Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-SM-II
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W11, BW2_W12, BW2_U02, BW2_U07,

BW2_U11, BW2_K01, BW2_K03, BW2_K05

Wymagania wstępne:

Terminowe rozliczenie zadań - warunkujących przejście do kolejnych etapów przygotowywania pracy magisterskiej (zgodnie z wytycznymi promotora).

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej z obszaru nauk społecznych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa (w obrębie dyscyplin nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie).

Etapy pisania pracy w podziale na semestry:

1. Wybór tematu i ustalenie struktury pracy oraz przygotowanie zarysu wstępu.

2. Przygotowanie jednego lub dwóch rozdziałów pracy – w zależności od trybu pracy ustalonego przez promotora.

3. Przygotowanie jednego lub dwóch rozdziałów pracy – w zależności od trybu pracy ustalonego przez promotora.

4. Przygotowanie pozostałych rozdziałów oraz opracowanie wszystkich niezbędnych elementów pracy zarówno pod względem merytorycznym, jak i redakcyjnym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma rozszerzoną i pogłębioną orientację w charakterze nauk społecznych,

w szczególności nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach

do innych nauk.

Dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Potrafi klarownie, spójnie i elokwentnie wypowiadać się ustnie i pisemnie

na temat zjawisk i procesów zachodzących w życiu publicznym.

Charakteryzuje się odpowiedzialnym podejściem do proponowanych

i podejmowanych zadań. Potrafi przewidzieć i uwzględnić wielokierunkowe

skutki swojego działania.

Potrafi wykorzystać dostępną wiedzę ekspercką.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cebul, Jarosław Drozd, Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Krzysztof Cebul, Jarosław Drozd, Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz, Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz, Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cebul, Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Krzysztof Cebul, Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Obecność na zajęciach – 30 godz.

Przygotowanie pracy - 70 godz.


Liczba ECTS: 100 godz. / 25 godz. (25 godz. = 1 ECTS) = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)