Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-SB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W06

BW1_W11

BW1_U04

BW1_U05

Wymagania wstępne:

Wymagana jest podstawowa wiedza na temat Unii Europejskiej, realizowana w ramach podstawy programowej na lekcjach WOS w szkole ponadpodstawowej.

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z systemem bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Problematyka bezpieczeństwa UE prezentowana jest z uwzględnieniem specyfiki integracji europejskiej i samej UE, ujawniającej się na tle tradycyjnego podejścia do sposobów i instrumentów zapewniania bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci poznają genezę i rozwój współpracy państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w UE, prowadzony w ostatnich 30 latach, aż do podjęcia działań zmierzających do utworzenia tzw. unii bezpieczeństwa. W szczególności analizowane są działania UE na gruncie: Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, oraz wybranych zagadnień z szerokiej dziedziny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z systemem bezpieczeństwa rozwijanym w ramach Unii Europejskiej. Problematyka bezpieczeństwa UE prezentowana jest z uwzględnieniem specyfiki integracji europejskiej i samej UE, ujawniającej się na tle tradycyjnego podejścia do sposobów i instrumentów zapewniania bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci poznają genezę, a następnie rozwój współpracy państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w UE, prowadzony w ostatnich 30 latach, aż do podjęcia działań zmierzających do utworzenia tzw. unii bezpieczeństwa. W szczególności analizowane są działania UE na gruncie: Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, oraz wybranych zagadnień z szerokiej dziedziny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE (zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi UE, współpraca policyjna, współpraca wymiarów sprawiedliwości, przeciwdziałanie radykalizacji postaw i zwalczanie terroryzmu). W zakresie działań UE na gruncie ww. polityk analizowane są: ich podstawy prawne (obecne w prawie pierwotnym i wtórnym), wymiar instytucjonalny (dot. instytucji UE oraz jej wyspecjalizowanych agencji), wymiar strategiczny (zawarty w dokumentach programowych: strategiach i agendach UE), wymiar praktyczno-operacyjny.

Literatura:

- Aleksandrowicz Tomasz R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Wyd. Difin, Warszawa 2018.

- Badźmirowska-Masłowska Katarzyna, Obszar wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej: geneza, ewolucja, współczesne wyzwania, AON, Warszawa 2013.

- Chruściel M, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, w: J. Tkaczyński, M. Świstak (red.), Wybrane polityki publiczne UE: stan i perspektywy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.

- Gajda Anastazja, Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE, „Studia z Polityki Publicznej” 2015 nr 3(7).

- Nugent Neil, Unia Europejska – władza i polityka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012 (fragmenty z roz. 19 i 21 – s. 428-433, 482-503).

- Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009 (roz. II, III i IV, s. 54-164).

- Potyrała Anna, Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE po traktacie lizbońskim, „Przegląd zachodni” 2011 nr 3.

- Trojanowska-Strzęboszewska M., Uwarunkowania polityczne, w: Fehler W., Marczuk K. (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja – wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W trakcie zajęć uzyskiwane są następujące przedmiotowe efekty uczenia się:

SB1. Student/ka wskazuje najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE, ich uwarunkowania i konsekwencje.

SB2. Student/ka charakteryzuje uprawnienia najważniejszych instytucji UE zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE oraz identyfikuje podstawy prawne ich działania.

SB3. Student/ka omawia działania podejmowane w UE w celu przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE.

SB4. Student/ka analizuje sytuację w UE pod względem poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz możliwych zagrożeń w tym zakresie.

SB5. Student/ka ocenia i interpretuje polityczne strategie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE, a także konkretne działania podejmowane na poziomie UE w tej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

SB1. Student/ka celnie i wyczerpująco wskazuje najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE, dogłębnie wyjaśnia ich uwarunkowania i wszystkie potencjalne konsekwencje.

SB2. Student/ka charakteryzuje uprawnienia wszystkich omawianych podczas zajęć instytucji UE zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE oraz bez błędu identyfikuje podstawy prawne ich działania.

