Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-WPBK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa kulturowego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03, BW1_W04,

BW1_W05


BW1_W03

Potrafi analizować procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki

w strukturze społecznej.

BW1_W04

Potrafi definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz oceniać sytuacje w

kontekście zagrożeń

BW1_W05

Posiada umiejętność rozumienia zasad organizacji podmiotów państwowych i

niepaństwowych, przede wszystkim podmiotów odpowiedzialnych za

bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych oraz zasad realizacji zadań przez te

podmioty.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze znaczeniem kultury dla tożsamości narodowej i europejskiej w kontekście bezpieczeństwa. Student poznaje najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa kulturowego jak globalizacja, konflikty etniczne, ludobójstwo kulturowe, asymilacja i akulturacja.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze znaczeniem kultury dla tożsamości narodowej i europejskiej w kontekście bezpieczeństwa. Student poznaje najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa kulturowego jak globalizacja, konflikty etniczne, ludobójstwo kulturowe, asymilacja i akulturacja.

Literatura:

Czaja Jan, Bezpieczeństwo kulturowe. Zarys problematyki,

Czaja Jan, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008,

Gierszewski J., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych, Difin, Warszawa 2020.

Gierycz Michał, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Huntington Samuel, Zderzenie cywilizacji, MUZA, Warszawa 2008.

Kołakowski Leszek, O tożsamości zbiorowej

Kowalczyk Jan, Kulturowy wymiar bezpieczeństwa we współczesnej Europie, Studia Europejskie, 3/2018, s. 111-133.

Nemeth Erik, Cultural Security: Evaluating the Power of Culture in International Affairs, World Scientific, 2014.

Smith Anthony, Kulturowe podstawy narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Sulkowski Mariusz, Ideologia Państwa Islamskiego, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka 22/2018, s. 211-228.

Sulkowski Mariusz, Świeckość, wolność religijna i prawa człowieka jako fundamenty demokracji liberalnej – percepcja w chrześcijaństwie i islamie, [w:] Ryszard Michalak (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, s. 129-142.

Sulkowski Mariusz, Zenderowski Radosław, Europa w gorączce kryzysu. Między „detalicznym rozsądkiem” a „hurtowym szaleństwem”, [w:] Golińczak Marek, Klementowski Robert (red.), Europa wielu prędkości. Problemy, wyzwania, konsekwencje, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław-Warszawa 2021, s. 119-134.

Sulkowski Mariusz, Cultural security and religion, [w:] Cultural Security. Theory – Selected Aspects – Case Studies, Rafał Wiśniewski, Elżbieta Szyszlak, Radosław Zenderowski (red.), Peter Lang, Oxford 2023.

Ziętek Agata, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, UMCS, 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BW1_W03

Na ocenę bardzo dobrą: student potrafi doskonale analizować procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.

Na ocenę dobrą: student potrafi w pewnym wymierze analizować procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.

Na ocenę dostateczną: student, z pomocą od nauczyciela, potrafi analizować niektóre procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.

BW1_W04

Na ocenę bardzo dobrą: Student potrafi doskonale definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń

Na ocenę dobrą: Student potrafi definiować i rozpoznawać niektóre zagrożenia oraz oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń

Na ocenę dostateczną: Student potrafi z pomocą nauczyciela definiować i rozpoznawać niektóre zagrożenia oraz oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze znaczeniem kultury dla tożsamości narodowej i europejskiej w kontekście bezpieczeństwa. Student poznaje najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa kulturowego jak globalizacja, konflikty etniczne, fundamentalizm religijny, wojny hybrydowe czy atrofia systemu aksjologicznego wspólnoty politycznej. Elementem wykładu jest także analiza case studies bezpieczeństwa kulturowego Bałkanów, UE i Francji.

Literatura:

Czaja Jan, Bezpieczeństwo kulturowe. Zarys problematyki,

Czaja Jan, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008,

Gierszewski J., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych, Difin, Warszawa 2020.

Gierycz Michał, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Huntington Samuel, Zderzenie cywilizacji,

Kołakowski Leszek, O tożsamości zbiorowej

Kowalczyk Jan, Kulturowy wymiar bezpieczeństwa we współczesnej Europie, Studia Europejskie, 3/2018, s. 111-133.

Nemeth Erik, Cultural Security: Evaluating the Power of Culture in International Affairs, World Scientific, 2014.

