Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-OOMOO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W10 - Ma wiedzę o zagrożeniach w obszarze bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz o systemach bezpieczeństwa, w tym szczególnie o systemach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

państwa.

BW1_U09 - Potrafi dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania.

BW1_K04 - Ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób profesjonalny oraz zgodnego z etyką zawodową.

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury przedmiotu. Obecność na zajęciach.

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów, podstawowych zagadnień dotyczących ochrony fizycznej i technicznej, form i sposobów planowania ochrony obiektów i osób, służb i podmiotów działających w zakresie ochrony osób, obiektów i mienia oraz świadczenia usług detektywistycznych. Student będzie potrafił: zdefiniować formacje

ochrony osób, mienia i obiektów oraz rozpoznawać zagrożenia z nią związane; opracować plan ochrony, politykę i strategię bezpieczeństwa firmy; wymienić i opisać instytucje krajowe zajmujące się problematyką ochrony.

Pełny opis:

1. Działalność w zakresie ochrony osób i mienia;

2. Specjalistyczne formacje uzbrojone;

3. Służba Ochrony Kolei i jej rola w ochronie osób, mienia, obiektów i obszarów;

4. Służba Więzienna, Służba Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Straż Parku i inne formacje i ich rola w ochronie osób, mienia obiektów i obszarów;

5. Zabezpieczanie imprez masowych jako forma ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów;

6. Detektywi w ochronie osób i mienia.

Literatura:

R. Kręgulec, P. Pajorski, Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz, Warszawa 2015

W. Bejger, B. G. Stanejko, Ochrona osób i mienia, Warszawa 2010;

Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych: komentarz, Warszawa 2012.

Kryłowicz M., Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP, Toruń 2011.

Ochrona fizyczna osób i mienia. II stopień licencji oraz ochrona imprez masowych, red. J. Wojtal, M. Milewicz, Toruń 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK KW12

student będzie posiadał wiedzę w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów; będzie miał uporządkowaną znajomość

podstawowych zagadnień dotyczących ochrony fizycznej i technicznej; będzie znał formy i sposoby planowania ochrony

obiektów i osób; posiadał wiedzę na temat służb i podmiotów działających w zakresie ochrony osób, obiektów i mienia oraz

świadczenia usług detektywistycznych, będzie świadom działań realizowanych przez te służby i podmioty.

Umiejętności:

EK KU04

student będzie potrafił zdefiniować formacje ochrony osób, mienia i obiektów oraz rozpoznawać zagrożenia z nią związane;

będzie potrafił opracować plan ochrony, politykę i strategię bezpieczeństwa firmy; będzie potrafił wymienić i opisać instytucje

krajowe zajmujące się problematyką ochrony;

Kompetencje:

EK KK02

student zostanie przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi w zakresie ochrony obiektów; będzie potrafił

opracować i wprowadzić do działania przedsięwzięcia w zakresie zapobiegania określonym rodzajom przestępczości;

będzie potrafił opracować politykę bezpieczeństwa organizacji, strategię bezpieczeństwa firmy i plan ochrony.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, w formie testu jednokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z wymogami WSE.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Mikołajczyk
Prowadzący grup: Zbigniew Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów, podstawowych zagadnień dotyczących ochrony fizycznej i technicznej, form i sposobów planowania ochrony obiektów i osób, służb i podmiotów działających w zakresie ochrony osób, obiektów i mienia oraz świadczenia usług detektywistycznych. Student będzie potrafił: zdefiniować formacje ochrony osób, mienia i obiektów oraz rozpoznawać zagrożenia z nią związane; opracować plan ochrony, politykę i strategię bezpieczeństwa firmy; wymienić i opisać instytucje krajowe zajmujące się problematyką ochrony.

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów, podstawowych zagadnień dotyczących ochrony fizycznej i technicznej, form i sposobów planowania ochrony obiektów i osób, służb i podmiotów działających w zakresie ochrony osób, obiektów i mienia oraz świadczenia usług detektywistycznych. Student będzie potrafił: zdefiniować formacje ochrony osób, mienia i obiektów oraz rozpoznawać zagrożenia z nią związane; opracować plan ochrony, politykę i strategię bezpieczeństwa firmy; wymienić i opisać instytucje krajowe zajmujące się problematyką ochrony.

Szczegółowa problematyka przedmiotu skupia się na następujących zagadnieniach:

1. Pojęcia związane z problematyką przedmiotu.

2. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

3. Zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony;

4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;

5. Wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony;

6. Nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia;

7. Zasady ochrony transportowanej broni, amunicji, materiałów wybuchowych, uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego.

8. Usługi detektywistyczne.

9. Zasady planowania i prowadzenia ochrony specjalnej.

10. Zabezpieczenia imprez patriotycznych, religinych.

11. Zabezpieczenia imprez kultularno-rozrywkowych.

12. Zabezpieczenia imprez sportowych.

13. Planowanie ochrony obiektów.

14. Polityka bezpieczeństwa organizacji.

15. Strategia bezpieczeństwa firmy.

Literatura:

• Bejgier Waldemar, Ochrona osób i mienia. Warszawa 2010.

• Boratyński Jacek, Ochrona fizyczna osób i mienia Zagadnienia prawne. 2009.

• Gozdór Grzegorz, Ustawa o ochronie osób i mienia. 2005.

• Kaczyński Jarosław, Taktyka działań ochronnych. Ochrona osób. 2009.

• Kodeks postępowania karnego

• Kodeks wykroczeń

• Kodeks cywilny

• Kodeks pracy

• Krupa Lech, Ochrona osób i mienia. Broń palna i środki przymusu bezpośredniego. 2014.

• Kurzępa Bolesław, Ochrona osób i mienia. 2000.

Markiewicz Marek, Służby porządku publicznego w zabezpieczeniu imprez masowych. "Rocznik Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji", Szczytno 2011, nr 2, s. 345-377.

• Pokruszyński Witold, Sekuritologia.

• Radziejewski Ryszard, Siudalski Stefan Jerzy, Ochrona osób i mienia. Warszawa 2013.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie szczegółowych warunków postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 6 sierpnia 1998r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

• Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie określania szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych formacji ochronnych

z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi /miejskimi.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 września 1998r. w sprawie określenia rodzajów obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 listopada 1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 maja 1998 roku w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1998 roku w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 czerwca 1998 roku w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1998r. w sprawie wysokości

i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony.

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999r.

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony.

• Rozporządzenie MON z dnia 2 czerwca 1999 roku w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

• Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

• Skaźnik Marian, Ochrona przeciwpożarowa dużych obiektów. 1999

• Sławiński Maciej, Ochrona osób i mienia. 1998.

• Sokołowski Andrzej, Ochrona informacji komputerowych.

• Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Dz.U.

• Vademecum. Ochrona osób i mienia.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy Mc Teams.

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayRLIJFw4er9rScso6dqdxrLOfXYtw3bDqwC2TkKOpl81%40thread.tacv2/conversations?groupId=53db0818-04f1-49f3-b28b-bcd8fa8e9911&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kontakt do prowadzącego zajęcia:

dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.

tel. 780073292

e-mail: z.mikolajczyk@uksw.edu.pl

Dyżur: środa w godz. 8:00-9:30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Pachnik
Prowadzący grup: Karol Pachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Pachnik
Prowadzący grup: Karol Pachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)