SB3. Student/ka omawia różnego typu działania podejmowane w UE w celu przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń zarówno dla bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego UE.

SB4. Student/ka dogłębnie i uwzględniając różne stanowiska analizuje sytuację w UE pod względem poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz możliwych zagrożeń w tym zakresie.

SB5. Student/ka wieloaspektowo i merytorycznie (odnosząc się do weryfikowalnej wiedzy) ocenia i interpretuje polityczne strategie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE, a także konkretne działania podejmowane na poziomie UE w tej dziedzinie.

Na ocenę dobrą:

SB1. Student/ka trafnie, ale pobieżnie wskazuje najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE, poprawnie wyjaśnia ich uwarunkowania i większość potencjalnych konsekwencji.

SB2. Student/ka charakteryzuje uprawnienia większości omawianych podczas zajęć instytucji UE zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE oraz jedynie z drobnymi błędami identyfikuje podstawy prawne ich działania.

SB3. Student/ka omawia większość działań podejmowanych w UE w celu przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń zarówno dla bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego UE.

SB4. Student/ka trafnie, ale powierzchownie i bez uwzględnienia różnych stanowisk analizuje sytuację w UE pod względem poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz przynajmniej kilku możliwych zagrożeń w tym zakresie.

SB5. Student/ka jedynie z drobnymi błędami merytorycznymi i w ograniczonym stopniu ocenia i interpretuje polityczne strategie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE, a także konkretne działania podejmowane na poziomie UE w tej dziedzinie.

Na ocenę dostateczną:

SB1. Student/ka adekwatnie wskazuje zaledwie połowę kluczowych najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE, w dostatecznym stopniu wyjaśnia ich uwarunkowania i większość potencjalnych konsekwencji.

SB2. Student/ka fragmentarycznie charakteryzuje uprawnienia większości omawianych podczas zajęć instytucji UE zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE oraz jedynie w połowie identyfikuje podstawy prawne ich działania.

SB3. Student/ka omawia tylko wybrane działania podejmowane w UE w celu przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń zarówno dla bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego UE.

SB4. Student/ka trafnie, ale połowicznie i dość fragmentarycznie (np. jednostronnie) analizuje sytuację w UE pod względem poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz tylko kilku najważniejszych możliwych zagrożeń w tym zakresie.

SB5. Student/ka popełniając nieliczne błędy merytoryczne oraz tylko w podstawowym stopniu ocenia i powierzchownie interpretuje polityczne strategie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE, a także działań podejmowanych na poziomie UE w tej dziedzinie.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z systemem bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Problematyka bezpieczeństwa UE prezentowana jest z uwzględnieniem specyfiki integracji europejskiej i samej UE, ujawniającej się na tle tradycyjnego podejścia do sposobów i instrumentów zapewniania bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci poznają genezę i rozwój współpracy państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w UE, prowadzony w ostatnich 30 latach, aż do podjęcia działań zmierzających do utworzenia tzw. unii bezpieczeństwa. W szczególności analizowane są działania UE na gruncie: Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, oraz wybranych zagadnień z szerokiej dziedziny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z systemem bezpieczeństwa rozwijanym w ramach Unii Europejskiej. Problematyka bezpieczeństwa UE prezentowana jest z uwzględnieniem specyfiki integracji europejskiej i samej UE, ujawniającej się na tle tradycyjnego podejścia do sposobów i instrumentów zapewniania bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci poznają genezę, a następnie rozwój współpracy państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w UE, prowadzony w ostatnich 30 latach, aż do podjęcia działań zmierzających do utworzenia tzw. unii bezpieczeństwa. W szczególności analizowane są działania UE na gruncie: Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, oraz wybranych zagadnień z szerokiej dziedziny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE (zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi UE, współpraca policyjna, współpraca wymiarów sprawiedliwości, przeciwdziałanie radykalizacji postaw i zwalczanie terroryzmu). W zakresie działań UE na gruncie ww. polityk analizowane są: ich podstawy prawne (obecne w prawie pierwotnym i wtórnym), wymiar instytucjonalny (dot. instytucji UE oraz jej wyspecjalizowanych agencji), wymiar strategiczny (zawarty w dokumentach programowych: strategiach i agendach UE), wymiar praktyczno-operacyjny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Aleksandrowicz Tomasz R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Wyd. Difin, Warszawa 2018.

