Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Granice Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-GUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Granice Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru 3 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, BW1_U02

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce granic Unii Europejskiej. Kwestie te obejmują analizę fenomenu granic politycznych w ujęciu historycznym i problemowym na gruncie nauk politycznych i dyscyplin pokrewnych. Granice zewnętrzne UE analizowane są jako szczególny rodzaj granic politycznych. Rozważane są lokalizacja oraz funkcje, jakie te granice pełnią, zwłaszcza w zakresie bezpieczenstwa wewnętrznego i zarządzania migracjami. Problematyka zajęć powiązana jest z funkcjonowaniem strefy Schengen jako specyficznego obszar integracji europejskiej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce granic Unii Europejskiej. Kwestie te rozważane są w ujęciu politologicznym z ukierunkowaniem na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania migracjami. Jednak dla uzyskania pełnego obrazu funkcjonowania tych granic rozważania uzupełnione są o analizy prawne, wybrane teorie stosunków międzynarodowych, a także aspekty socjologiczne i antropologiczne (w odniesieniu do unijnych pograniczy).

Zajęcia składają się z dwóch modułów.

Pierwszy moduł ma charakter wykładu konwersatoryjnego, podczas którego studenci wspólnie z wykładowczynią analizują (w oparciu o przeczytaną lekturę) następujące zagadnienia:

1/ Definiowanie granic w politologii naukach pokrewnych (nauce o stosunkach międzynarodowych, geografii politycznej, socjologii i antropologii kulturowej)

2/ Kształtowanie się pojęcia granicy państwowej. Funkcje granic państwowych.

3/Specyfika granic Unii Europejskiej. Lokalizacja i zmiany przebiegu granic zewnętrznych UE. Pozaeuropejski wymiar granic zewnętrznych UE. Stanowienie granic i zarządzanie granicami - kompetencje państw i UE. Spory i konflikty graniczne w Europie

4/ Kontrola granic zewnętrznych UE - wymiar instytucjonalno-prawny. Powstanie i rozwój systemu Schengen. Różnorodność form partycypacji państw w realizacji dorobku Schengen.

5/ Rozwój zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi w UE

W ramach drugiego modułu zajęć studenci przedstawiają przygotowane w grupach referaty nt. funkcjonowania wybranych granic zewnętrznych UE. Analizami objęte są granice: polsko-ukraińska, polsko-białoruska, polsko-rosyjska, lądowe granice fińskie, hiszpańskie granice morskie, włoskie granice morskie, greckie granice lądowe i morskie, granice węgierskie i inne. W trakcie referatów studenci prezentują historię kształtowania się granicy, jej przebieg i uwarunkowania geograficzne, rolę i znaczenie współpracy transgranicznej na tej granicy, kwestie kontroli granic i przepływu osób, wyzwania w zakresie funkcjonowania granicy (przestępczość transgraniczna i jej specyfika).

Literatura:

Lektura podstawowa:

Moraczewska A. (2021), Zarzadzanie ryzykiem na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin (Rozdział 2).

Opiłowska E. i inni (red.) (2020), Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (hasła: Bordering-debordering-rebordering, Delimitacja obszarów pograniczy, Geografia i granice, Mały ruch graniczny, Reżim graniczny, Schengen – miasto, traktat, strefa, kodeks, idea, Sekurytyzacja granic i pograniczy).

Trojanowska-Strzęboszewska M. (2006), Terytorium i granice w Europie – znaczenie i kształtowanie się pojęć, „Civitas” nr 9.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (2018), Strategie kontroli granicznych – uwarunkowania zmian oraz ich wpływ na naturę granic, „Pogranicze. Polish Borderland Studies” nr 2 (6).

Trubalska J. (2017), Wielowymiarowe zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, „Przegląd Geopolityczny” nr 19.

Lektura uzupełniająca:

Anderson M., Bort E. (2001), The Frontiers of the European Union, Palgrave.

Balawajder G. (2013), Granica państwa jako kategoria wielowymiarowa, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” nr 1.

Bauer W. (2016), Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Bednaruk W., Bielecki M., Kowalski G. (red.) (2010), Polska w strefie Schengen: konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych, Wyd. KUL, Lublin.

Biernacka M., Hiszpania wielokulturowa. Problemy z odmiennością, Scholar, Warszawa 2012.

Black, J. (2021), Maritime Migration to Europe: Focus on the Overseas Route to the Canary Islands. IOM. Geneva.

Borawska-Kędzierska E., Strąk K. (2011), Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.

Casella B., Morocco, Ceuta and Melilla: a failed immigration policy, „Medi terranean Affairs” December 3, 2014.

