Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Granice Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-GUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Granice Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W06

BW1_W11

BW1_U04

BW1_U08

BW1_K06

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce granic Unii Europejskiej. Kwestie te obejmują analizę fenomenu granic politycznych w ujęciu historycznym i problemowym na gruncie nauk politycznych i dyscyplin pokrewnych. Granice UE - wewnętrzne i zewnętrzne analizowane są jako szczególny rodzaj granic politycznych. Rozważane są lokalizacja oraz funkcje, jakie te granice pełnią. Problematyka zajęć powiązana jest z funkcjonowaniem strefy Schengen jako specyficznego obszar integracji europejskiej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce granic Unii Europejskiej. Kwestie te rozważane są w ujęciu politologicznym z ukierunkowaniem na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego. Jednak dla uzyskania pełnego obrazu funkcjonowania tych granic rozważania uzupełnione są o analizy prawne, wybrane teorie stosunków międzynarodowych, aspekty socjologiczne i antropologiczne.

Zajęcia składają się z dwóch modułów.

Pierwszy moduł ma charakter wykładu konwersatoryjnego, podczas którego studenci wspólnie z wykładowczynią analizują (w oparciu o przeczytaną lekturę) następujące zagadnienia:

1/ Definiowanie granic w politologii naukach pokrewnych (nauce o stosunkach międzynarodowych, geografii politycznej, socjologii i antropologii kulturowej)

2/ Kształtowanie się pojęcia granicy państwowej. Funkcje granic państwowych.

3/Specyfika granic Unii Europejskiej. Lokalizacja i zmiany przebiegu granic zewnętrznych UE. Pozaeuropejski wymiar granic zewnętrznych UE. Stanowienie granic i zarządzanie granicami - kompetencje państw i UE. Spory i konflikty graniczne w Europie

4/ Kontrola granic zewnętrznych UE - wymiar instytucjonalno-prawny. Powstanie i rozwój systemu Schengen. Różnorodność form partycypacji państw w realizacji dorobku Schengen.

5/ Rozwój zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi w UE

W ramach drugiego modułu zajęć studenci przedstawiają przygotowane w grupach referaty nt. funkcjonowania wybranych granic zewnętrznych UE. Analizami objęte są granice: polsko-ukraińska, polsko-białoruska, polsko-rosyjska, lądowe granice fińskie, hiszpańskie granice morskie, włoskie granice morskie, greckie granice lądowe i morskie, granice węgierskie i inne. W trakcie referatów studenci prezentują historię kształtowania się granicy, jej przebieg i uwarunkowania geograficzne, rolę i znaczenie współpracy transgranicznej na tej granicy, kwestie kontroli granic i przepływu osób, wyzwania w zakresie funkcjonowania granicy (przestępczość transgraniczna i jej specyfika).

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Dudzic A., Polska w strefie Schengen, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.

- Heffner K., Granica – rozwój instytucji (definicje, etymologia, typologia), w: S. M. Grochalski (red.), Ewolucja granicy we współczesnej Europie, Uniwersytet Opolski, Opole 2010, s. 77-100.

- Trojanowska-Strzęboszewska M., Strategie kontroli granicznych – uwarunkowania zmian oraz ich wpływ na naturę granic, „Pogranicze. Polish Borderland Studies” 2018 nr 2.

- Moraczewska A., Transformacja funkcji granic Polski, Lublin 2008, s. 15-23.

- Trojanowska-Strzęboszewska M., Terytorium i granice w Europie – znaczenie i kształtowanie się pojęć, „Civitas” 2006 nr 9.

- Trubalska J., Wielowymiarowe zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, „Przegląd Geopolityczny” 2017 nr 19.

Lektura uzupełniająca:

Anderson M., Bort E., The Frontiers of the European Union, Palgrave 2001.

Balawajder G., Granica państwa jako kategoria wielowymiarowa, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2013 nr 1.

Bauer W., Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wołowiec 2016,

Bednaruk W., Bielecki M., Kowalski G. (red.), Polska w strefie Schengen: konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych, KUL, Lublin 2010.

