Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Percepcja zagrożeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-PZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Percepcja zagrożeń społecznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDZnM1n5h6xSgaRvHK7xVZ4VhdJfjP12JJzOEK7Ep3V41%40thread.tacv2/conversations?groupId=5ee7c87b-2a3f-41c7-b8c1-c0be6dffa24c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W03, BW2_W10,

BW2_U04, BW2_K04

Wymagania wstępne:

Student przystępujący do zajęć powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu:

1. Bezpieczeństwa państwa, jego struktury, elementów systemu

2. Zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.

3. Analizy ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa państwa.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problemami społecznymi, ich cechami konstytutywnymi, uwarunkowaniami, przyczynami i skutkami. A także z ich diagnozowaniem i pomiarem oraz charakterystyką wybranych współczesnych problemów społecznych.

Pełny opis:

Tematyka zajęć podzielona jest na dwie części. Część pierwsza dotyczy sposobów / metod identyfikacji zagrożeń społecznych w państwie. Uwagę szczególną zwraca się na rozpoznawanie zagrożeń w ramach procesu planowania cywilnego podczas przygotowywania: planu zarządzania kryzysowego oraz Raportów cząstkowych do Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. W trakcie tej części omawiane są metody identyfikacji i szacowania ryzyka. Druga część zajęć to dokonywania na zajęciach charakterystyki zagrożeń społecznych (w tym zagrożeń socjalnych). Każde zagrożenia rozpatrywane jest pod kątem:

1. Charakteru zagrożenia.

2. Przyczyn.

3. Skutków.

4. W przypadku zagrożeń związanych z naruszeniem prawa modus operandi.

5. Instytucji odpowiedzialnych za minimalizację zagrożenia z podziałem na działania proaktywne i reaktywne.

Literatura:

1. Frysztacki, K. (2009). "Socjologia problemów społecznych". Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

2. Miś, L. (2007). "Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania". Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. Procedura opracowania raportów cząstkowych do Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.

4. Przykładowe plany zarządzania kryzysowego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student:

1. Definiuje, klasyfikuje problemy i zagrożenia społeczne, wyjaśnia ich uwarunkowania, wskazuje przyczyny i skutki.

2. Wskazuje sposoby rozpoznawania, diagnozowania i pomiaru oraz rozwiązywania.

3. Ma wiedzę o poglądach i postawach członków społeczeństwa wobec problemów społecznych.

Umiejętności:

Student:

1. Interpretuje zjawiska społeczne jako problemy społeczne.

2. Wskazuje i wyjaśnia cechy, przyczyny i skutki wybranych najważniejszych problemów społecznych wykorzystując wiedzę.

3. Wskazuje sposoby diagnozowania oraz strategie rozwiązywania najważniejszych współczesnych problemów społecznych.

Kompetencje

Student:

1. Jest gotów do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego w państwie.

2. Rozumie konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczania prawdopodobieństwa występowania zagrożeń społecznych oraz ich skutków.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: ćwiczenia

Zaliczenia na podstawie obecności i aktywności studentów podczas zajęć.

30% - obecność

30% - aktywność

40% - przygotowanie i wygłoszenie referatu dot. wybranego zagrożenia społecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)