Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-MPH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru 3 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, BW1_U02

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość prawa międzynarodowego publicznego

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z treścią norm międzynarodowego prawa humanitarnego oraz z ich praktycznym zastosowaniem w czasie (nie)międzynarodowych konfliktów zbrojnych

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych – wprowadzenie

2. Podstawowe zasady MPHKZ

3. Stosowanie MPHKZ w konfliktach zbrojnych międzynarodowych i niemiędzynarodowych

4. Cele wojskowe a obiekty cywilne

5. Status kombatanta; ochrona i uprawnienia jeńców wojennych

6. Ochrona ludności cywilnej w świetle MPHKZ

7. Ochrona rannych i chorych; personel medyczny i duchowny

8. Działalność Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

9. Zakazane i dozwolone metody prowadzenia działań zbrojnych w świetle MPHKZ

10. Prowadzenie działań zbrojnych na morzu a MPHKZ

11. Prowadzenie wojny powietrznej a MPHKZ

12. Znaki ochronne i oznaczenia w MPHKZ

13. Ochrona dóbr kultury w świetle MPHKZ

14. Odpowiedzialność osób fizycznych za naruszenie norm MPHKZ

15. Zbrodnie wojenne

Literatura:

Falkowski Z., Marcinko M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Warszawa 2014.

Flemming M., Jeńcy wojenni. Studium prawno-historyczne, Warszawa 2000.

Flemming M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, Warszawa 2003.

Gąska M., Ciupiński A., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2001.

Grzebyk P., Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego, Scholar, Warszawa 2018.

Marcinko M., Między humanitaryzmem a koniecznością wojskową – znaczenie zasady proporcjonalności w planowaniu i prowadzeniu operacji militarnych, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” 2015, nr 6.

Pietras-Eichberger M., Ochrona dóbr kulturalnych podczas niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych [w:] Mikos-Skuza E., Sałaciński K. (red.), Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego. 60 lat konwencji haskiej i 15 lat jej protokołu dodatkowego, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są max. 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

- aktywny udział w dyskusji podczas zajęć

- systematyczne oddawanie prac indywidualnych zadawanych przez prowadzącą podczas zajęć

- kolokwium końcowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz, Patrycja Laszuk
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz, Patrycja Laszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Laszuk
Prowadzący grup: Patrycja Laszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Laszuk
Prowadzący grup: Patrycja Laszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)