Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka międzynarodowa - współczesne wyzwania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-PMWZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka międzynarodowa - współczesne wyzwania
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8DEEvlSMhuGNcIYOjPJUvNfD67ipIDoCODZXVeMD7Ek1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a4d17a45-395b-4ddb-93a2-f9a3dc26e61e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie wybranych zagadnień związanych z przekształcaniem systemu międzynarodowego w trzeciej dekadzie XXI wieku ze wskazaniem na przemiany i determinanty ról międzynarodowych najważniejszych graczy.

Pełny opis:

0. Zajęcia organizacyjne – wprowadzenie do problematyki zajęć

1. Bliski Wschód i jego meandry

2. Polityka Chin względem Morza Południowochińskiego i wobec… Świata

3. Pozycja międzynarodowa Federacji Rosyjskiej w trzeciej dekadzie XXI wieku

4. Tajemnica geostrategiczna Afganistanu

5. Kosowo jako prawie państwo i Macedonia jako państwo „sezonowe”?

6. Rzeczpospolita między dwiema potęgami

7. Podsumowanie zajęć

Scenariusz zajęć:

• Student/ka streszcza lekturę zadaną na dane zajęcia, czym ratuje tych, którzy jej nie przeczytali. Streszczenie – co bardzo istotne – powinno być uzupełnione o inne teksty samodzielnie znalezione. Prezentacja tematu powinna odbyć się z wykorzystaniem Power Point lub innego oprogramowania (25-30 minut)

• Student/ka proponuje obejrzenie krótkiego filmu ilustrującego dane zagadnienie. Film nie powinien być dłuższy niż 30 minut.

• Student proponuje tematy do dyskusji.

• Dyskusja na kanwie prezentacji i przeczytanej lektury obowiązującej na dane zajęcia.

• Słowo podsumowujące od prowadzącego zajęcia.

Literatura:

Jest w całości dostępna w postaci plików PDF lub video / podcastów (wg numeracji udostępnionych plików w MS Teams):

 01a – Czornik K., Zmiana układu sił w regionie Bliskiego Wschodu w XXI wieku Wybrane aspekty, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2018 t. 23, s. 55-86.

 02a – Góralczyk B., Geostrategia Xi Jinpinga – Chiny ruszają w świat, „Rocznik Strategiczny” 2016/2017, s. 286-300.

 03a – Miarka A., Pozycja międzynarodowa Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku — wybrane aspekty, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2018 t. 21, s. 89-110.

 04a – Otłowski T., Afganistan 2021 – anatomia klęski, „Pulaski Policy Papers. Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego” 20.08.2021 / 04b – Legieć A., Perspektywy rozwoju tzw. Państwa Islamskiego w Afganistanie, „Biuletyn PISM” nr 173 (2371), 1 października 2021.

 05a – Grabowska K., Piętno casusu Kosowa, „Świat Idei i Polityki” 2015 t. 15, s. 396-417 / 05b – Pieńkowski J., Jasina Ł., Żornaczuk T., Odcinek 303: "Bułgaria grozi blokadą unijnych aspiracji Macedonii Północnej, https://pism.pl/pism_w_mediach/podcasty/Odcinek_303_Bulgaria_grozi_blokada_unijnych_aspiracji_Macedonii_Polnocnej / Babić M., Macedonia przedmiotem rekonfiguracji terytorialnej? Ważny punkt dla geostrategów, https://www.youtube.com/watch?v=FIi0O24MZqo&t=897s&ab_channel=Podr%C3%B3%C5%BCbezPaszportu.

 06a – Świder K., Europa Środkowa jako obszar projektowania geopolitycznego, „Studia Europejskie” 2018 nr 2, s. 11-32.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - na ostatnich zajęciach.

Wszystkie zajęcia są obowiązkowe. Można dwukrotnie je opuścić bez konieczności usprawiedliwiania.

Podstawą zaliczenia jest prezentacja wygłaszana w czasie zajęć, która następnie jest przedmiotem dyskusji i uwag prowadzącego lub esej (na 4-5 stron) dotyczący jednego z poruszanych na zajęciach zagadnień.

Prowadzący zajęcia wystawiając ocenę końcową bierze pod uwagę:

- jakość prezentacji pod względem formalnym i merytorycznym,

- dobór źródeł i opracowań, w tym filmów,

- umiejętność prowadzenia dyskusji,

- terminowość w zakresie oddania pracy (prezentacji) w wersji pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Winkler
Prowadzący grup: Krzysztof Winkler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)