Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do kryminologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-WDKR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do kryminologii
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W08, BW1_W10

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury przedmiotu.

Skrócony opis:

Przedmiot określa naukę o przestępstwie i przestępcy, o objawach i przyczynach przestępczości i innych związanych z nią zjawiskach patologii społecznej oraz o ich zapobieganiu. Przedstawia funkcjonowanie systemu sprawiedliwości karnej. Obrazuje instytucjonalny zakres działań zapobiegawczych.

Pełny opis:

Pełny opis: Przedmiot określa naukę o przestępstwie i przestępcy, o objawach i przyczynach przestępczości i innych związanych z nią zjawiskach patologii społecznej oraz o ich zapobieganiu. Przedstawia funkcjonowanie systemu sprawiedliwości karnej. Obrazuje instytucjonalny zakres działań zapobiegawczych. Szczegółowa treść przedmiotu skupia się na przedstawieniu następujących zagadnień:

1. Pojęcie i zakres kryminologii.

2. Charakterystyka zjawiska przestępczości.

3. Przestępczość w Polsce w latach 1990-2014 według wybranych jej rodzajów.

4. Zjawiska patologiczne w Polsce.

5. Psychologiczne teorie zachowań agresywnych.

6. Socjologiczne teorie zjawiska przestępczości.

7. Radykalna kryminologia.

8. Teoria postmodernistyczna i konstytutywna.

9. Kryminologia feministyczna.

10. Determinanty zjawisk przestępczych.

11. Zadania, struktura organizacyjna i zakres działania prokuratury.

12. Zadania, struktury i zakresy działania innych podmiotów tj. policja, ABW, CBA, SG, ŻW, SC, inne służby, władze samorządowe, urzędy pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Zespoły Interdyscyplinarne, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOW, MOS, instytucje pozarządowe.

13. System profilaktyki kryminologicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się:

Wiedza:

BW1_W07 - Posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych.

Umiejętności:

BW1_U07 - Potrafi korzystać z aktów prawnych.

Kompetencje społeczne:

BW1_K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

BW1_K06 - Potrafi planować i organizować pracę.

Metody i kryteria oceniania:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu - z wyraźną przewagą pozytywów - i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Mikołajczyk
Prowadzący grup: Zbigniew Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot określa naukę o przestępstwie i przestępcy, o objawach i przyczynach przestępczości i innych związanych z nią zjawiskach patologii społecznej oraz o ich zapobieganiu. Przedstawia funkcjonowanie systemu sprawiedliwości karnej. Obrazuje instytucjonalny zakres działań zapobiegawczych.

Pełny opis:

Przedmiot określa naukę o przestępstwie i przestępcy, o objawach i przyczynach przestępczości i innych związanych z nią zjawiskach patologii społecznej oraz o ich zapobieganiu. Przedstawia funkcjonowanie systemu sprawiedliwości karnej. Obrazuje instytucjonalny zakres działań zapobiegawczych. Szczegółowa treść przedmiotu skupia się na przedstawieniu następujących zagadnień:

1. Pojęcie i zakres kryminologii.

2. Charakterystyka zjawiska przestępczości.

3. Przestępczość w Polsce w latach 1990-2014 według wybranych jej rodzajów.

4. Zjawiska patologiczne w Polsce.

5. Psychologiczne teorie zachowań agresywnych.

6. Socjologiczne teorie zjawiska przestępczości.

7. Radykalna kryminologia.

8. Teoria postmodernistyczna i konstytutywna.

9. Kryminologia feministyczna.

10. Determinanty zjawisk przestępczych.

11. Zadania, struktura organizacyjna i zakres działania prokuratury.

12. Zadania, struktury i zakresy działania innych podmiotów tj. policja, ABW, CBA, SG, ŻW, SC, inne służby, władze samorządowe, urzędy pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Zespoły Interdyscyplinarne, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOW, MOS, instytucje pozarządowe.

13. System profilaktyki kryminologicznej.

14. Polityka pozbawiania zysków zawodowych przestępców – środki karne i instytucja zabezpieczenia mienia.

15. Dopalacze – dokąd zmierza świat? Dyskusja.

Literatura:

Literatura:

1. B a ł a n d y n o w i c z A., Zapobieganie przestępczości: studium prawno-porównawcze z zakresu polityki kryminalnej. Warszawa 1998; 2. C z a p s k a J., K r u p i a r z W. (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych. Warszawa 1999;

3. C z a p s k a J., K u r y H. (red.), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej. Kraków 2002;

4. D o b r o w s k i Z., Korupcja w życiu publicznym, Zielona Góra 2001; 5. G ł o w a c k i R., Europejska sieć prewencji kryminalnej. 2008;

6. H o ł y s t B., Kryminologia. Warszawa 1994;

7. H o ł y s t B., Kryminologia. Warszawa 2009;

8. H o ł y s t B., Kryminologia. Wyd. 11, Warszawa 2016.

9. H o ł y s t B., Kryminalistyka. Warszawa 2004;

10. H o ł y s t B., Policja na świecie. Warszawa 2011;

11. H o ł y s t B., Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2004;

12. H o ł y s t B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2, Warszawa 2007; 13. H o ł y s t B., Terroryzm. T. 1 i 2, Warszawa 2009;

14. K e l l i n g G. L., C o l e s C. M., Wybite szyby – jak zwalczać przestępczość i przywracać ład w najbliższym otoczeniu. Poznań 2000; 15. L a s o c i k Z., Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie. Warszawa 2006;

16. Ł o j e k K., Elementarz rozwiązywania lokalnych problemów bezpieczeństwa, 2008;

17. P i e p r z n y S., Policja organizacja i funkcjonowanie. Kraków 2003;

18. P i k u l s k i St., Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Warszawa 1996;

19. Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”. Warszawa 2007.

20. S u l o w s k i S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2009;

21. U r b a n A., Prewencja kryminalna. Szczytno 2008;

22. W a r m i ń s k i A., Instytucjonalizacja ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w okresie transformacji ustrojowej. Siedlce 2011;

23. W o j t a s z c z y k K. A., M a j e r s k a – S o s n o w s k a A., Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy. Warszawa 2009;

AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. DzU. z 2007 r. nr 65, poz. 437.

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. DzU. z 2012 r. poz. 567.

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. DzU. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592.

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. DzU. z 2001 r. nr 142, poz. 1590.

5. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. DzU. z 2011 r. Nr 278, poz.1687; nr 217, poz. 1280, nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908.

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. DzU. z 2012 r., poz. 621.

7. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. DzU. z 2011 r. nr 116, poz. 675.

8. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. DzU. z 2010 r. Nr 29, poz.154, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677, Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, poz. 908.

9. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz. U. z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64. poz. 593, ze zm.

10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230; Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 822, 1188.

Wymagania wstępne:

Forma zdalna przy wykorzystaniu platformy Mc Teams.

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahqfTHssmYl8ARrEOh3VKyn5Uk3EttVzXpoQVmSuIa501%40thread.tacv2/conversations?groupId=6535ba75-8e25-439d-a075-92ee1800f988&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kontakt do prowadzącego zajęcia:

dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.

e-mail: z.mikolajczyk@uksw.edu.pl

tel. 780073292

Dyżur: środa w godz. 8:00-9:30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kałdon
Prowadzący grup: Barbara Kałdon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:


lektura: 25 godz.


przygotowanie do zajęć: 15 godz.


przygotowanie referatu: 15 godz.


suma godzin: 60 [60/30(25)=2]


liczba ECTS: 2


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Pachnik
Prowadzący grup: Karol Pachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)