Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje bezpieczeństwa państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-IBP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje bezpieczeństwa państwa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W09, BW1_U05, BW1_U07

Wymagania wstępne:Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

BW1_W01 - Student ma wiedzę z zakresu zagadnień społecznych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego.

BW1_W04 - Student ma wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych).

BW1_W05 - Student ma wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania państwa,

jego ustroju, zasad funkcjonowania instytucji państwa oraz zakresu zadań administracji publicznej w ujęciu porównawczym.

BW1_W10 - Student ma wiedzę o zagrożeniach w obszarze bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz o systemach bezpieczeństwa, w tym szczególnie o systemach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa.

UMIEJĘTNOŚCI:

BW1_U02 - Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną

z zakresu bezpieczeństwa i powiązanych z nim dyscyplin oraz pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w wymiarze

personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnym i globalnym.

BW1_U05 - Student posiada umiejętność rozumienia zasad organizacji

podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych oraz zasad realizacji zadań przez te podmioty.

BW1_U06 - Student potrafi określić role: państwa, jego instytucji oraz polityki w życiu społecznym.

BW1_U07 - Student potrafi korzystać z aktów prawnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

BW1_K01 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz, Karolina Matyjaszczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz, Karolina Matyjaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)