Charucka, O. (2016), Współpraca międzyregionalna i transgraniczna Polski z Ukrainą, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” nr 47(2).

Dittgen H. (1999), World without borders? Reflections on the future of the nation-state, „Government and opposition” nr 2.

Dudzic A. (2008), Polska w strefie Schengen, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej: Warszawa.

Eberhardt P. (2018), Formowanie się polskiej granicy wschodniej po II wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze” Zeszyt 2.

Ferenc T., Ceuta – afrykańskie wrota do Europy, „Pogranicze – Polish Bor derlands Studies” t. 6, nr 2/2018.

Ferrer-Gallardo, X. (2012), Planet-Contreras A., Cetua and Melilla: Euro-African Borderscapes, „AGORA” No. 4.

Gorzelak G., Krok K. (red.) (2006), Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie?, Scholar, Warszawa.

Heffner K. (2010), Granica – rozwój instytucji (definicje, etymologia, typologia), w: S. M. Grochalski (red.), Ewolucja granicy we współczesnej Europie, Uniwersytet Opolski: Opole, s. 77-100.

Jańczak J., Musiał-Karg M. (red.) (2011), Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej: pomiędzy otwartością a izolacją, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Kałuski S. (2015), Granice państw Europy. Zróżnicowanie cech i funkcji, „Studia Europejskie” nr 3.

Kamiński R. J. (2016), Mały ruch graniczny między Rzeczypospolita Polską a Ukrainą, rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku: Białystok.

Kingsley P. (2017), Nowa odyseja. Opowieść o kryzysie uchodźczym w Europie, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2017, s. 59-91.

Kosmynka, S. (2020), „Tożsamość pogranicza” hiszpańskich eksklaw Ceuty i Melilli, „Studia Europejskie” nr 1.

Kurcz Z. (red.) (2019), Polskie pogranicza w procesie przemian, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Liberti S. (2013), Na południe od Lampeduzy. Podróże rozpaczy, Wyd. Czarne, Wołowiec.

Newman D. (2006), Borders and bordering. Towards an interdisciplinary dialogue, “European Journal of Social Theory” no. 9 (2).

Szachoń-Pszenny A. (2011), Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, Poznań.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (2011), Trzy oblicza unijnych granic, Poltex, Warszawa.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (2017), Między zamkniętością a otwartością. Trzy zmiany statutsu i funkcji kontrolnych polskich granic, "Athenaeum" nr 53.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.) (2017), Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa.

Zenderowski R., Trojanowska-Strzęboszewska M. (2014), Granice i pogranicza (w) Unii Europejskiej: ewolucja funkcji oraz znaczeń, w: K. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski, Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), Warszawa, s. 229-252.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W efekcie zajęć studenci uzyskują następujące efekty uczenia się:

Wiedza

- Student/ka posiada wiedzę na temat uwarunkowań oraz zasad

procesów integracji zachodzących w UE w odniesieniu do wymairów terytorialnego i funkcjonalnego jej granic zewnętrznych.

- Student/ka posiada wiedzę na temat wybranych zagrożeń międzynarodowych

oraz form ich zwalczania, które realizowane są w ramach systemu bezpieczeństwa Unii Europejskiej i odnoszą się do zarządzania granicami zewnętrznymi UE.

Umiejętności

- Student/ka potrafi definiować i rozpoznawać te zagrożenia oraz

oceniać sytuacje w kontekście tych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE, które związane są z przestępczością na granicach zewnętrznych UE.

- Student/ka potrafi sporządzać analizy dotyczące funkcjonowania granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

Kompetencje

Student/ka potrafi planować i organizować pracę w zespole.

Opis ECTS:

udział w zajęciach: 30 h

przygotowanie do zajęć oraz testu pisemnego: 25 h

samodzielne opracowanie zagadnienia badawczego: 25 h

= 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

A/ zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę zdobytą w ramach modułu 1. Test oceniany jest w skali 2-5.

B/ przygotowanie i wygłoszenie 60 min. referatu (wraz z prezentacją multimedialną) na temat funkcjonowania wybranych granic zewnętrznych UE. Referaty oceniane są w skali: 2-5. Ocenie podlegają aspekty formalne (strona techniczna prezentacji, forma prezentacji multimedialnej, sposób referowania) i merytoryczne referatu.

Zasadniczo ocena końcowa jest średnią uzyskaną za dwa komponenty A i B.

