Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Migracje międzynarodowe w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-MMBW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Migracje międzynarodowe w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru 3 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, BW1_U02

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów pogłębionej wiedzy nt. procesów migracyjnych w świecie oraz ich relacji do bezpieczeństwa wewnętrznego państw przyjmujących, w tym szczególnie państw członkowskich UE. Środkami do osiągnięcia powyższego celu będzie zapoznanie studentów z teoriami migracji, sytuacją państw, które generują emigracje, w literaturze przedmiotu określanych jako „wysyłające” oraz analizą słuszności obaw występujących po stronie społeczeństw przyjmujących. Studia umożliwią także poznanie zasad polityki migracyjnej UE i oceny jej funkcjonowania w czasie kryzysu migracyjnego 2015-2016. Słuchacze nabędą umiejętności obiektywnego spojrzenia na współczesne migracje, oceniając je zarówno od strony korzyści, jak i zagrożeń dla Europy.

Pełny opis:

1). Wprowadzenie w zagadnienia migracji - teorie migracji

2). Migracje w kontekście zróżnicowania procesów demograficznych

3). Migracje a bezpieczeństwo - główne paradygmaty badawcze

5). Bezpieczeństwo kulturowe

6). Integracja imigrantów a bezpieczeństwo państwa

7). Wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE w czasie kryzys migracyjnego 2015-2016

8). Badania stosunku społeczeństw UE do napływu imigrantów

9). Zagadnienie bezpieczeństwa w polityce migracyjnej wybranych państw UE

Literatura:

Balicki J., Obrona „chrześcijańskiej Europy” przed „inwazją islamu”? Populistyczny dyskurs polityczno-religijny w Polsce w kontekście kryzysu migracyjnego w UE, Wyd. UKSW, Warszawa 2021.

Balicki J., Zjednoczona prawica w Polsce wobec wyzwań kryzysu migracyjnego w Europie. Perspektywa politologiczno-etyczna, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2019, nr 4, s. 63-83.

Balicki J., Necel W. (red.), Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017,

Balicki J., Współczesny kryzys migracyjny. Wyzwania dla Kościoła, „Teologia i Moralność” 2017, nr 1, s. 9-28.

Balicki J., Raport z badań: Meczety w Wielkiej Brytanii – wsparcie czy wyzwanie dla polityki integracyjnej?, Katedra Polityk Publicznych, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2016, msps.

Balicki J., „Dzieci Abrahama”. Chrześcijaństwo – islam w dobie kryzysu migracyjnego, „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” 2016, t. 19, s. 111-137.

Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.

Balicki J., Wells A., The Pendulum Culture? Integration of Young Muslim Immigrants in East London, Trafford, Bloomington, IN 2011.

Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich w UE. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.

Balicki J., Wells A., Asylum Seekers’ Policy v Integration Policy. Case Study of Kosovan Families In the East End f London (2003-2005), Trafford Publishing, Oxford UK, 2006.

Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, Wyd. UKSW, Warszawa 2006.

Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, wyd. 2, Instytut Politologii UKSW, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007,

Bartolo P., Tilotta L., Lekarz z Lampedusy. Opowieść o cierpieniu i nadziei, Jedność, Kielce 2017.

Bobako M., Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Univer¬sitas, Kraków 2017.

Ściborek Zb., Wiśniewski B., Kuc R.B., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Dawidczyk A., Wydawca: Adam Marszałek, Warszawa 2020.

Trojanowska M., Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe, Wyd. UKSW, Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach. Pozytywnie zdane kolokwium na koniec zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

BW2_W01, BW2_U02

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów pogłębionej wiedzy nt. procesów migracyjnych w świecie oraz ich relacji do bezpieczeństwa wewnętrznego państw przyjmujących, w tym szczególnie państw członkowskich UE. Środkami do osiągnięcia powyższego celu jest zapoznanie studentów z teoriami migracji, sytuacją państw, które generują emigracje, w literaturze przedmiotu określanych jako „wysyłające” oraz analizą obaw przed napływem imigrantów, występujących po stronie społeczeństw przyjmujących. Studia umożliwią także poznanie zasad polityki migracyjnej UE i oceny jej funkcjonowania od kryzysu migracyjnego 2015-2016 aż do dnia dzisiejszego. Słuchacze nabędą umiejętności obiektywnego spojrzenia na współczesne migracje, oceniając je zarówno od strony korzyści, jak i wyzwań dla Europy.

Pełny opis:

1). Wprowadzenie w zagadnienia migracji - teorie migracji; 2). Migracje w kontekście zróżnicowania procesów demograficznych; 3). Migracje a bezpieczeństwo - główne paradygmaty badawcze; 4). Bezpieczeństwo kulturowe 5). Integracja imigrantów a bezpieczeństwo państwa; 6). Wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE w czasie kryzys migracyjnego 2015-2016; 7) Wyzwania dla obecnego bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz w przyszłości; 8) Kryzys na granicy polsko-białoruskiej; 9). Stosunek społeczeństw UE do napływu imigrantów; 10). Zagadnienie bezpieczeństwa w polityce migracyjnej wybranych państw UE; 11) Wykorzystywanie lęku przed napływem imigrantów z Azji i Afryki przez reżimy populistyczne.

