Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Udział w konferencji z referatem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-UKR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Udział w konferencji z referatem
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTJjYzY3ZDgtOGUwZi00YjVhLWFjNTUtOTQ5NzUxMGNhZjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2263b36e08-a292-412c-8511-874fd0b07a84%22%7d
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_U01, BW1_U02,

BW1_U08


Wymagania wstępne:

Napisany i zaakceptowany artykuł napisany na zajęciach "Projekt Badawczy".

Skrócony opis:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu na podstawie artykułu napisanego na zajęciach "Projekt Badawczy" oraz przygotowanie posteru związanego z prezentacją.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studentów do wygłoszenia referatu z przygotowanego na poprzednich zajęciach "Projekt badawczy" artykułu oraz do przygotowania związanego z prezentacją naukowego posteru.

W dalszej części zajęć studenci prezentują przygotowany referat. Prowadzący dokonuje oceny prezentacji a następnie pozostali studenci wyrażają własne opinie nt. usłyszanej prezentacji i posteru.

Literatura:

Literatura do zajęć obejmuje:

- bibliografię adekwatną do każdego tematu referatu, na podstawie którego przygotowywana jest prezentacja.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa państwa.

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk

społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także

dyscyplin powiązanych, w tym głównie nauk o bezpieczeństwie oraz

pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w

wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnymi globalnym.

Student potrafi sporządzać analizy i prognozy.

1 punkt ECTS udział w zajęciach. 1 punkt ECTS przygotowanie i wygłoszenie prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest ocena przygotowanej i przedstawionej na zajęciach prezentacji oraz przygotowanego posteru do prezentacji.

Ocena końcowa: prezentacja - 80%, poster - 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki, Małgorzata Pawlus, Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Janusz Balicki, Małgorzata Pawlus, Janusz Węgrzecki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTJjYzY3ZDgtOGUwZi00YjVhLWFjNTUtOTQ5NzUxMGNhZjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2263b36e08-a292-412c-8511-874fd0b07a84%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do wygłoszenia referatu z przygotowanego na poprzednich zajęciach "Projekt badawczy" referatu oraz do przygotowania związanego z referatem naukowego posteru.

W dalszej części zajęć studenci prezentują przygotowany referat oraz poster. Prowadzący dokonuje oceny prezentacji a następnie pozostali studenci wyrażają własne opinie nt. usłyszanej prezentacji i posteru.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują do studentów do wygłoszenia referatu z przygotowanego na poprzednich zajęciach referatu oraz do przygotowania naukowego posteru.

W dalszej części zajęć studenci prezentują przygotowany referat. Prowadzący dokonuje oceny prezentacji a następnie pozostali studenci wyrażają własne opinie nt. usłyszanej prezentacji.

Literatura:

Materiały zamieszczane na platformie e-learningowej Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajda, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Piotr Bajda, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu na podstawie artykułu napisanego na zajęciach "Projekt Badawczy" oraz przygotowanie posteru związanego z prezentacją.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują do studentów do wygłoszenia referatu z przygotowanego na poprzednich zajęciach "Projekt badawczy" artykułu oraz do przygotowania naukowego posteru.

W dalszej części zajęć studenci prezentują przygotowany referat. Prowadzący dokonuje oceny prezentacji a następnie pozostali studenci wyrażają własne opinie nt. usłyszanej prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki, Kinga Wojtas-Jarentowska
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki, Kinga Wojtas-Jarentowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie wystąpienia konferencyjnego wraz z prezentacją z zachowaniem ustalonych standardów lub przedstawienie (w formie pisemnej) oraz wygłoszenie głównych tez i wniosków artykułu naukowego na wybrany temat. kontynuacja zajęć z poprzedniego semestru.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują do studentów do wygłoszenia referatu z przygotowanego na poprzednich zajęciach "Projekt badawczy" artykułu oraz do przygotowania naukowego posteru.

W dalszej części zajęć studenci prezentują przygotowany referat. Prowadzący dokonuje oceny prezentacji a następnie pozostali studenci wyrażają własne opinie nt. usłyszanej prezentacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)