Dodatkowo wpływ na ocenę mogą mieć:

- nieobecność podczas zajęć (dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach, każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność obniża ocenę końcową z przedmiotu);

- dodatkowa (poza referatem) aktywność na zajęciach - za aktywność przyznawane są punkty, które mogą podnieść ocenę końcową o 0,5 lub 1 stopień.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33fc4cb7f30e4d8e98ec084f1de63bc6%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8d7fc8e-97e8-4189-a228-8311e5297868&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce granic Unii Europejskiej. Kwestie te obejmują analizę fenomenu granic politycznych w ujęciu historycznym i problemowym na gruncie nauk politycznych i dyscyplin pokrewnych. Granice UE - wewnętrzne i zewnętrzne analizowane są jako szczególny rodzaj granic politycznych. Rozważane są lokalizacja oraz funkcje, jakie te granice pełnią. Problematyka zajęć powiązana jest z funkcjonowaniem strefy Schengen jako specyficznego obszar integracji europejskiej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce granic Unii Europejskiej. Kwestie te rozważane są w ujęciu politologicznym z ukierunkowaniem na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego. Jednak dla uzyskania pełnego obrazu funkcjonowania tych granic rozważania uzupełnione są o analizy prawne, wybrane teorie stosunków międzynarodowych, aspekty socjologiczne i antropologiczne.

Zajęcia składają się z dwóch modułów.

Pierwszy ma charakter wykładu konwersatoryjnego, podczas którego studenci wspólnie z wykładowczynią analizują (w oparciu o przeczytaną lekturę) następujące zagadnienia:

1/ Definiowanie granic w politologii naukach pokrewnych (nauce o stosunkach międzynarodowych, geografii politycznej, socjologii i antropologii kulturowej)

2/ Kształtowanie się pojęcia granicy państwowej. Funkcje granic państwowych.

3/Specyfika granic Unii Europejskiej. Lokalizacja i zmiany przebiegu granic zewnętrznych UE. Pozaeuropejski wymiar granic zewnętrznych UE. Stanowienie granic i zarządzanie granicami - kompetencje państw i UE. Spory i konflikty graniczne w Europie

4/ Kontrola granic zewnętrznych UE - wymiar instytucjonalno-prawny. Powstanie i rozwój systemu Schengen. Różnorodność form partycypacji państw w realizacji dorobku Schengen.

5/ Rozwój zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi w UE

W drugiej części zajęć, studenci przedstawiają przygotowane w grupach referaty nt. funkcjonowania wybranych granic zewnętrznych UE. Analizami objęte są granice: polsko-ukraińska, polsko-białoruska, polsko-rosyjska, lądowe granice fińskie, hiszpańskie granice morskie, włoskie granice morskie, greckie granice lądowe i morskie, granice węgierskie i inne. W trakcie referatów studenci prezentują historię kształtowania się granicy, jej przebieg i uwarunkowania geograficzne, rolę i znaczenie współpracy transgranicznej na tej granicy, kwestie kontroli granic i przepływu osób, wyzwania w zakresie funkcjonowania granicy (przestępczość transgraniczna i jej specyfika).

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Dudzic A., Polska w strefie Schengen, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.

- Heffner K., Granica – rozwój instytucji (definicje, etymologia, typologia), w: S. M. Grochalski (red.), Ewolucja granicy we współczesnej Europie, Uniwersytet Opolski, Opole 2010, s. 77-100.

- Trojanowska-Strzęboszewska M., Strategie kontroli granicznych – uwarunkowania zmian oraz ich wpływ na naturę granic, „Pogranicze. Polish Borderland Studies” 2018 nr 2.

- Moraczewska A., Transformacja funkcji granic Polski, Lublin 2008, s. 15-23.

- Trojanowska-Strzęboszewska M., Terytorium i granice w Europie – znaczenie i kształtowanie się pojęć, „Civitas” 2006 nr 9.

- Trubalska J., Wielowymiarowe zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, „Przegląd Geopolityczny” 2017 nr 19.

Lektura uzupełniająca:

Anderson M., Bort E., The Frontiers of the European Union, Palgrave 2001.

Balawajder G., Granica państwa jako kategoria wielowymiarowa, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2013 nr 1.

Bauer W., Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wołowiec 2016,

Bednaruk W., Bielecki M., Kowalski G. (red.), Polska w strefie Schengen: konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych, KUL, Lublin 2010.

Borawska-Kędzierska E., Strąk K., Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.

Dittgen H., World without borders? Reflections on the future of the nation-state, „Government and opposition” 1999 nr 2.

Gorzelak G., Krok K. (red.), Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie?, Scholar, Warszawa 2006.

Jańczak J., Musiał-Karg M. (red.), Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej: pomiędzy otwartością a izolacją, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011.

