Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwalczanie przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-ZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie przestępczości
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W12 - Posiada podstawową wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości.

BW1_U04 - Potrafi definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń.

BW1_K02 - Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach publicznych i niepublicznych, w szczególności w podmiotach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury przedmiotu.

Obecność na zajęciach.

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża wiedzę z kryminologii i kryminalistyki w zakresie zwalczania przestępczości. Jego celem jest nabycie przez studenta uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień dotyczących przestępczości, a w szczególności jej geografii, dynamiki, intensywności, struktury. Przedstawia formy zbierania danych statystycznych na temat przestępczości, na temat służb działających w zakresie zwalczania przestępczości oraz działaniach realizowanych przez podmioty przeciwdziałające zjawisku przestępczości.

Pełny opis:

1. Polityka kryminalna.

2. Rola kryminalistyki w procesie wykryczym.

3. Taktyka zwalczania przestępczości zorganizowanej.

4. Szczególne formy prawne dla zwalczania przestępczości (świadek koronny, mały świadek koronny, świadek incognito, konfiskata rozszerzona).

5. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, a czynności wykrywcze.

6. Teoria pracy wykryczej.

7. Przegląd instytucji zwalczających przestępczość.

8. Ekonomiczna analiza prawa karnego.

Literatura:

1. W. Młodziejowski, S. Śnieżko, P. Majewski Zwalczanie przestępczości 2019;

2. Z. Rau Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie 2002;

3. Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu 2019;

4. Przestępczość gospodarcza System zwalczania Cześć 2 2021;

5. W. Mądrzejowski Przestępczość zorganizowana System zwalczania 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK-1. BW1_W12

student będzie posiadał wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości; będzie miał uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących przestępczości, a w szczególności jej geografii, dynamiki, intensywności, struktury; będzie znał formy zbierania danych statystycznych na temat przestępczości; posiadał wiedzę na temat służb działających w zakresie zwalczania przestępczości oraz będzie świadom działań realizowanych przez te służby

umiejętności: EK-2. BW1_U04

student będzie potrafił zdefiniować przestępczość i rozpoznawać zagrożenia z nią związane, jej rodzaje i poszczególne cechy; będzie potrafił wskazać statystyki prowadzone w zakresie przestępczości; będzie potrafił wymienić i opisać instytucje krajowe i zagraniczne zajmujące się problematyką przestępczości;

zadań. Potrafi przewidzieć i uwzględnić wielokierunkowe skutki swojego działania.

Kompetencje:

EK-3. BW1_K02

student zostanie przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi; będzie potrafił opracować i wprowadzić do działania przedsięwzięcia w zakresie zwalczania i zapobiegania określonym rodzajom przestępczości;

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: wykład z elementami pracy grupowej i dyskusji.

Forma: stacjonarna.

Egzamin końcowy prowadzony będzie w formie testu jednokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z wymogami WSE.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Mikołajczyk
Prowadzący grup: Zbigniew Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża wiedzę z kryminologii i kryminalistyki w zakresie zwalczania przestępczości. Jego celem jest nabycie przez studenta uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień dotyczących przestępczości, a w szczególności jej geografii, dynamiki, intensywności, struktury. Przedstawia formy zbierania danych statystycznych na temat przestępczości, na temat służb działających w zakresie zwalczania przestępczości oraz działaniach realizowanych przez podmioty przeciwdziałające zjawisku przestępczości.

Pełny opis:

Przedmiot przybliża wiedzę z kryminologii i kryminalistyki w zakresie zwalczania przestępczości. Jego celem jest nabycie przez studenta uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień dotyczących przestępczości, a w szczególności jej geografii, dynamiki, intensywności, struktury. Przedstawia formy zbierania danych statystycznych na temat przestępczości, na temat służb działających w zakresie zwalczania przestępczości oraz działaniach realizowanych przez podmioty przeciwdziałające zjawisku przestępczości. Szczegółowa problematyka przedmiotu dotyczy zagadnień takich jak:

1. Definicja przestępstwa i przestępczości.

2. Cechy przestępczości (intensywność, dynamika, struktura, geografia).

3. Źródła informacji o przestępczości. Statystyka sądowa, prokuratorska, policyjna.