Borawska-Kędzierska E., Strąk K., Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.

Dittgen H., World without borders? Reflections on the future of the nation-state, „Government and opposition” 1999 nr 2.

Gorzelak G., Krok K. (red.), Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie?, Scholar, Warszawa 2006.

Jańczak J., Musiał-Karg M. (red.), Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej: pomiędzy otwartością a izolacją, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011.

Kałuski S., Granice państw Europy. Zróżnicowanie cech i funkcji, „Studia Europejskie” 2015 nr 3.

Kingsley P., Nowa odyseja. Opowieść o kryzysie uchodźczym w Europie, Warszawa 2017, s. 59-91.

Szachoń-Pszenny A., Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, Poznań 2011.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wyd. UKSW, Warszawa 2017.

Zenderowski R., Trojanowska-Strzęboszewska M., Granice i pogranicza (w) Unii Europejskiej: ewolucja funkcji oraz znaczeń, w: K. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski, Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), Warszawa 2014, s. 229-252.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zajęcia ukierunkowane są na uzyskanie następujących efektów kształcenia:

Wiedza

- Student/ka posiada wiedzę na temat uwarunkowań oraz zasad

procesów integracji i dezintegracji w Europie, odbywających się w ramach integracji schengeńskiej,

- Student/ka posiada wiedzę na temat zagrożeń międzynarodowych

oraz form ich zwalczania prowadzonych w ramach systemu bezpieczeństwa Unii Europejskiej w strefie Schengen

Umiejętności

- Student/ka potrafi definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz

oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego w UE

- Student/ka potrafi sporządzać analizy dotyczące funkcjonowania granic zewnętrznych Unii Europejskiej

Kompetencje

Student/ka potrafi planować i organizować pracę w zespole

Opis ECTS:

udział w zajęciach: 30 h

przygotowanie do zajęć: 30 h

samodzielne pisemne opracowanie zagadnienia badawczego: 30 h

= 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć stosowane jest ocenianie ciągłe. Obejmuje ono trzy zasadnicze aspekty uczestnictwa studentów w zajęciach:

A/ obecność podczas zajęć (dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach, każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność obniża ocenę końcową z przedmiotu),

B/ zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę zdobytą w ramach modułu 1. Test oceniany jest w skali 2-5.

C/ przygotowanie i wygłoszenie 45 min. referatu (wraz z prezentacją multimedialną) na temat funkcjonowania wybranych granic UE. Referaty oceniane są w skali: 2-5. Ocenie podlegają aspekty formalne (strona techniczna prezentacji, forma prezentacji multimedialnej, sposób referowania) i merytoryczne referatu.

Ocena końcowa jest średnią uzyskaną za trzy komponenty, obliczaną w następujących proporcjach:

(20%A + 40%B + 40%C): 3 = ocena końcowa

Dodatkowo wpływ na ocenę ma aktywny udział w zajęciach dot. znajomości lektur zadanych do przeczytania na konkretne zajęcia, udziału w dyskusjach na forum grupy. Za aktywność przyznawane są punkty, które mogą podnieść ocenę końcową o 0,5 lub 1 stopień;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33fc4cb7f30e4d8e98ec084f1de63bc6%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8d7fc8e-97e8-4189-a228-8311e5297868&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce granic Unii Europejskiej. Kwestie te obejmują analizę fenomenu granic politycznych w ujęciu historycznym i problemowym na gruncie nauk politycznych i dyscyplin pokrewnych. Granice UE - wewnętrzne i zewnętrzne analizowane są jako szczególny rodzaj granic politycznych. Rozważane są lokalizacja oraz funkcje, jakie te granice pełnią. Problematyka zajęć powiązana jest z funkcjonowaniem strefy Schengen jako specyficznego obszar integracji europejskiej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce granic Unii Europejskiej. Kwestie te rozważane są w ujęciu politologicznym z ukierunkowaniem na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego. Jednak dla uzyskania pełnego obrazu funkcjonowania tych granic rozważania uzupełnione są o analizy prawne, wybrane teorie stosunków międzynarodowych, aspekty socjologiczne i antropologiczne.

