Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-PB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W12, BW1_U02, BW1_U07,

BW1_K03

Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje charakterystyczne dla studenta rozpoczynający studia licencjackie.

Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowania problemu badawczego w postaci napisania artykułu naukowego.

Pełny opis:

Zajęcia w postaci indywidualnej pracy ze studentami.

Każdy ze studentów ustala z prowadzącym temat do opracowania. formułuje pytania badawcze, hipotezy, metody, źródła wykorzystane w opracowaniu, przygotowuje strukturę tekstu.

Student gotową pracę zamieszcza na platformie Moodle.

Literatura:

Przydzielana każdemu studentowi indywidualnie, zgodnie z podjętym tematem, którego efektem jest powstanie artykułu naukowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o polityce i administracji w systemie

nauk oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi

dyscyplinami naukowymi, w tym przede wszystkim z naukami o

bezpieczeństwie.

Ma wiedzę o metodyce prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze

szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do badań w obszarze

bezpieczeństwa państwa.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk

społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także

dyscyplin powiązanych, w tym głównie nauk o bezpieczeństwie oraz

pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w

wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnym i globalnym.

Potrafi sporządzać analizy i prognozy.

1 punkt ECTS udział w zajęciach. 2 punkty ECTS praca, którego efektem końcowym jest napisany artykuł.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu student przygotowuje artykuł naukowy.

Ocenianie ciągłe pracy studenta ze szczególnym skoncentrowaniem na przedstawionej pracy pisemnej w postaci artykułu naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki, Katarzyna Grzybowska-Walecka, Kinga Wojtas-Jarentowska
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki, Katarzyna Grzybowska-Walecka, Kinga Wojtas-Jarentowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Projekt badawczy ma charakter ćwiczeniowy. W ramach przedmiotu powstaje artykuł naukowy, plakat naukowy lub wystąpienie konferencyjne wraz z prezentacją. Warunkiem zaliczenia są efekty uzyskane, na którejś z trzech wskazanych ścieżek.

Pełny opis:

Studenci, pracując pojedynczo lub w parach, przygotowują materiał zaliczeniowy wedle schematu trzech ścieżek:

1) artykuł naukowy - niewielki objętościowo (ok pół znormalizowanego arkusza) tekst zachowujący wszystkie formalne wymogi tekstu naukowego (postawienie tezy/hipotezy, wskazanie metody, źródeł, posługiwanie się przypisami). Tekst nie może być tożsamy z potencjalnie przygotowywaną praca licencjacką.

2) plakat naukowy - plakat dotyczący wybranej kwestii opracowany z uwzględnieniem dedykowanej mu metodologii (podział przestrzeni, dobór środków wyrazu, merytoryczna treść podawana w sposób hasłowy oparta na odpowiednim materiale źródłowym).

3) tekst wystąpienia konferencyjnego (wraz z wygłoszeniem) i prezentacją - 10 slajdowa prezentacja przygotowana wedle wymogów referatu naukowego (wygłoszenie, rygor czasowy).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński, Urszula Góral, Anna Skolimowska, Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Piotr Burgoński, Urszula Góral, Anna Skolimowska, Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński, Paweł Kaczorowski, Anna Skolimowska
Prowadzący grup: Piotr Burgoński, Paweł Kaczorowski, Anna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)