Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Decydowanie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-DP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Decydowanie polityczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru 2 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFS7RiVAlENYydUBFf8mIpVwOu7G79rjzFjK236rSTCU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ccbba2d0-1015-4611-bdd7-e3a6d335c37e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, BW1_U02

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć politologicznych z zakresu funkcjonowania systemów politycznych.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu:

Zdobycie umiejętności z zakresu kwestii decydowania politycznego, zrozumienie procesów i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych; zrozumienie konsekwencji decyzji politycznych w wymiarze wewnątrzpaństwowym i zewnętrznym.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć takich jak: ośrodek decyzyjny narodowy i międzynarodowy, decyzja polityczna, implementacja polityczna. Wiedza na temat reguł rządzących stosunkami międzynarodowymi (współzależności, adaptacja, homeostaza itd.) oraz umiejętność wskazania praktycznego zastosowania omawianych definicji i reguł.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Całość materiału z zakresu Decydowania politycznego podzielona została na trzy działy: a) decydowanie polityczne w ujęciu systemowym, b) decydowanie polityczne w teorii gier. Decydowanie polityczne przedstawione więc zostanie jako istotny element zachowań człowieka, decydowanie polityczne jako istota zachowania i przejaw działania politycznego. Przestrzenie decydowania politycznego (wewnątrzpaństwowa i międzynarodowa). Omówione zostaną zagadnienia takie jak: decyzja polityczna, sytuacja decyzyjna, mechanizmy podejmowania decyzji politycznej. Rodzaje i skutki decyzji politycznych. Poziomy decydowania politycznego, optymalizacja decyzji politycznych, strategie decydowania politycznego. Modele decydowania politycznego w systemach politycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków

1998.

2. Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania

decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

3. Bodnar A.: Decyzje polityczne. Elementy teorii. Warszawa

1985.

4. Lamentowicz W., Procesy decyzyjne w systemach

politycznych; w: Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek

P., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.

5. W. Parsons, Public policy. An introduction to the Theory

and Practice of Policy Analysys, Cambrige 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. Bodnar A., Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 1985.

2. Cziomer E., Pietraś Z. J., Teoria i praktyka decydowania w polityce

zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec, Kraków

1986.

3. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1977.

4. Nye J. S., Przyszłość siły, Warszawa 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student poznaje aktorów, decydentów, elity polityczne odpowiedzialne za decyzje polityczne, zapoznaje się z podstawowymi kategoriami decydowania politycznego, zachowaniami w ośrodkach decyzyjnych, zdobywa wiedzę o różnych środkach, metodach i technikach w procesie podejmowania decyzji przez podmioty polityki.

Potrafi analizować procesy podejmowania decyzji politycznych.

Umiejętności:

Student nabiera umiejętności rozwiązywania podstawowych konfliktów politycznych za pomocą podejmowania decyzji. Potrafi organizować proces decyzyjny. Wzbogaca własnych umiejętności niezbędne do optymalizacji procesu decyzyjnego.

Postawy:

Student aktywnie uczestniczy w procesach decyzyjnych, radzi sobie w sytuacjach kryzysowych i ryzykownych, przyjmuje postawę negocjacyjną jako sposób funkcjonowania w grupie.

3 ECTS = zapoznanie się z literaturą obowiązkową, opanowanie materiału, pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego

Metody i kryteria oceniania:

Nakład pracy:

70% - wynik testu końcowego

20% aktywność na zajęciach

10% - obecność na zajęciach.

Test: 20 pytań, w tym 10 otwartych i 10 zamkniętych. Pytania otwarte będą lepiej punktowane.

Czas na napisanie testu ok. 25-30 min.

Punktacja:

45-40 pkt. - ocena 5,0

39-35 pkt. - 4,5

38-34 pkt. - 4,0

33-29- pkt. - 3,5

28-23 pkt. - 3,0

0-22 pkt - 2,0

Na ocenę bardzo dobrą: Student ma pogłębioną wiedzę na temat założeń teoretycznych, budowy i funkcjonowania organizacji państwowej, a pogłębioną wiedzę w zakresie komunikacji społecznej i roli komunikowania w systemach publicznych, potrafi w sposób pogłębiony analizować rzeczywistość społeczną w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej, Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz przewidywać skutki podejmowanych działań, potrafi planować i organizować pracę oraz krytycznie podchodzić do efektów podejmowanych działań.