Badźmirowska-Masłowska Katarzyna, Obszar wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej: geneza, ewolucja, współczesne wyzwania, AON, Warszawa 2013.

Chruściel M, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, w: J. Tkaczyński, M. Świstak (red.), Wybrane polityki publiczne UE: stan i perspektywy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.

Gajda Anastazja, Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE, „Studia z Polityki Publicznej” 2015 nr 3(7).

Nugent Neil, Unia Europejska – władza i polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012 (fragmenty z roz. 19 i 21 – s. 428-433, 482-503).

Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009 (roz. II, III i IV, s. 54-164).

Potyrała Anna, Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE po traktacie lizbońskim, „Przegląd zachodni” 2011 nr 3.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Uwarunkowania polityczne, w: Fehler W., Marczuk K. (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja – wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 25-30 godz.]:

- uczestnictwo w wykładzie, konsultacje, egzamin: 32 godz.

- samodzielna lektura przed zajęciami: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia pisemnego, realizacja ustnych prac zlecanych w toku zajęć: 18 godz.

Łącznie 60 godz. = 2 ECTS, w tym w bezpośrednim kontakcie z prowadzącą zajęcia - 32 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z systemem bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Problematyka bezpieczeństwa UE prezentowana jest z uwzględnieniem specyfiki integracji europejskiej i samej UE, ujawniającej się na tle tradycyjnego podejścia do sposobów i instrumentów zapewniania bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci poznają genezę i rozwój współpracy państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w UE, prowadzony w ostatnich 30 latach, aż do podjęcia działań zmierzających do utworzenia tzw. unii bezpieczeństwa. W szczególności analizowane są działania UE na gruncie: Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, oraz wybranych zagadnień z szerokiej dziedziny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE.

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 13.15-14.45 na platformie MsTeams. W wyjątkowych sytuacjach (gdy zajęcia kolidowałyby z posiedzeniem Rady Wydziału) zajęcia będą mogły być prowadzone w godz. 18.30-20.00. Informacje będą dostępne w systemie USOS.

Proszę o dołączanie do zespołu na MsTeams punktualnie.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3agFECi0lIf-frzRUCdzNA5wMquNW_mM53v1wdK2RXFfY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=db8d2cb6-9f93-4564-99b6-01f751355b6c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 25-30 godz.]:

- uczestnictwo w wykładzie, konsultacje, egzamin: 32 godz.

- samodzielna lektura przed zajęciami: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia pisemnego, realizacja ustnych prac zlecanych w toku zajęć: 18 godz.

Łącznie 60 godz. = 2 ECTS, w tym w bezpośrednim kontakcie z prowadzącą zajęcia - 32 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z systemem bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Problematyka bezpieczeństwa UE prezentowana jest z uwzględnieniem specyfiki integracji europejskiej i samej UE, ujawniającej się na tle tradycyjnego podejścia do sposobów i instrumentów zapewniania bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci poznają genezę i rozwój współpracy państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w UE, prowadzony w ostatnich 30 latach, aż do podjęcia działań zmierzających do utworzenia tzw. unii bezpieczeństwa. W szczególności analizowane są działania UE na gruncie: Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, oraz wybranych zagadnień z szerokiej dziedziny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE.

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 13.15-14.45 na platformie MsTeams. W wyjątkowych sytuacjach (gdy zajęcia kolidowałyby z posiedzeniem Rady Wydziału) zajęcia będą mogły być prowadzone w godz. 18.30-20.00. Informacje będą dostępne w systemie USOS.

Proszę o dołączanie do zespołu na MsTeams punktualnie.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3agFECi0lIf-frzRUCdzNA5wMquNW_mM53v1wdK2RXFfY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=db8d2cb6-9f93-4564-99b6-01f751355b6c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)