4. Organy zwalczające przestępczość

- Policja

- Żandarmeria Wojskowa

- ABW

- CBA.

5. Stan przestępczości w Polsce.

6. Polityka karna.

7. Polityka profilaktyczna.

8. Współpraca międzynarodowa

– ONZ

– Interpol

– Europol

9. Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej.

10. Działania realizowane wobec wybranych grup przestępstw kryminalnych:

- przestępstwa przeciwko mieniu,

- przestępstwa rozbójnicze,

- przestępstwa narkotykowe.

11. Działania realizowane wobec przestępstw gospodarczych.

12. Działania realizowane wobec przestępstw w ruchu drogowym.

13. Zwalczanie przestępczości w oparciu o Koncepcję Ruchomych Przestrzeni.

14. Metodyka badania miejsca zdarzenia przestępczego w ujęciu ogólnym.

15. Przebieg postępowania karnego - dochodzenie, śledztwo.

Literatura:

OPRACOWANIA

1. B a ł a n d y n o w i c z A., Zapobieganie przestępczości: studium prawno-porównawcze z zakresu polityki kryminalnej. Warszawa 1998;

2. F i l i p k o w s k i W., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym. Kraków 2004;

3. G ł o w a c k i R., Europejska sieć prewencji kryminalnej. 2008;

4. G r a b a r c z y k G., Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce. Toruń 2003;

5. H o ł y s t B., Kryminologia. Warszawa 1994;

6. H o ł y s t B., Kryminalistyka. Warszawa 2004;

7. H o ł y s t B., Policja na świecie. Warszawa 2011;

8. H o ł y s t B., Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2004;

9. H o ł y s t B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2, Warszawa 2007;

10. H o ł y s t B., Terroryzm. T. 1 i 2, Warszawa 2009;

11. J a s t r z ę b s k i B., Podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa i administracji publicznej. Płock 1999;

12. L i s i e c k i M., System bezpieczeństwa publicznego państwa. „Przegląd Policyjny”. R: 1995, nr 4;

13. M i k o ł a j c z y k Z., Zapobieganie zagrożeniom i zwalczanie przestępczości w oparciu o Koncepcję Ruchomych Przestrzeni. W: Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. Red. K. C e b u l, A. R u d o w s k i, Warszawa 2014, s. 121-131;

14. M i k o ł a j c z y k Z., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Materiały pokonferencyjne: Bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym. Międzynarodowe Centrum Dialogu Miedzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 24.04.2013 r., mps.

15. M i s i u k A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – ustrojowe. Warszawa 2008;

16. P i k u l s k i St., Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Warszawa 1996;

17. R a u Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie. Kraków 2002;

18. W a r m i ń s k i A., Instytucjonalizacja ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w okresie transformacji ustrojowej. Siedlce 2011;

19. U r b a n A., Prewencja kryminalna. Szczytno 2008.

AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. (DzU. z 2007 r. nr 65, poz. 437);

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (DzU. z 2012 r. poz. 567);

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592);

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU. z 2001 r. nr 142, poz. 1590);

5. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

6. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (DzU. z 2011 r. Nr 278, poz.1687; nr 217, poz. 1280, nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908);

7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (DzU. z 2012 r., poz. 621);

8. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (DzU. z 2011 r. nr 116, poz. 675);

9. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych(DzU. Nr 62, poz. 504);

10. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (DzU. z 2010 r. Nr 29, poz.154, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677, Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, poz. 908);

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU. z 2009 r. nr 12, poz. 68)

Wymagania wstępne:

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAi_B_D1GwM7wKtrA70n1AY0luCDcQge3pMpyw6sUwQM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c077724-97d6-416d-9611-3810454cd761&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Pachnik
Prowadzący grup: Karol Pachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Pachnik
Prowadzący grup: Karol Pachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)