Na ocenę dobrą: opanował ww wiedzę i umiejętnoci w 75%.

Na oceną dostateczną: opanował ww wiedzę i umiejętnoci w 51%

Dyżur:

czwartek godz. 8.00-9.45 s. 416, online: zespół Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a937a9758935b49cc91c36e5be8f5dc70%40thread.tacv2/conversations?groupId=6b75ef19-c469-47e0-a447-0b3c459b2c4b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Metody oceny:

1. Test zaliczeniowy (pisemny) na koniec semestru. Zaliczenie przedmiotu odbywa się zgodnie z ustalonym przez rektora kalendarzem akademickim. Terminy odbiegające od regulaminowych możliwe są tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach i należy je wcześniej osobiście ustalić z wykładowcą za zgodą dziekana.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNlOTNhODYtMTllMi00NDRhLTljYTMtMDg0ZDQ5MzQwMTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e16a1947-85c0-428e-9e65-306b3418082c%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zajęcia są prowadzone w formie zdalnej (on-line). Wszystkie materiały dydaktyczne umieszczane są na platformie Moodle.

Link dostępu do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNlOTNhODYtMTllMi00NDRhLTljYTMtMDg0ZDQ5MzQwMTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e16a1947-85c0-428e-9e65-306b3418082c%22%7d

Wymagany jest dostęp do komputera wyposażonego w mikrofon, głośnik i kamerkę oraz Internet. Nadto wymagana jest znajomość podstawowych pojęć, definicji i teorii z zakresu systemów politycznych i stosunków międzynarodowych.

Nie wyrażam zgody na nagrywanie, kopiowanie i dalsze powielanie materiałów stanowiących moją własność i dobro intelektualne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFS7RiVAlENYydUBFf8mIpVwOu7G79rjzFjK236rSTCU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ccbba2d0-1015-4611-bdd7-e3a6d335c37e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu:

Zdobycie umiejętności z zakresu kwestii decydowania politycznego, zrozumienie procesów i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych; zrozumienie konsekwencji decyzji politycznych w wymiarze wewnątrzpaństwowym i zewnętrznym.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć takich jak: ośrodek decyzyjny narodowy i międzynarodowy, decyzja polityczna, implementacja polityczna. Wiedza na temat reguł rządzących stosunkami międzynarodowymi (współzależności, adaptacja, homeostaza itd.) oraz umiejętność wskazania praktycznego zastosowania omawianych definicji i reguł.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Całość materiału z zakresu Decydowania politycznego podzielona została na trzy działy: a) decydowanie polityczne w ujęciu systemowym, b) decydowanie polityczne w teorii gier. Decydowanie polityczne przedstawione więc zostanie jako istotny element zachowań człowieka, decydowanie polityczne jako istota zachowania i przejaw działania politycznego. Przestrzenie decydowania politycznego (wewnątrzpaństwowa i międzynarodowa). Omówione zostaną zagadnienia takie jak: decyzja polityczna, sytuacja decyzyjna, mechanizmy podejmowania decyzji politycznej. Rodzaje i skutki decyzji politycznych. Poziomy decydowania politycznego, optymalizacja decyzji politycznych, strategie decydowania politycznego. Modele decydowania politycznego w systemach politycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 1998.

2. Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

3. Bodnar A.: Decyzje polityczne. Elementy teorii. Warszawa 1985.

4. Lamentowicz W., Procesy decyzyjne w systemach politycznych; w: Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek P., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.

5. W. Parsons, Public policy. An introduction to the Theory and Practice of Policy Analysys, Cambrige 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. Bodnar A., Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 1985.

2. Cziomer E., Pietraś Z. J., Teoria i praktyka decydowania w polityce zgranicznej Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec, Kraków 1986.

3. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1977.

4. Nye J. S., Przyszłość siły, Warszawa 2012.

Wymagania wstępne:

Zajęcia są prowadzone w formie stacjonarnej z możliwością przeprowadzenia ich zdalnie w trybie asynchronicznym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.