Kałuski S., Granice państw Europy. Zróżnicowanie cech i funkcji, „Studia Europejskie” 2015 nr 3.

Kingsley P., Nowa odyseja. Opowieść o kryzysie uchodźczym w Europie, Warszawa 2017, s. 59-91.

Szachoń-Pszenny A., Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, Poznań 2011.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wyd. UKSW, Warszawa 2017.

Zenderowski R., Trojanowska-Strzęboszewska M., Granice i pogranicza (w) Unii Europejskiej: ewolucja funkcji oraz znaczeń, w: K. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski, Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), Warszawa 2014, s. 229-252.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amzRTFVi9r0SDwglxvYVrs1QHqlhPVdSta9UPhx6OTNA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3e7a8005-49d0-4f9e-b0cc-8a93237d2067&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce granic Unii Europejskiej. Kwestie te obejmują analizę fenomenu granic politycznych w ujęciu historycznym i problemowym na gruncie nauk politycznych i dyscyplin pokrewnych. Granice zewnętrzne UE analizowane są jako szczególny rodzaj granic politycznych. Rozważane są lokalizacja oraz funkcje, jakie te granice pełnią, zwłaszcza w zakresie bezpieczenstwa wewnętrznego i zarządzania migracjami. Problematyka zajęć powiązana jest z funkcjonowaniem strefy Schengen jako specyficznego obszar integracji europejskiej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce granic Unii Europejskiej. Kwestie te rozważane są w ujęciu politologicznym z ukierunkowaniem na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania migracjami. Jednak dla uzyskania pełnego obrazu funkcjonowania tych granic rozważania uzupełnione są o analizy prawne, wybrane teorie stosunków międzynarodowych, a także aspekty socjologiczne i antropologiczne (w odniesieniu do unijnych pograniczy).

Zajęcia składają się z dwóch modułów.

Pierwszy moduł ma charakter wykładu konwersatoryjnego, podczas którego studenci wspólnie z wykładowczynią analizują (w oparciu o przeczytaną lekturę) następujące zagadnienia:

1/ Definiowanie granic w politologii naukach pokrewnych (nauce o stosunkach międzynarodowych, geografii politycznej, socjologii i antropologii kulturowej)

2/ Kształtowanie się pojęcia granicy państwowej. Funkcje granic państwowych.

3/Specyfika granic Unii Europejskiej. Lokalizacja i zmiany przebiegu granic zewnętrznych UE. Pozaeuropejski wymiar granic zewnętrznych UE. Stanowienie granic i zarządzanie granicami - kompetencje państw i UE. Spory i konflikty graniczne w Europie

4/ Kontrola granic zewnętrznych UE - wymiar instytucjonalno-prawny. Powstanie i rozwój systemu Schengen. Różnorodność form partycypacji państw w realizacji dorobku Schengen.

5/ Rozwój zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi w UE

W ramach drugiego modułu zajęć studenci przedstawiają przygotowane w grupach referaty nt. funkcjonowania wybranych granic zewnętrznych UE. Analizami objęte są granice: polsko-ukraińska, polsko-białoruska, polsko-rosyjska, granica hiszpańsko-marokańska, włoskie granice morskie, granica grecko-turecka, granica węgiersko-serbska, granica bułgarsko-turecka. W trakcie referatów studenci prezentują historię kształtowania się danej granicy, jej przebieg i uwarunkowania geograficzne, specyfikę polityczną, gospodarczą i kulturowo-społeczną danego pogranicza, kwestie ochrony tej granicy i relizacji kontroli przepływów osób i towarów przez tę granicę, wyzwania w zakresie funkcjonowania granicy (przestępczość transgraniczna i jej specyfika).

Literatura:

Lektura podstawowa:

Moraczewska A. (2021), Zarzadzanie ryzykiem na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin (Rozdział 2).

Opiłowska E. i inni (red.) (2020), Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (hasła: Bordering-debordering-rebordering, Delimitacja obszarów pograniczy, Geografia i granice, Mały ruch graniczny, Reżim graniczny, Schengen – miasto, traktat, strefa, kodeks, idea, Sekurytyzacja granic i pograniczy).

Trojanowska-Strzęboszewska M. (2006), Terytorium i granice w Europie – znaczenie i kształtowanie się pojęć, „Civitas” nr 9.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (2018), Strategie kontroli granicznych – uwarunkowania zmian oraz ich wpływ na naturę granic, „Pogranicze. Polish Borderland Studies” nr 2 (6).

Trubalska J. (2017), Wielowymiarowe zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, „Przegląd Geopolityczny” nr 19.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.