Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do prawa cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-WPC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawa cywilnego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:


BW1_W05,

BW1_W07.


Umiejętności:


BW1_U06,

BW1_U07.


Kompetencje społeczne:


BW1_K01.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu nauki o prawie (prawoznawstwie).

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cel przedmiotu: Zaznajomienie z problematyką prawa cywilnego obowiązującego w Polsce, w szczególności prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa spadkowego, z elementami prawa rodzinnego. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami prawa cywilnego oraz zaznajomienie z możliwościami kształtowania własnymi działaniami relacji cywilnoprawnych.

Pełny opis:

W ramach zajęć kursowych omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Definicja, zakres i systematyka oraz źródła prawa cywilnego.

2. Stosunek cywilnoprawny, prawa podmiotowe - klasyfikacja, nabycie, wykonanie i ochrona praw podmiotowych.

3. Podmioty stosunków cywilnoprawnych - katalog, zakres zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, przedsiębiorca, konsument.

4. Rzeczy w prawie cywilnym - klasyfikacja, części składowe, przynależności oraz pożytki.

5. Czynności prawne - charakterystyka, rodzaje, zasady dotyczące składania oświadczeń woli oraz zawierania umów.

6. Treść i wady czynności prawnych.

7. Wprowadzenie do prawa rzeczowego - katalog, zasady, ochrona praw rzeczowych.

8. Własność - pojęcie, granice przestrzenne i czasowe, nabycie i utrata własności, ochrona własności oraz prawo sąsiedzkie.

9. Użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności gruntowe i osobiste.

10. Prawa rzeczowe akcesoryjne, posiadanie i jego ochrona.

11. Wprowadzenie do prawa zobowiązań - pojęcie, źródła i przedmiot zobowiązania, szkoda i krzywda oraz sposoby ich naprawienia.

12. Zobowiązania umowne - powstanie, zasady dotyczące wykonania. Problematyka bezpodstawnego wzbogacenia.

13. Czyny niedozwolone jako źródło zobowiązań.

14. Wykonanie, niewykonanie oraz nienależyte wykonanie zobowiązania - skutki, zasady odpowiedzialności.

15.1. Wprowadzenie do prawa spadkowego - spadek, spadkobranie ustawowe i testamentowe.

15.2. Podstawowe pojęcia z prawa rodzinnego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Goettel M. (red.), Prawo cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Szczurek, Z., Prawo cywilne dla studentów administracji, Kraków 2005.

2. Wolter, A., Ignatowicz, J., Stefaniuk, K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2007.

3. Czachórski, Z., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2007.

4. Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się:

Wiedza:

BW1_W05 - Posiada wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania instytucji państwa oraz zakresu zadań administracji publicznej w ujęciu porównawczym,

BW1_W07 - Posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych.

Umiejętności:

BW1_U06 - Potrafi określać role instytucji państwa,

BW1_U07 - Potrafi korzystać z aktów prawnych.

Kompetencje społeczne:

BW1_K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do zajęć: 15 godz.

przygotowanie do testu: 15 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wynika z egzaminu pisemnego, na który składa się test. Za każde pytanie testowe student otrzymać może 1 pkt. Maksymalna liczba punktów do uzyskania 20 pkt. Czas trwania egzaminu 30 minut.

Egzamin przeprowadzany jest w oparciu o wiedzę przekazywaną podczas wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Pawlik
Prowadzący grup: Kazimierz Pawlik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWMyNmM2ZTItMGE5OC00MjJjLTlkMzEtZGNlYTQ5M2YzY2Zj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%226309c3c3-ea93-4013-9e3b-f2f3f6edbea0%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kałdon
Prowadzący grup: Barbara Kałdon
Strona przedmiotu: http://iviqxxg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student potrafi wymienić i scharakteryzować definicje oraz instytucje prawa cywilnego. Student potrafi korzystać z materiałów źródłowych - z zakresu prawa cywilnego materialnego, a także posiada umiejętność rozwiązywania kazusów. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu nauki o prawie (prawoznawstwie).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.