Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-SL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W13, BW1_W14,

BW1_U02, BW1_U08,

BW1_K01, BW1_K06

Skrócony opis:

Celami seminarium są pogłębienie wiedzy metodologicznej i teoretycznej, praktyczne wykorzystanie zdobytych w czasie studiów umiejętności opracowywania tekstów naukowych oraz przygotowanie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej z obszaru nauk społecznych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa (w obrębie dyscyplin: nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie).

Podczas pierwszego semestru seminarium każdy z jego uczestników pod kierunkiem prowadzącego, a także w dyskusji z pozostałymi uczestnikami seminarium:

- pogłębia wiedzę metodologiczną i teoretyczną oraz umiejętności opracowywania tekstów naukowych;

- gromadzi i analizuje materiały w zakresie problematyki, której dotyczy wybrany temat pracy licencjackiej;

- ustala temat pracy i strukturę pracy;

- przygotowuje jeden rozdział pracy.

Podczas drugiego semestru seminarium każdy z jego uczestników pod kierunkiem prowadzącego, a także w dyskusji z pozostałymi uczestnikami seminarium:

- pogłębia wiedzę metodologiczną i teoretyczną oraz umiejętności opracowywania tekstów naukowych;

- gromadzi i analizuje materiały w zakresie problematyki, której dotyczy wybrany temat pracy licencjackiej;

- przygotowuje pozostałe części pracy.

Literatura:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013.

Pieter J., Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student przygotowuje kolejne części pracy oraz równolegle pogłębia wiedzę dotyczącą metodologii badań w naukach społecznych oraz zasad pisania prac dyplomowych (poziom licencjacki), a także uczy się wypracowywania planu przedsięwzięć badawczych w obszarze nauk społecznych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach zgodnie z planem pracy wytyczonym przez promotora. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań. O ile promotor nie przyjmie innych ustaleń - nieobecność na więcej niż trzech zajęciach skutkuje obniżeniem oceny końcowej – 0,5 punktu za każdą nieobecność powyżej trzech przewidzianych w warunkach zaliczenia. Punktacja ujemna odejmowana jest od oceny końcowej w semestrze.

2. Wybór obszaru badawczego pracy dyplomowej musi zostać dokonany podczas pierwszych dwóch zajęć seminaryjnych.

3. Student dokonuje wyboru tematu w oparciu o wskazówki promotora. Wybór tematu pracy musi nastąpić do końca października (terminem końcowym rozliczenia jest data ostatnich zajęć w październiku). W innym wypadku student podejmuje temat spośród propozycji przedłożonych przez promotora. Konieczne jest złożenie podania o zatwierdzenie tematu pracy (do końca października).

4. Plan pracy musi być przygotowany w terminie określonym przez prowadzącego. Zwyczajowo do końca listopada (terminem końcowym rozliczenia będzie wówczas data ostatnich zajęć w listopadzie).

5. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest rozliczenie zadań z punktów 3 i 4 oraz oddanie w terminie ustalonym przez prowadzącego, ale nie później niż ostatnie zajęcia semestru zimowego jednego ukończonego rozdziału pracy.

6. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego w drugim terminie jest oddanie rozdziału pracy w wyznaczonym przez promotora terminie w sesji poprawkowej. W drugim terminie nie mogą być rozliczane zadania z punktów 3 i 4.

7. Student, który nie zaliczy semestru zimowego - nie ma możliwości kontynuowania pracy w semestrze letnim.

8. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w pierwszym terminie jest przekazanie promotorowi pełnej wersji pracy najpóźniej podczas pierwszych zajęć w maju (w uzasadnionych przypadkach, o ile przyjęty harmonogram pracy na seminarium to umożliwia, promotor może ten termin przedłużyć).

9. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w drugim terminie jest przekazanie promotorowi pełnej wersji pracy najpóźniej na ostatnich zajęciach w semestrze letnim (w uzasadnionych przypadkach, o ile przyjęty harmonogram pracy na seminarium to umożliwia, promotor może ten termin przedłużyć). Zachowanie tego terminu jest konieczne, aby promotor mógł nanieść poprawki oraz omówić je ze studentem, który zobowiązany jest przedstawić poprawioną pracę w wyznaczonym przez promotora terminie w sesji poprawkowej. W przypadku seminarium w semestrze letnim - nie ma możliwości konsultowania w terminie poprawkowym pracy, która nie została przekazana do sprawdzenia na ostatnich zajęciach (lub w terminie wskazanym przez promotora).

10. Promotor określa pozostałe szczegółowe zasady pracy na seminarium.

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński, Zbigniew Mikołajczyk, Andrzej Rudowski, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Piotr Burgoński, Zbigniew Mikołajczyk, Andrzej Rudowski, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celami seminarium są pogłębienie wiedzy metodologicznej i teoretycznej, praktyczne wykorzystanie zdobytych w czasie studiów umiejętności opracowywania tekstów naukowych oraz przygotowanie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej z obszaru nauk społecznych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa (w obrębie dyscyplin: nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie).

Podczas pierwszego semestru seminarium każdy z jego uczestników pod kierunkiem prowadzącego, a także w dyskusji z pozostałymi uczestnikami seminarium:

- pogłębia wiedzę metodologiczną i teoretyczną oraz umiejętności opracowywania tekstów naukowych;

- gromadzi i analizuje materiały w zakresie problematyki, której dotyczy wybrany temat pracy licencjackiej;

- ustala temat pracy i strukturę pracy;

- przygotowuje jeden rozdział pracy.

Podczas drugiego semestru seminarium każdy z jego uczestników pod kierunkiem prowadzącego, a także w dyskusji z pozostałymi uczestnikami seminarium:

- pogłębia wiedzę metodologiczną i teoretyczną oraz umiejętności opracowywania tekstów naukowych;

- gromadzi i analizuje materiały w zakresie problematyki, której dotyczy wybrany temat pracy licencjackiej;

- przygotowuje pozostałe części pracy.

Literatura:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013.

Pieter J., Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005 (i wszystkie następne wydania).

Wymagania wstępne:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz, Janusz Balicki, Tadeusz Kamiński, Grzegorz Kęsik, Andrzej Rudowski, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz, Janusz Balicki, Tadeusz Kamiński, Grzegorz Kęsik, Andrzej Rudowski, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

PUNKTY ECTS: 3

Seminarium - 30 godz.

Przygotowanie pracy - 60 godz.

Suma: 90 godz. = 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celami seminarium są pogłębienie wiedzy metodologicznej i teoretycznej, praktyczne wykorzystanie zdobytych w czasie studiów umiejętności opracowywania tekstów naukowych oraz przygotowanie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej z obszaru nauk społecznych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa (w obrębie dyscyplin: nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie).

Podczas pierwszego semestru seminarium każdy z jego uczestników pod kierunkiem prowadzącego, a także w dyskusji z pozostałymi uczestnikami seminarium:

- pogłębia wiedzę metodologiczną i teoretyczną oraz umiejętności opracowywania tekstów naukowych;

- gromadzi i analizuje materiały w zakresie problematyki, której dotyczy wybrany temat pracy licencjackiej;

- ustala temat pracy i strukturę pracy;

- przygotowuje jeden rozdział pracy.

Podczas drugiego semestru seminarium każdy z jego uczestników pod kierunkiem prowadzącego, a także w dyskusji z pozostałymi uczestnikami seminarium:

- pogłębia wiedzę metodologiczną i teoretyczną oraz umiejętności opracowywania tekstów naukowych;

- gromadzi i analizuje materiały w zakresie problematyki, której dotyczy wybrany temat pracy licencjackiej;

- przygotowuje pozostałe części pracy.

Literatura:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013.

Pieter J., Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005 (i wszystkie następne wydania).

Wymagania wstępne:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz, Piotr Bajda, Jarosław Drozd, Tadeusz Kamiński, Grzegorz Kęsik, Kazimierz Pawlik, Andrzej Rudowski, Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz, Piotr Bajda, Jarosław Drozd, Tadeusz Kamiński, Grzegorz Kęsik, Kazimierz Pawlik, Andrzej Rudowski, Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)