Zajęcia składają się z dwóch modułów.

Pierwszy ma charakter wykładu konwersatoryjnego, podczas którego studenci wspólnie z wykładowczynią analizują (w oparciu o przeczytaną lekturę) następujące zagadnienia:

1/ Definiowanie granic w politologii naukach pokrewnych (nauce o stosunkach międzynarodowych, geografii politycznej, socjologii i antropologii kulturowej)

2/ Kształtowanie się pojęcia granicy państwowej. Funkcje granic państwowych.

3/Specyfika granic Unii Europejskiej. Lokalizacja i zmiany przebiegu granic zewnętrznych UE. Pozaeuropejski wymiar granic zewnętrznych UE. Stanowienie granic i zarządzanie granicami - kompetencje państw i UE. Spory i konflikty graniczne w Europie

4/ Kontrola granic zewnętrznych UE - wymiar instytucjonalno-prawny. Powstanie i rozwój systemu Schengen. Różnorodność form partycypacji państw w realizacji dorobku Schengen.

5/ Rozwój zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi w UE

W drugiej części zajęć, studenci przedstawiają przygotowane w grupach referaty nt. funkcjonowania wybranych granic zewnętrznych UE. Analizami objęte są granice: polsko-ukraińska, polsko-białoruska, polsko-rosyjska, lądowe granice fińskie, hiszpańskie granice morskie, włoskie granice morskie, greckie granice lądowe i morskie, granice węgierskie i inne. W trakcie referatów studenci prezentują historię kształtowania się granicy, jej przebieg i uwarunkowania geograficzne, rolę i znaczenie współpracy transgranicznej na tej granicy, kwestie kontroli granic i przepływu osób, wyzwania w zakresie funkcjonowania granicy (przestępczość transgraniczna i jej specyfika).

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Dudzic A., Polska w strefie Schengen, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.

- Heffner K., Granica – rozwój instytucji (definicje, etymologia, typologia), w: S. M. Grochalski (red.), Ewolucja granicy we współczesnej Europie, Uniwersytet Opolski, Opole 2010, s. 77-100.

- Trojanowska-Strzęboszewska M., Strategie kontroli granicznych – uwarunkowania zmian oraz ich wpływ na naturę granic, „Pogranicze. Polish Borderland Studies” 2018 nr 2.

- Moraczewska A., Transformacja funkcji granic Polski, Lublin 2008, s. 15-23.

- Trojanowska-Strzęboszewska M., Terytorium i granice w Europie – znaczenie i kształtowanie się pojęć, „Civitas” 2006 nr 9.

- Trubalska J., Wielowymiarowe zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, „Przegląd Geopolityczny” 2017 nr 19.

Lektura uzupełniająca:

Anderson M., Bort E., The Frontiers of the European Union, Palgrave 2001.

Balawajder G., Granica państwa jako kategoria wielowymiarowa, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2013 nr 1.

Bauer W., Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wołowiec 2016,

Bednaruk W., Bielecki M., Kowalski G. (red.), Polska w strefie Schengen: konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych, KUL, Lublin 2010.

Borawska-Kędzierska E., Strąk K., Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.

Dittgen H., World without borders? Reflections on the future of the nation-state, „Government and opposition” 1999 nr 2.

Gorzelak G., Krok K. (red.), Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie?, Scholar, Warszawa 2006.

Jańczak J., Musiał-Karg M. (red.), Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej: pomiędzy otwartością a izolacją, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011.

Kałuski S., Granice państw Europy. Zróżnicowanie cech i funkcji, „Studia Europejskie” 2015 nr 3.

Kingsley P., Nowa odyseja. Opowieść o kryzysie uchodźczym w Europie, Warszawa 2017, s. 59-91.

Szachoń-Pszenny A., Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, Poznań 2011.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wyd. UKSW, Warszawa 2017.

Zenderowski R., Trojanowska-Strzęboszewska M., Granice i pogranicza (w) Unii Europejskiej: ewolucja funkcji oraz znaczeń, w: K. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski, Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), Warszawa 2014, s. 229-252.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.