Literatura:

Afzal N., The race to the top. How to fight structural racism, Harper North, London 2023.

Balicki J. (red.), Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, Instytut Politologii UKSW, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2007.

Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wyd. UKSW, Warszawa 2010.

Balicki J., Migration Crisis on the Polish-Belarusian Border (2021–2022) From a Humanitarian and Human Rights, European Affairs Studies In Centre for Europe, University of Warsaw, Volume 26, Number 2, 2022, p.75-88.

Balicki J., Necel W. (red.), Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017.

Balicki J., Obrona „chrześcijańskiej Europy” przed „inwazją islamu”? Populistyczny dyskurs polityczno-religijny w Polsce w kontekście kryzysu migracyjnego w UE, Wyd. UKSW, Warszawa 2021.

Balicki J., Solidarność państw członkowskich UE w czasie kryzysu migracyjnego. Aspekt humanitarny - przypadek Grecji, „Studia Europejskie. Studies in European Affairs”, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Rok 24 • Nr 3, 2020, s. 25-43.

Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, Wyd. UKSW, Warszawa 2006.

Balicki J., Wells A., Asylum Seekers’ Policy v Integration Policy. Case Study of Kosovan Families In the East End f London (2003-2005), Trafford Publishing, Oxford UK, 2006.

Balicki J., Wells A., The Pendulum Culture? Integration of Young Muslim Immigrants in East London, Trafford, Bloomington, IN (USA) 2011.

Balicki J., Współczesne wyzwania demograficzne w Europie i Afryce, w: Filozofia społeczna, Dydaktyka filozofii, red. S. Janeczek, A. Starościc t.12, część III, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022, s.401-431.

Cekiera R., Uchodźcy, migranci i Kościół katolicki. Polska debata migracyjna po 2005 roku w kontekście nauczania Kościoła katolickiego, Biblioteka „WIĘZI”.

Choudhury C., A., Beydoun, K., A. ed., Islamophobia and the law, Cambridge University Press, Cambridge 2020.

Emmerij L., Jolly R., Weiss , With a Foreword by Kofi A. Annan, Ahead of the Curve? UN Ideas and Global Challenges, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 2001.

Goldin I., Muggah R., Dokąd zmierza świat. 100 map na następnych 100 lat, Wyd. Bellona, Warszawa 2022.

Gul-Rechlewicz V., (red.), Wielość kultur: Między dialogiem a konfliktem, Wyd. Adam Marszałek, Kielce 2018.

Gul-Rechlewicz V., Nauka, polityka, integracja. Kontrowersje wokół holenderskiej polityki imigracyjnej, Kielce 2015.

Jurzysta K., Młodzi w Polsce – otwarci czy zamknięci na wielokulturowość? Program edukacji międzykulturowej studentów UMK w Toruniu, w: Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, red. Danuta Lalek, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 309-324.

Klaus W., Laskowska K., Rzeplińska I. (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017.

Kondrat K., Problemy pluralizmu religijnego, Nomos, Kraków 2022.

Kuc B., Ścibiorek Z., Zarys metodologii nauk o bezpieczeństwie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018.

Kukathas C., Immigration and the freedom, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2021.

Lesińska M., Okólski M., (red.), 30 wykładów o migracjach, Wyd. UW, 2023.

Marszałek-Kaw J., Gawłowski R., Kulturowe i edukacyjne oblicza współczesnej Azji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013.

Nikitorowicz J., Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2009.

Nowicka M., Związek migracji i terroryzmu. Przegląd problematyki i czynników wpływu, w: V. Gul-Rechlewicz, Nauka, polityka, integracja. Kontrowersje wokół holenderskiej polityki imigracyjnej, Kielce 2015, s.

O’Hara J., Asylum Speakers. Stories of migration from the humans behind the headlines, DK London, 2023.

Pallister-Wilkins P., Humanitarian Borders. Unequal Mobility and Saving Lives, VERSO, London, New York 2022.

Piasecka P., Maniszewska K., Borkowski R. (red.),Dwie dekady walki z terroryzmem, Wyd. Difin, Warszawa 2022.

Pilch T., Historyczne korzenie i współczesna konieczność tolerancji, w: Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, red. Danuta Lalek, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s.127-152.

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, Piotr Dejnejko, Agata Mikołajko (red.), Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Poulter S., Ethnicity, Law and Human Rights. The English Experience, Oxford University Press, Oxford 2003.

Sztek W., Zrozumieć Cywilizacje. Praktyczne kompendium wiedzy z nauki porównawczej o cywilizacjach w myśli Feliksa Konecznego, Warszawa 2021.

Szyniszewska K., W poszukiwaniu swojej tożsamości – drugie pokolenie imigrantów. Na przykładzie Francji i USA, w: Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, red. Danuta Lalek, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s.246-268.

Wymagania wstępne:

Podstawą oceny są dwa kolokwia przeprowadzone w ciągu semestru z przerobionej partii materiału oraz pisemny (test) egzamin końcowy (ustny w przypadku egzaminu poprawkowego).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)