor Julian, Prawo dyplomatyczne i konsularne, LexisNexis, Warszawa 2012 (wydanie 12 i wydania z lat następnych).

Źródła:

Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych.

Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo Konsularne RP

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Uczestnicy konwersatorium posiadają rozszerzoną wiedzę nt. prawa i zwyczaju dyplomatycznego oraz konsularnego. Uzyskują jednocześnie zdolność przeprowadzenia pogłębionej kwerendy źródłowej, formułowania argumentów, sporządzania i prezentowania własnych ocen, krytycznego podejścia do informacji medialnych, wyciągania wniosków i zdolności syntetycznej oceny w zakresie problematyki związanej z dyplomacja.

Wiedza:

BW1_W04. Ma wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych (kulturowych,

politycznych, prawnych, ekonomicznych).

BW1_W06. Posiada wiedzę na temat uwarunkowań oraz zasad współpracy

międzynarodowej, procesów integracji i dezintegracji.

Umiejętności:

BW1_U02. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także

dyscyplin powiązanych, w tym głównie nauk o bezpieczeństwie oraz

pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w

wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnym i globalnym.

BW1_U04. Potrafi definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń.

Kompetencje społeczne:

BW1_K01. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

BW1_K01. Ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób profesjonalny oraz zgodnego z etyką zawodową.

3 punkty ECTS

- uczestnictwo w zajęciach - 30 godz.

- przygotowanie do zajęć, przygotowanie oraz prezentacja jednego przypadku studyjnego (z ca 20 min. wystąpieniem i przekonywującą obroną przed grupą prezentowanego stanowiska) - 50 godzin.

Łącznie 80 godz. = 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składają się następujące elementy:

1. Każdy ze studentów musi przygotować i przedstawić co najmniej jedną prezentację z zaprezentowanych w opisie przedmiotu (patrz wyżej) 25 tematów. Treść i sposób przestawienia podlega ocenie indywidualnej.

Prezentacja: każdy student przygotuje min.20 minutową prezentację na podstawie podanych tematów. Prezentacja będzie oceniana według trzech kryteriów: kompletność, jakość merytoryczna i sposób prowadzenia.

Za każdy z tych trzech aspektów studenci mogą otrzymać ocenę w skali od 2 do 5. Wyniki te zostaną uśrednione i zaokrąglone do 0,5 (z wyjątkiem ocen poniżej 3 – w tym przypadku ocena będzie zaokrąglona w dół do 2). Ocena za prezentację w połączeniu z oceną aktywności w trakcie konwersatorium stanowi podstawę do wystawienia oceny końcowej.

2. Aktywność merytoryczna na zajęciach, przy omawianiu i dyskusji nt. ewaluacji przestawianych tematów.

3. Frekwencja na zajęciach. Dopuszczalne są trzy nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Jarosław Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Jarosław Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Jarosław Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.