Smith Anthony, Kulturowe podstawy narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Sulkowski Mariusz, Ideologia Państwa Islamskiego, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka 22/2018, s. 211-228.

Sulkowski Mariusz, Świeckość, wolność religijna i prawa człowieka jako fundamenty demokracji liberalnej – percepcja w chrześcijaństwie i islamie, [w:] Ryszard Michalak (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, s. 129-142.

Sulkowski Mariusz, Zenderowski Radosław, Europa w gorączce kryzysu. Między „detalicznym rozsądkiem” a „hurtowym szaleństwem”, [w:] Golińczak Marek, Klementowski Robert (red.), Europa wielu prędkości. Problemy, wyzwania, konsekwencje, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław-Warszawa 2021, s. 119-134.

Ziętek Agata, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, UMCS, 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Anderlé De Sylor, Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Julia Anderlé De Sylor, Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. – aktywny udział w ćwiczeniach = 1 pkt ECTS

20 godz. – praca własna studenta, czytanie lektury, przygotowanie notatek = 0,66 pkt ECTS

10 godz. – przygotowanie do egzaminu końcowego = 0,33 pkt ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Anderle de Sylor, Julia (2021). "Acculturative stress." The Heimatklänge and the Danube Swabians in Milwaukee. Berlin, Germany: Peter Lang Verlag, 2021.

< 10.3726/b18239 >

Balcerzak-Głogowska, Anna (2013). Kulturowy Wymiar zbrodni ludobójstwa.

Czaja, Jan (2008). "Kultura: pojęcie, kategorie, tożsamość." Kulturowe czynniki

bezpieczeństwa. Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.

Czaja, Jan (2008). "Bezpieczeństwo kulturowe." Kulturowe czynniki

bezpieczeństwa. Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.

Schreiber, Hanna (2013). "Cultural genocide – ludobjstwo kulturowe – kulturobójstwo: niedokończony czy odrzucony projekt prawa miedzynarodowego?"

Pawlowska, Harrieta (1950). "The Questionnaire as an aide to community studies." Polish American Studies.

Zenderowski, Radosław i Pieńkowski, Jakub (2014). "Kultura a stosunki międzynarodowe. Rodzaje relacji i powiązań." Kwestie narodościowe w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zenderowski, Radosław i Pieńkowski, Jakub (2014). "Czym jest kultura? Kultura a cywilizacja. Spór o definicje podstawowych pojęć." Kwestie narodościowe w Europie Środkowo-Wschodniej.

Źródła zbiorów:

https://digital.library.wisc.edu/1711.dl/PolishFolk

https://digital.library.wisc.edu/1711.dl/4VY33OMZSA7IE9D

https://digital.library.wisc.edu/1711.dl/NQRMJWTABURYY8H

https://cmsny.org/about/archive/collections/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Czaja Jan, Bezpieczeństwo kulturowe. Zarys problematyki,

Czaja Jan, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008,

Gierszewski J., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych, Difin, Warszawa 2020.

Gierycz Michał, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Huntington Samuel, Zderzenie cywilizacji, MUZA, Warszawa 2008.

Kołakowski Leszek, O tożsamości zbiorowej

Kowalczyk Jan, Kulturowy wymiar bezpieczeństwa we współczesnej Europie, Studia Europejskie, 3/2018, s. 111-133.

Nemeth Erik, Cultural Security: Evaluating the Power of Culture in International Affairs, World Scientific, 2014.

Smith Anthony, Kulturowe podstawy narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Sulkowski Mariusz, Ideologia Państwa Islamskiego, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka 22/2018, s. 211-228.

Sulkowski Mariusz, Świeckość, wolność religijna i prawa człowieka jako fundamenty demokracji liberalnej – percepcja w chrześcijaństwie i islamie, [w:] Ryszard Michalak (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, s. 129-142.

Sulkowski Mariusz, Zenderowski Radosław, Europa w gorączce kryzysu. Między „detalicznym rozsądkiem” a „hurtowym szaleństwem”, [w:] Golińczak Marek, Klementowski Robert (red.), Europa wielu prędkości. Problemy, wyzwania, konsekwencje, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław-Warszawa 2021, s. 119-134.

Sulkowski Mariusz, Cultural security and religion, [w:] Cultural Security. Theory – Selected Aspects – Case Studies, Rafał Wiśniewski, Elżbieta Szyszlak, Radosław Zenderowski (red.), Peter Lang, Oxford 2023.

Ziętek Agata, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, UMCS, 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)